Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení IPPC a EIA

 

 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů:


- zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 k zákonu o posuzování vlivů  na životní prostředí ve sloupcích B, včetně jejich změn a záměrů uvedených v § 4 dst. 1 písm. d) a e) tohoto zákona
- vede evidenci vydaných stanovisek a zasílá kopii stanoviska ministerstvu
- zveřejňuje seznam posudků a jejich zpracovatelů za předchozí kalendářní rok

 

 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku integrované prevence podle zákona  č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:


- rozhoduje o žádosti o vydání integrovaného povolení s výjimkou zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu
- provádí přezkum závazných podmínek integrovaného povolení s výjimkou integrovaného povolení pro zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu
- rozhoduje o přestupcích podle § 37 zákona o integrované prevenci
- vyzývá provozovatele zařízení k podání žádosti o vydání integrovaného povolení nebo žádosti o změnu integrovaného povolení
- hodnotí aplikaci nejlepších dostupných technik a předává informace o jejich vývoji příslušným správním úřadům a podílí se na systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách
- vydává rozhodnutí o omezení nebo o zastavení provozu zařízení nebo jeho části podle § 19b odst. 3 až 5 zákona o integrované prevenci
- je dotčeným správním orgánem v řízení podle tohoto zákona v případě zařízení, jehož provoz může významně nepříznivě ovlivnit životní prostředí dotčeného státu
- schvaluje základní zprávu podle § 4a zákona o integrované prevenci
- ukládá opatření k nápravě podle § 19b odst. 1 a 2 zákona o integrované prevenci
- provádí místní šetření za účelem zjištění, zda se na zařízení vztahuje povinnost mít integrované povolení
- na žádost provozovatele zařízení vydává předběžnou informaci o žádosti podle § 3a zákona o integrované prevenci
- informuje ministerstvo o udělení výjimek z úrovní emisí spojených s nejlepšími dostupnými technikami podle § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci
- zveřejňuje prostřednictvím informačního systému integrované prevence údaje stanovené tímto zákonem, o a poskytuje ministerstvu podněty k vývoji informačního systému integrované prevence
- je dotčeným orgánem v územním a stavebním řízení a při vydání kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu (zákon č. 183/2006 S., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů), pokud se vydání rozhodnutí, stanovisek, vyjádření nebo souhlasů podle zvláštních právních předpisů, které jsou podkladem pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo kolaudačního souhlasu podle jiného právního předpisu, nahrazuje postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle tohoto zákona

 • zabezpečuje výkon státní správy podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií):
  o zasílá ministerstvu životního prostředí návrhy a jiné dokumenty předkládané mu provozovatelem podle tohoto zákona, včetně svých rozhodnutí týkajících se těchto návrhů a jiných dokumentů, a informace zpracovávané pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B


- je dotčeným orgánem na úseku prevence závažných havárií při projednávání územně plánovací dokumentace, v územním řízení, popřípadě ve stavebním řízení a v řízení o odstranění stavby podle stavebního zákona, pokud je jeho předmětem objekt zařazovaný do skupiny A nebo do skupiny B
- na základě posouzení rizik závažné havárie a jeho posudku vydává závazné stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí v územním řízení nebo ve stavebním řízení, v řízení o odstranění stavby, a nebo v řízení o dodatečném povolení stavby podle stavebního zákona v případě, že územní rozhodnutí nebylo vydáno, v němž stanoví podmínky pro umístění nového objektu nebo jeho uvedení do zkušebního provozu nebo užívání v případě, že se zkušební provoz neprovádí
- zajišťuje, aby se braly v úvahu cíle prevence závažných havárií a omezení jejich následků při umístění nových objektů, při provádění změn existujících objektů a při udržování vzájemných odstupů mezi objekty a obytnými oblastmi, budovami a oblastmi navštěvovanými veřejností, hlavními dopravními trasami, rekreačními oblastmi a územími chráněnými podle jiných právních předpisů, a to při územním plánování podle stavebního zákona
- u existujících objektů zajišťuje v případě potřeby přijetí dodatečných opatření souvisejících s cílem snižovat riziko vzniku závažné havárie
- rozhoduje o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud opatření přijatá provozovatelem k prevenci závažných havárií a omezení jejich následků na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí nebo majetek, včetně opatření k nápravě uložených provozovateli, mají vážné nedostatky; rozhoduje o zákazu užívání objektu nebo jeho částí, pokud provozovatel prokazatelně neplní povinnosti stanovené tímto zákonem nebo na jeho základě ve stanovených lhůtách a na požadované odborné úrovni a pokud v důsledku toho hrozí závažné poškození nebo ohrožení života a zdraví lidí a zvířat, životního prostředí nebo škoda na majetku nebo k nim již došlo
- eviduje a archivuje protokoly o nezařazení a jejich aktualizace, předkládané mu provozovatelem
- eviduje a archivuje návrhy na zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B a návrhy na změnu zařazení objektu, předkládané mu provozovatelem, a po jejich posouzení rozhoduje o zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B
- na základě informací obsažených v návrzích na zařazení a protokolech o nezařazení, dodatečných informací vyžádaných od provozovatelů a uživatelů objektu, nebo informací získaných při kontrolách určuje objekty, u kterých může dojít k domino efektu, a rozhoduje o zařazení těchto objektů do skupiny A nebo do skupiny B
- schvaluje návrhy a aktualizace bezpečnostního programu provozovatele objektu zařazeného do skupiny A
- schvaluje návrhy a aktualizace bezpečnostní zprávy a zprávy o posouzení bezpečnostní zprávy provozovatele objektu zařazeného do skupiny B
- zasílá návrhy bezpečnostní dokumentace neprodleně k vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným obcím
- zajišťuje zpracování posudku návrhu bezpečnostní dokumentace pověřenou právnickou osobou (VÚBP, v. v. i.)
- eviduje a archivuje plány fyzické ochrany a jejich změny provozovatelů objektů zařazených do skupiny A nebo do skupiny B
- eviduje a archivuje vnitřní havarijní plán a jeho aktualizaci, předkládaný provozovatelem objektu zařazeného do skupiny B
- na základě podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu předložených provozovatelem stanovuje zónu havarijního plánování pro objekty zařazené do skupiny B a v případě, že by zóna havarijního plánování zasahovala na území jiného kraje, vyzývá dotčený krajský úřad k součinnosti při stanovení zóny havarijního plánování
- rozhoduje o možnosti nestanovovat zónu havarijního plánování pro objekt zařazený do skupiny B v případě, že dojde s ohledem na informace obsažené v bezpečnostní zprávě a podkladech pro stanovení zóny havarijního plánování a zpracování vnějšího havarijního plánu k závěru, že za hranicemi objektu nehrozí nebezpečí závažné havárie, kopii rozhodnutí zasílá ministerstvu životního prostředí, hasičskému záchrannému sboru kraje, dotčeným orgánům a dotčeným obcím
- eviduje a archivuje ověřené kopie smlouvy o pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku závažné havárie
- poskytuje informace o objektu zařazeném do skupiny A nebo do skupiny B postupem stanoveným zákonem o právu na informace o životním prostředí
- ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje a provozovatelem zpracovává pro objekty zařazené do skupiny A nebo do skupiny B jasně a srozumitelně formulovanou informaci o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie podle zákona o právu na informace o životním prostředí a tuto informaci vždy zpřístupňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
- poskytuje informace veřejnosti v zóně havarijního plánování nejméně jednou za 5 let; poskytnutí této informace zajišťuje rovněž provozovatelům všech budov nebo zařízení navštěvovaných veřejností, zejména školských, zdravotnických a sociálních zařízení, a sousedních objektů, které jsou v zóně havarijního plánování umístěny
- aktualizuje informace veřejnosti v zóně havarijního plánování po každé změně v objektu, která může ovlivnit bezpečnost mimo objekt, zejména po takové změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v objektu, která může vést ke změně zařazení objektu do skupiny A nebo do skupiny B nebo po každé změně v druhu nebo množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahující 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu, která vede ke změně bezpečnosti užívání objektu, po změně technologie, ve které je nebezpečná látka použita, která vede ke změně bezpečnosti užívání objektu, nebo po organizační změně, která ovlivňuje systém řízení bezpečnosti
- eviduje a archivuje hlášení o vzniku závažné havárie, které mu provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B doručuje do 24 hodin od vzniku závažné havárie, toto hlášení bezodkladně doručuje Ministerstvu vnitra (GŘ HZS)
- rozhoduje o schválení návrhu konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie, které mu provozovatel objektu zařazeného do skupiny A nebo do skupiny B doručuje nejpozději do 3 měsíců od vzniku závažné havárie; ve vydaném rozhodnutí ve spolupráci s hasičským záchranným sborem kraje zpracuje doporučení pro provozovatele týkající se budoucích preventivních opatření, která nejsou uvedena v konečné zprávě o vzniku a dopadech závažné havárie a která mohou vést ke zlepšení prevence závažné havárie, toto rozhodnutí včetně konečné zprávy bezodkladně doručuje Ministerstvu vnitra (GŘ HZS)
- na základě konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie může provozovateli uložit povinnost zajistit aktualizaci bezpečnostního programu nebo bezpečnostní zprávy a tuto aktualizaci předložit ke schválení, rovněž může provozovateli uložit provozovateli povinnost zajistit aktualizaci vnitřního havarijního plánu a předložit ji krajskému úřadu k evidenci a uložení
- zpracovává a po projednání v bezpečnostní radě kraje poskytuje veřejnosti v zóně havarijního plánování informaci o vzniku a následcích závažné havárie a o nápravných opatřeních přijatých ke zmírnění jejích následků podle zákona o právu na informace o životním prostředí a tuto informaci vždy zpřístupňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
- ve spolupráci se Státním úřadem inspekce práce a oblastním inspektorátem práce, Českým báňským úřadem a obvodním báňským úřadem, krajskou hygienickou stanicí, hasičským záchranným sborem kraje (dále jen "orgány integrované inspekce") a Českou inspekcí životního prostředí provádí kontroly dodržování povinností stanovených tímto zákonem nebo uložených na základě tohoto zákona; kontrolu u provozovatele objektu zařazeného do skupiny A provádí nejméně jednou za 3 roky, kontrolu u provozovatele objektu zařazeného do skupiny B provádí nejméně jednou za rok
- o výsledku kontroly zpracovává informaci, kterou předkládá České inspekci životního prostředí, která i na základě informací od ostatních orgánů integrované inspekce zpracovává zprávu o kontrole
- na základě zprávy o kontrole ukládá provozovateli opatření k nápravě nedostatků při plnění povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě a v případě zjištění závažných porušení povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě se u provozovatele provede do 6 měsíců od ukončení kontroly další kontrola
- spolupracuje s Českou inspekcí životního prostředí na přípravě návrhu ročního plánu kontrol
- ve spolupráci s Policií České republiky provádí zvláštní kontroly plánu fyzické ochrany a bezpečnostních opatření přijatých k zajištění fyzické ochrany objektu
- ukládá pokuty za přestupky, které jsou příjmem rozpočtu kraje
- náklady spojené se zpracováním posudku návrhu bezpečnostní dokumentace nebo posudku k posouzení rizik závažné havárie hradí kraj.

 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku nakládání s geneticky modifikovanými organismy podle zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
 • poskytuje informace podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (v případech, kdy poskytnutí informace není podřízeno zvláštním zákonům)

 


Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

 •  zabezpečuje výkon státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dále pouze zákona, a to zejména uděluje výjimky ze zákazů stanovených pro jeskyně a vydává povolení k činnostem v jeskyních, může omezit nebo zakázat za určitých okolností vstup do jeskyně, povoluje výjimky u nerostů, rozhoduje o omezení práva myslivosti a rybářství v přírodních rezervacích, vydává závazná stanoviska k řízením podle § 66 zákona o myslivosti, v rámci přírodních rezervací a přírodních památek, na které se vztahuje jeho působnost, rozhoduje o kácení dřevin a náhradní výsadbě, vydává závazná stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, registruje významné krajinné prvky a vyhlašuje památné stromy, jakož i rozhoduje o vlivu záměrů na krajinný ráz v maloplošných zvláště chráněných územích v jeho působnosti, vydává souhlasy k činnostem stanoveným v bližších ochranných podmínkách přírodních rezervací a památek, jakož i k činnostem v jejich ochranných pásmech, povoluje výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných území, povoluje výjimky ze zákazu poškozovat evropsky významné lokality a sporné lokality, povoluje výjimky z  ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů, resp. v případě výzkumné činnosti či činnosti v zájmu ochrany přírody a krajiny uzavírá dohody, prověřuje způsob nabytí zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, ukládá pokuty a opatření, vykonává dozor v ochraně přírody a krajiny, odebírá nedovoleně držené jedince druhů chráněných podle zvláštního právního předpisu, ustanovuje stráž ochrany přírody, je odvolacím orgánem proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem, pověřeným obecním úřadem nebo obecním úřadem s rozšířenou působností, vydává souhlasy k činnostem v ptačích oblastech a uzavírá smlouvy o způsobu hospodaření v ptačích oblastech, vydává stanoviska ke koncepcím a záměrům, které by mohly mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, s výjimkou ptáků podle § 5a) zákona vydává osvědčení o odchování živočicha v lidské péči a vede jejich evidenci, rozhoduje o výši nákladů v případě potvrzení nezákonného původu živočicha drženého v lidské péči, vydává souhlas vypouštět do volné přírody zvláště chráněné živočichy odchované v lidské péči a vysévat či vysazovat do volné přírody zvláště chráněné rostliny uměle vypěstované, vydává závazné stanovisko ke schválení lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov, rozhoduje a vydává opatřeních obecné povahy ve vztahu k rušivé činnosti v rozsahu kompetencí plynoucích ze zákona, poskytuje předběžné informace.
 • mimo území CHKO a NP zajišťuje výkon činností dalšího výkonného orgánu podle práva ES o ochraně ohrožených druhů a zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy) tím, že uděluje výjimky ze zákazů obchodních činností s exempláři CITES, zajišťuje registraci exemplářů CITES a zjišťuje skutečnosti týkající se regulace obchodní činnosti podle práva ES o ochraně ohrožených druhů
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (proces SEA) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí,  v platném znění
 • zabezpečuje výkon státní správy v působnosti krajského úřadu na úseku geologie
 • přijímá žádosti o poskytnutí náhrady škody podle zákona č. 115/2000 Sb., rozhoduje o jejím přiznání
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k územně plánovací dokumentaci, nejde-li o případy v působnosti jiného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, podle § 6 odst. 2 zákona s ním musí být projednány a odsouhlaseny návrhy na stanovení dobývacích prostorů, je-li navrhovaným řešením dotčen zemědělský půdní fond o výměře do 20 ha, uděluje podle § 7  vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení a jejich součástí, přesahuje-li trasa území, v němž vykonává působnost obecní úřad obce s rozšířenou působností, a nejde-li o případ uvedený v § 17 písm. c),uděluje podle § 7 vyjádření k návrhům celostátních drah a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje, a k návrhům tras pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, které nepřesahují území příslušného kraje a přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností, uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena půda o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jim vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2, zasílá podle § 3b odst. 4 zákona údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy, kontroluje plnění podmínek jím vydaných souhlasů, včetně provádění rekultivací, a opatření k nápravě jím uložených, ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého neplněním podmínek jím vydaných souhlasů a je dotčeným správním úřadem podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, mají-li být dotčeny pozemky náležející do zemědělského půdního fondu o výměře větší než 1 ha a menší nebo rovné 10 ha, usměrňuje a sjednocuje výkon státní správy.
 • poskytuje informace a rozhoduje v případě odepření informací podle zák.č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

 


Oddělení lesního hospodářství a zemědělství

 • rozhoduje o zařazení lesů do kategorie lesů ochranných nebo lesů zvláštního určení
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci, pokud tato dokumentace umísťuje rekreační a sportovní stavby na pozemky určené k plnění funkcí lesa, není–li příslušné ministerstvo
 • uplatňuje stanovisko k územním plánům obcí s rozšířenou působností
 • vydává souhlas k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1ha a více
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí
 • rozhoduje o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • schvalují plány a povolují jejich změny, v rámci schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let, výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu
 • rozhoduje o uložení nebo provedení meliorací a hrazení bystřin v lesích
 • rozhoduje o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení
 • rozhoduje o výši náhrady a o subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovy lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí licence ke zpracování plánů a osnov
 • rozhoduje o povolení, aby k umělé obnově lesa a zalesňování byl použit i reprodukční materiál vybraných lesních dřevin pocházející ze zdroje identifikovaného reprodukčního materiálu
 • rozhoduje o uložení opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje 
 • rozhoduje o ukládání pokut tomu, kdo neplní povinnosti uložené rozhodnutím orgánu kraje
 • vyjadřuje se k návrhům tras celostátních a tranzitních liniových staveb a jejich součástí v územní působnosti kraje
 • ustanovuje a zrušuje lesní stráž s působností na území kraje
 • vykonává dozor, jak orgány státní správy, fyzické a právnické osoby dodržují ustanovení tohoto zákona, předpisů vydaných k jeho provedení a rozhodnutí vydaných na jejich základě
 • rozhoduje o poskytnutí služeb nebo finančního příspěvku (§ 46 lesního zákona)
 • rozhoduje o sporech o místní příslušnosti orgánu státní správa lesů prvního stupně
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím, vydaných ORP
 • rozhoduje o ukládání pokut a zvláštních opatření podle zák.č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • v rámci uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh (zák.č. 226/2013 Sb.) kontroluje na základě podnětu inspekce nebo pověřené osoby dodržování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky a dodržování přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 607/2012 o prováděcích pravidlech pro systém náležité péče a pro četnost a povahu kontrol kontrolních organizací s výjimkou hospodářských subjektů, které využívají systém náležité péče zavedených kontrolních organizací
 • v rámci kontrol ukládá zavedení nápravných opatření podle čl. 10 odst. 5 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010
 • poskytuje pověřené osobě informace o porušování čl. 4 a 6 přímo použitelného předpisu Evropské unie č. 995/2010
 • projednává správní delikty hospodářských subjektů za porušení povinností stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie č. 995/2010 a č. 607/2012
 • rozhoduje o povolení chovu zvěře v zajetí
 • rozhoduje o vymezení oblastí pro chov zvěře
 • rozhoduje o prohlášení pozemků za nehonební
 • rozhoduje o povolení použití dravců jako loveckých
 • rozhoduje  o omezení obvyklého způsobu hospodaření v některých honitbách
 • rozhoduje o uložení opatření k odstranění nedostatků zjištěných při provádění dozoru
 • organizuje chovatelské přehlídky v oblastech pro chov zvěře
 • určuje termíny pro sčítání zvěře
 • ustanovuje mysliveckou stráž
 • spolupracuje s občanskými sdruženími, které působí v oblasti myslivosti a ostatní veřejností
 • v obvodu své působnosti vyhlašuje, mění a zrušuje rybářské revíry
 • povoluje a odnímá výkon rybářského práva
 • kontroluje evidenci o hospodaření a o dosaženém hospodářském výsledku v rybníkářství a při výkonu rybářského práva
 • vyhlašuje a zrušuje chráněné rybí oblasti a stanoví podmínky pro hospodaření v těchto oblastech, povoluje výjimky dle příslušných právních předpisů
 • na návrh uživatele rybářského revíru ustanovuje a odvolává rybářského hospodáře a jeho zástupce
 • vykonává dozor nad dodržováním zákona o rybářství a jeho prováděcích předpisů, jakož i nad tím, zda uživatel rybářského revíru hospodaří způsobem
 • stanoveným příslušným rybářským orgánem
 • poskytuje informace a rozhoduje v případě odepření informací podle zák.č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

 


Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

 • zabezpečuje odvolací agendu na úseku ochrany ovzduší,   
 • rozhoduje o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u stacionárních zdrojů,
 • kontroluje a hodnotí dodržování imisních limitů a emisních stropů na základě údajů z informačního systému kvality ovzduší,
 • provádí dozor na úseku ochrany ovzduší ve své územní působnosti,
 • podílí se na vypracovávání programů zlepšování kvality ovzduší, 
 • schvaluje návrhy opatření pro případy havárií u vyjmenovaných stacionárních zdrojů a návrhy na jejich změny,
 • schvaluje provozní řády pro vyjmenované stacionární zdroje,
 • stanovuje pro vyjmenované stacionární zdroje znečišťující látky, pro které budou uplatněny emisní limity,
 • podílí se na vyhlašování vzniku a ukončení smogové situace
 • stanovuje zvláštní podmínky provozu pro případ překročení regulační prahové hodnoty u stacionárního zdroje
 • zpřístupňuje informace na základě zákona o ochraně ovzduší a zvláštních právních předpisů,
 • podílí se na vypracovávání krajského regulačního řádu,
 • vydává povolení, závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dle zákona o ochraně ovzduší,
 • vede evidenci oznámení pro vyjmenované stacionární zdroje a údaje z této evidence poskytuje ministerstvu,
 • stanovuje způsob zjišťování emisí znečišťujících látek,
 • stanovuje kompenzační opatření ke snížení emisí u stacionárních zdrojů nebo jiná opatření zajišťující snížení úrovně znečištění  
 • podílí se na poskytování metodické pomoci obecním úřadům při vypracování místních programů ke zlepšování kvality ovzduší
 • vydává stanoviska k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování
 • vydává závazná stanoviska k umístění stacionárního zdroje, ke stavbě a ke změně stavby stacionárního zdroje k řízením podle jiného právního předpisu 
 • zabezpečuje výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství dle zákona  č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
 • uděluje souhlas k provozování zařízení a k plánu úprav skládky
 • kontroluje dodržování právních předpisů na úseku odpadového hospodářství
 • uděluje souhlas k míšení nebezpečných odpadů
 • ukládá rozhodnutím původci odpadů povinnost zaplatit poplatek za uložení
 • odpadů na skládku, pokud původce tento poplatek ve stanovené výši nezaplatil
 • stanovuje dobu trvání a podmínky péče o skládku po uzavření jejího provozu
 • zpracovává a průběžně vede evidenci vydaných souhlasů a rozhodnutí
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok
 • rozhoduje v pochybnostech, zda movitá věc je odpadem
 • uděluje souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů v množství větším než sto tun nebezpečného odpadu za rok
 • sděluje připomínky k návrhu plánu odpadového hospodářství původce odpadů nebo k jeho zásadním změnám
 • poskytuje informace a rozhoduje v případě odepření informací podle zák. č. 123/1998    Sb., o právu na informace o životním prostředí.

 


Oddělení vodního hospodářství

 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku vodního hospodářství dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:


- uplatňuje stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí s rozšířenou působností,
- vyjadřuje se ke stavbám, pokud rozhodujícím způsobem ovlivňují nakládání s vodami, ochranu vod nebo ochranu proti povodním a pokud si to vyhradí,
- rozhoduje ve věcech hraničních vod, 
- činí za mimořádné situace, zejména při nedostatku vody a při haváriích, opatření, a to v případech přesahujících území správního obvodu obce s rozšířenou působností nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
- spolupracuje s ústředními vodoprávními úřady a správci povodí při pořizování národních plánů povodí, plánů pro zvládání povodňových rizik a plánů dílčích povodí a jejich plnění, 
- ukládá opatření, která stanoví ve veřejném zájmu programy opatření,
- kontroluje provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly, která povoluje,
- rozhoduje o zařazení vodního díla do kategorií z hlediska technicko- bezpečnostního dohledu, pokud si to vyhradí,
- stanovuje způsob a podmínky vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních a znečištěných vod a průsaků z úložných míst do povrchových vod,
- povoluje nakládání s vodami k využívání energetického potenciálu podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 3 na významných vodních tocích v případech, kdy si to vyhradí,
- připravuje ve spolupráci se správcem povodí podklady pro rozhodnutí o určení správce drobného vodního toku,
- povoluje vypouštění odpadních vod do vod povrchových ze zdrojů znečištění o velikosti 10 000 ekvivalentních obyvatel nebo více,
- povoluje vypouštění odpadních vod z těžby a zpracování uranových rud a jaderných elektráren a odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných nebo nebezpečných látek do vod povrchových,
- povoluje čerpání znečištěných podzemních vod za účelem snížení jejich znečištění a jejich následné vypouštění do těchto vod, popřípadě do vod povrchových,
- povoluje vzdouvání a akumulaci povrchových vod v nádržích s celkovým objemem nad 1 000 000 m3 nebo s výškou vzdutí nad 10 m ode dna základové výpusti,
- stanovuje na návrh správce povodí rozsah záplavových území významných vodních toků a ukládá jim zpracování takového návrhu,
- rozhoduje v pochybnostech o tom, zda se jedná, nebo nejedná o povrchové nebo podzemní vody,
- rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o vodní tok podle § 43 odst. 2 vodního zákona, jakož i o tom, že vodním tokem jsou i jiné povrchové vody než uvedené v v § 43 odstavci 1 vodního zákona,
- vydává vyjádření podle § 18 vodního zákona v případech, kdy jim přísluší vydávat povolení nebo souhlas,
- povoluje výjimky při použití závadných látek (§ 39 odst. 7) a povoluje nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů, pokud vodoprávní úřad stanovuje v povolení podmínky pro použití závadných látek,
- vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k vodním dílům umožňujícím nakládání s vodami podle § 107 písmen l) až n),
- rozhoduje v případech, kdy mu přísluší povolovat vodní díla, též o ostatních záležitostech týkajících se těchto vodních děl a o ochranných pásmech vodních zdrojů s nimi souvisejících,
- schvaluje manipulační řády vodních děl, která povoluje, včetně mimořádných manipulací na nich a komplexní manipulační řády, v případě, že alespoň jedno z vodních děl, na něž se komplexní manipulační řád bude vztahovat, patří do jeho působnosti,
- vykonává působnost speciálního stavebního úřadu k čistírnám odpadních vod sloužícím k nakládání s vodami podle § 107 písmene k) vodního zákona, a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům s tímto nakládáním spojeným,
- vyžaduje od vlastníků (správců) vodních děl I. až III. kategorie, kterým byla uložena povinnost zajistit provádění technicko - bezpečnostního dohledu, zpracování údajů o parametrech možné zvláštní povodně, zejména charakteristiky průtokových vln a rozsah ohroženého území, a jejich poskytnutí příslušným povodňovým orgánům, orgánům krizového řízení a složkám integrovaného záchranného systému.

