Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Integrovaná prevence a omezování znečištění

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

1) Právní základ
Integrovaný přístup k ochraně životního prostředí je do práva Evropské unie zakotven směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích.

Evropské předpisy jsou do českého právního řádu transponovány zákonem č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

V příloze č. 1 tohoto zákona jsou vymezeny příslušné kategorie jednotlivých průmyslových činností, pro jejichž provoz je nutné integrované povolení.
Vzory žádosti o integrované povolení a dalších důležitých dokumentů pro provozovatele obsahuje vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Závěry o BAT (nejlepší dostupné techniky) jsou přístupné na: https://www.mpo.cz/ippc/

 

2) Informace o zařízeních v režimu integrované prevence
Úplné informace o podaných žádostech (vč. stručného shrnutí žádosti, vyjádření odborně způsobilé osoby), o vydaných integrovaných povoleních, o vydaných podstatných či nepodstatných změnách integrovaných povolení a o provozovatelích jsou k dispozici na portále: https://www.mzp.cz/ippc.

Zde jsou rovněž k dispozici zprávy o kontrolách zařízení, zprávy o plnění podmínek povolení a další relevantní údaje o zařízení (např. hlášení do Evropského registru úniků a přenosů znečišťujících látek /European Pollutant Releases and Transfer Register; tzv. ´E-PRTR´/).

Příručky pro ohlašování, informace o IRZ, informace pro provozovatele a pro veřejnost k dispozici na portále: https://www.irz.cz/.

Seznam zařízení v režimu integrované prevence, včetně garantů jednotlivých zařízení:

Přehled provozovatelů a zařízení IPPC k 15.06.2018 (170.50 KB) Přehled provozovatelů a zařízení IPPC k 15.06.2018

 

3) Informace o žádostech
Zveřejněné žádosti podle § 8 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, naleznete na adrese: http://www.mzp.cz/ippc.

Ve lhůtě 30 dní od zveřejnění může každý zaslat své vyjádření na adresu: Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Do žádosti lze nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie na odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví, oddělení IPPC a EIA, ul. B. Němcové 49/3, v pondělí a ve středu v době od 8 - 16.30 hodin.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku