Jihoesk kraj - oficiln server server provozovan krajskm adem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy rove - vbr sekce

obrzkov pedl

obrzkov pedl
Foto aktualita (153.93 KB)
Krovcovou kalamitu je nutn zastavit. Zn z Rakouska, Bavorska i z Vysoiny
31.05.2019

Krovcová kalamita dosáhla mezinárodních rozmr a je nutné ji ešit. To je výsledek spoleného setkání jihoeské hejtmanky Ivany Stráské s elnými pedstaviteli Horního a Dolního Rakouska, Horní Falce, Bavorska i Kraje Vysoina a s editeli tamních lesních hospodáství. Setkání se uskutenilo ve stedu 29. kvtna ve Vimperku. Hejtmanka seznámila všechny partnery se souasným stavem krovcové kalamity na území eské republiky, Jihoeského kraje, a pedevším v národním parku Šumava. 

Za rakouskou stranu pijali pozvání poslanec zemského snmu Horního Rakouska Schlägl Georg Ecker, editelka lesního hospodáství Elfriede Moserová a lesní hospodá Johannes Wohlmacher.

Z Dolního Bavorska pijeli zástupce vlády a jednatel EUREGIA Kaspar Sammer, Dana Biskupová (EUREGIO), vedoucí odboru lesnictví okresu Regen Stefanie Duarte-Fernandezová a Stefan Schaffner, té z odboru lesnictví okresu Regen. Z Úadu pro hospodáství a lesnictví okresu Cham, Horní Falc byl pítomen editel lesní správy Arthur Bauer.

Za Kraj Vysoina se setkání zúastnil radní pro oblast lesního a vodního hospodáství, zemdlství
a ivotního prostedí Martin Hyský. 

Zástupci Horního Rakouska a Bavorska vyjádili znepokojení nad skuteností, e na Šumav leí dosud neodklizené polomy po loské vichici, které jsou potenciálním zdrojem krovce. eská strana prý rakouské i bavorské kolegy na dvojstranném jednání ministerstev ujistila, e polomy budou okamit po schválení nové zonace národního parku Šumava odstranny. To se zatím nestalo. Pitom u našich soused musí být strom napadený krovcem odstrann do ty a šesti týdn. „Ké by tomu bylo u nás také tak,“ povzdechla si hejtmanka Stráská.

Všichni zúastnní chápou krovce jako peshraniní hrozbu. Krovec u není jenom eský i šumavský. Pokud bude niit lesy i v sousedních zemích, stává se problematikou peshraniní a situaci je nutné ešit na mezinárodní úrovni. Rakousko i Nmecko poadují aktivní kroky k zamezení škodám i šíení krovce mimo území Jihoeského kraje a eské republiky.

Hejtmanka Stráská a její zahraniní kolegové závrem jednání pijali usnesení, která doporuují rozšíit dvojstranná jednání na všechny dotené regiony a státy a podniknout aktivní kroky k zamezení škodám vzniklým šíením krovce z území eské republiky na území sousedních stát.

Pracovní skupina se sejde znovu v polovin ervence, tentokrát v Bavorsku, a bude diskutovat o dalším postupu. Všechny strany si také vymní dobré píklady z praxe.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihoesk kraj        Mapa webu        Prohlen o pstupnosti strnek               Kontaktujte webmastera        vodn strnka       
Zkazky na profilu zadavatele Jihoesk kraj
neveejn portl kraje
youtube kanl
profil kraje na facebooku