 • zabezpečuje činnost Povodňové komise Jihočeského kraje
 • zabezpečuje výkon státní správy na úseku vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění:


- vydává povolení provozovat vodovod nebo kanalizaci na území kraje,
- povoluje výjimku podle § 13 odst. 2 zákona o vodovodech a kanalizacích,
- předává celkové výsledky rozborů surové vody ministerstvu,
- rozhoduje o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu a kanalizace, jestliže se vodovod nebo kanalizace nacházejí na území více správních obvodů obcí s obecními úřady s rozšířenou působností.

 • poskytuje informace a rozhoduje v případě odepření informací podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, případně podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 


Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000

 • sjednává smlouvy o zřízení přírodních rezervací a přírodních památek včetně jejich ochranných pásem, připravuje podklady pro vyhlášení přírodní rezervace a přírodní památky a jejich ochranných pásem a stanoví jejich bližší ochranné podmínky; při této činnosti kooperuje s oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
 • zajišťuje péči o přírodní památky a přírodní rezervace; při této činnosti kooperuje s oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
 • zajišťuje agendu Natura 2000; při této činnosti kooperuje s oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
 • zajišťuje agendu v oblasti hodnocení a vymezování územních systémů ekologické stability
 • navrhuje, projednává a připravuje podklady pro vyhlášení přírodních parků, včetně omezení využití jeho území
 • zpracovává vyjádření k žádostem ve věci souladu předloženého záměru s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje
 • schvaluje plány péče o přírodní rezervace a přírodní památky
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody pro svůj správní obvod a vede přehled veřejně přístupných účelových komunikací, pěšin a stezek
 • vykonává státní dozor v ochraně přírody a krajiny v rozsahu dodržování ochranných podmínek zvláště chráněných částí přírody a opatření k obnově systému ekologické stability, včetně zajištění následných opatření
 • spolupracuje na vydávání stanovisek podle § 45 i., odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., a ukládání kompenzačních opatření podle § 45 i., odst. 11) téhož zákona na základě požadavku oddělením ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
 • uplatňuje stanovisko k zásadám územního rozvoje z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny, dále k územním plánům obcí z hlediska zákona o ochraně přírody a krajiny
 • zajišťuje přípravu, zpracování a aktualizaci územně-analytických podkladů pro územní plánování
 • poskytuje podklady a odborně spolupracuje v rámci výkonu přenesené působnosti s ostatními odděleními
 • zveřejňuje smlouvy ve věstníku právních předpisů kraje
 • vydává souhlasy se zásahem v EVL a zabezpečuje péči o EVL
 • vyjadřuje se k poskytování plateb u Agroenviromentálně klimatických opatření
 • vykonává působnost ve vztahu k jeskyním
 • poskytuje předběžné informace o rozsahu působnosti svého oddělení
 • vydává opatření obecné povahy ve vztahu k rušivé činnosti

 

Rozdělení působností odboru životního prostředí, zemědělství a lesnictví (OZZL) a oddělení krizového řízení (OKŘ) v oblasti zákona č.353/1999 Sb. (o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými ChLaP) a v oblasti zákona č. 239/2000 Sb. (o integrovaném záchranném systému).

Rozdělení působností - soubor ke stažení (168.29 KB) Rozdělení působností - soubor ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku