Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Krizový štáb kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Krizový štáb kraje zřídila hejtmanka kraje Rozhodnutím hejtmanky Jihočeského kraje č. 2/2017. Krizový štáb Jihočeského kraje se řídí statutem a jednacím řádem. Krizový štáb Jihočeského kraje je pracovním orgánem hejtmanky kraje k řešení krizových situací a ke koordinaci a provádění záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí ve správním obvodu Jihočeského kraje.


Členy krizového štábu Jihočeského kraje jsou:

 • předsedkyně krizového štábu kraje - hejtmanka Jihočeského kraje
 • zástupce předsedkyně krizového štábu - 1. náměstek hejtmanky Jihočeského kraje
 • tajemník krizového štábu kraje - tajemník Bezpečnostní rady Jihočeského kraje
 • ostatní členové Bezpečnostní rady Jihočeského kraje (dále jen „bezpečnostní rada kraje") - viz Statut bezpečnostní rady kraje
 • stálá pracovní skupina krizového štábu kraje (dále jen „stálá pracovní skupina"):
 1. vedoucí stálé pracovní skupiny, kterým je vedoucí oddělení krizového řízení krajského úřadu nebo určený příslušník Hasičského záchranného sboru kraje
 2. vedoucí odborných skupin
 3. zaměstnanci kraje zařazení do Krajského úřadu Jihočeského kraje (dále jen „pracovníci krajského úřadu") určení hejtmankou Jihočeského kraje
 4. zástupci složek integrovaného záchranného systému
 5. externí odborníci a specialisté přizvaní vedoucím krizového štábu kraje nebo tajemníkem krizového štábu kraje na základě skutečné potřeby a s ohledem na druh řešené mimořádné události nebo krizové situace
 • speciální odborné komise:
 1. Povodňová komise Jihočeského kraje se stává součástí krizového štábu kraje v případech, kdy je v době povodní vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav
 2. Krajská epidemiologická komise Jihočeského kraje se stává součástí krizového štábu kraje v případech, kdy je pro řešení výskytu závažných infekčních onemocnění v kraji vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav.

 

Organizace stálé pracovní skupiny:

 • činnost stálé pracovní skupiny řídí tajemník krizového štábu. Operativní řízení zajišťuje vedoucí stálé pracovní skupiny, který zastupuje tajemníka krizového štábu v případě jeho nepřítomnosti
 • stálá pracovní skupina se člení na odborné skupiny, které plní jednotlivé úkoly stálé pracovní skupiny. Za plnění úkolů odpovídá vedoucí příslušné odborné skupiny:
 1. operační skupina
 2. skupina pro komunikaci
 3. sekretariát
 4. tisková skupina
 5. odbory KÚ
 6. ad hoc zřízené skupiny
 7. speciální odborné komise a skupiny
 • stálá pracovní skupina při řešení mimořádné události nebo krizové situace jedná dle potřeby nepřetržitě. Její činnost je v tomto případě zajišťována ve směnách. K zajištění směnnosti jsou do funkce vedoucího stálé pracovní skupiny a vedoucích odborných skupin předurčeny a odborně připraveny dvě osoby; střídání členů ve stálé pracovní skupině v rámci směn zajišťuje každá organizace samostatně
 • úlohu sekretariátu plní oddělení krizového řízení Krajského úřadu Jihočeského kraje doplněné po aktivaci krizového štábu kraje o předem určené pracovníky krajského úřadu
 • v případě, že řešení mimořádné události nebo krizové situace vyžaduje zřízení další odborné skupiny, zřizuje tuto skupinu vč. jmenování vedoucího odborné skupiny vedoucí krizového štábu kraje
 • technický a obslužný personál krizového štábu kraje je podřízen vedoucímu stálé pracovní skupiny; pracovníci skupiny technického a obslužného personálu nejsou členy krizového štábu kraje ve smyslu právního předpisu
 • vedoucí stálé pracovní skupiny a odborných skupin krizového štábu jsou písemně jmenováni hejtmankou Jihočeského kraje. Členství v krizovém štábu kraje zaniká ukončením funkčního postavení, pracovního či služebního poměru, případně písemným odvoláním člena krizového štábu hejtmankou Jihočeského kraje.

Statut Krizového štábu Jihočeského kraje (387.72 KB) Statut Krizového štábu Jihočeského kraje

Jednací řád Krizového štábu Jihočeského kraje (304.54 KB) Jednací řád Krizového štábu Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku