Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Programy AP PRK vyhlášené 12.4.2006

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Grantový program Podpora protidrogové politiky
Cílem tohoto grantového programu je podpora stávající sítě protidrogových služeb, rozvojových aktivit, primární prevence, vertikální a horizontální koordinace protidrogové politiky a podpora programů nových, vývojových, výzkumných a krizových.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (150.33 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 12.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 5.5.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, e-mail: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Štefan Schwarc, tel.: 386 720 624, e-mail: schwarc@kraj-jihocesky.cz.

Informace o výsledcích projektu (645.00 KB) Informace o výsledcích projektu

Grantový program Podpora poskytování zdravotně-sociální péče u pacientů v terminální fázi onemocnění
Hlavním záměrem grantového programu je dosáhnout spolupráce zdravotnických a sociálních zařízení - podpory věcné a územní provázanosti zdravotnických zařízení a zařízení sociální péče, umožňující poskytování komplexní péče o příslušnou klientelu. Všeobecným cílem je dosáhnout zlepšení dostupnosti a zejména kvality poskytované péče v zařízeních poskytujících hospicovou péči.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (128.63 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 12.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 5.5.2006 do 12,00 hod., gesce odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Věra Sedláková, BBS. tel.: 386 720 336, email: sedlakova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí organizačního a kontrolního oddělení, Mgr. Jaroslav Šíma, tel.: 386 720 604, e-mail: sima@kraj-jihocesky.cz.

GP Realizace rozvoje psychosociální péče a práce s dětmi trpícími syndromem CAN (děti týrané, zneužívané, zanedbávané)
Záměrem tohoto grantového programu je v souladu se strategickým cílem Programu rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje předcházet a eventuelně snižovat důsledky plynoucí ze vzniku syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte (syndrom CAN), který je definován jako poškození tělesného, duševního i společenského stavu a vývoje dítěte, které vznikne v důsledku jakéhokoli nenáhodného jednání rodičů nebo jiné dospělé osoby, jež je v dané společnosti hodnoceno jako nepřijatelné. Jedná se o soubor negativních důsledků špatného zacházení s dítětem. Tyto příznaky mohou vzniknout následkem aktivního ubližování nebo nedostatečné péče, kdy dítě trpí zanedbáváním jeho důležitých životních potřeb. Jak je zřejmé z názvu, jde o poškození vzniklé týráním, zneužíváním či zanedbáváním dítěte.

Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip) (121.68 KB) Soubory, potřebné ke zpracování žádosti (balíček .zip)

Vyhlášeno: 12.4.2006, Uzávěrka příjmu žádostí: 5.5.2006 do 12,00 hod., odbor regionálního rozvoje a evropské integrace, oddělení řízení grantů a projektů, kontaktní osoba: Markéta Míková, tel.: 386 720 200, e-mail: mikova@kraj-jihocesky.cz. Odborné dotazy: odbor sociálních věci a zdravotnictví, Mgr. Jaroslav Šíma, tel.: 386 720 604, e-mail: sima@kraj-jihocesky.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku