Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení IPPC a EIA

 • vykonává komplexní servis pro výkon samosprávných činností kraje na úseku životního prostředí, lesnictví a zemědělství, připravuje a projednává materiály do rady a zastupitelstva kraje a výborů dle potřeby; při této činnosti kooperuje s ostatními odděleními, která poskytují odbornou spolupráci
 • zajišťuje agendu v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby realizované ve svěřené působnosti
 • spolupracuje s městy a obcemi a poskytuje jim odbornou konzultační pomoc v řešené oblasti
 • řeší oznámení, podněty, stížnosti a petice na úseku IPPC a EIA
 • dle požadavku samosprávy kraje připravuje pro její projednání podklady ve všech případech, kde kraj vystupuje v řízeních jako účastník řízení nebo v procesech, kde kraj je dotčeným samosprávným územním celkem, nebo kde je po kraji požadováno stanovisko, vyjádření nebo jiné sdělení (vyjma připomínkování obecně platných právních předpisů, kdy kraj je osloven jako připomínkové místo); přitom úzce spolupracuje s dotčenými odděleními odboru, která poskytují odbornou pomoc
 • plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady, vztahující se k předmětu zajišťované činnosti
 • Poskytuje informace na zasedání bezpečnostní rady kraje
  Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES
 • plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady vztahující se k předmětu zajišťované činnosti
 • odborně se podílí na zpracování koncepcí na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF
 • zajišťuje agendu v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby realizované ve svěřené působnosti
 • spolupracuje s obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc v řešené oblasti
  Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady
 • zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a provádí změny tohoto plánu
 • vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny
 • sděluje připomínky k plánu odpadového hospodářství České republiky a jeho změnám
 • spolupracuje s MŽP na vydávání programu ke zlepšování kvality ovzduší
 • vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, k rozvojovým koncepcím a k programu rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve své územní působnosti

 

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

 • plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady vztahující se k předmětu zajišťované činnosti
 • odborně se podílí na zpracování koncepcí na úseku ochrany přírody a krajiny a ochrany ZPF
 • zajišťuje agendu v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby realizované ve svěřené působnosti
 • spolupracuje s obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc v řešené oblasti

 

Oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady

 • zpracovává plán odpadového hospodářství kraje pro jím spravované území a provádí změny tohoto plánu
 • vyhlašuje obecně závaznou vyhláškou kraje závaznou část plánu odpadového hospodářství kraje nebo její změny
 • sděluje připomínky k plánu odpadového hospodářství České republiky a jeho změnám
 • spolupracuje s MŽP na vydávání programu ke zlepšování kvality ovzduší
 • vyjadřuje se k záměrům, které mohou výrazně ovlivnit čistotu ovzduší, k rozvojovým koncepcím a k programu rozvoje jednotlivých oborů a odvětví ve své územní působnosti


Oddělení ekologie krajiny a NATURA 2000

 • vykonává komplexní servis pro výkon samosprávných činností kraje na úseku životního prostředí, lesnictví a zemědělství, připravuje a projednává materiály do rady a zastupitelstva kraje, výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a ostatních výborů dle potřeby; při této činnosti kooperuje s ostatními odděleními, která poskytují odbornou spolupráci
 • spolupracuje při návrhu pravidel a přípravě podkladů dotačních programů pro OEZI, komplexně řeší ostatní dotace Jihočeského kraje v oblasti životního prostředí, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství, neadministrované v rámci dotačních programů
 • zpracovává a aktualizuje ve spolupráci s MŽP koncepci ochrany přírody a krajiny
 • zpracovává a aktualizuje koncepci kraje v oblasti podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty; spolupracuje s ostatními správními úřady a orgány na zajišťování ekologické výchovy a vzdělávání
 • zpracovává a aktualizuje koncepce kraje v oblasti lesnictví
 • zpracovává a aktualizuje koncepce kraje v oblasti regionální surovinové politiky
 • zpracovává a zajišťuje koncepce kraje v oblasti zemědělství
 • zajišťuje další projekty, ve kterých vystupuje (provádí je) Jihočeský kraj
 • podílí se na zpracování agendy pro poskytování podpor do zemědělství
 • provádí předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje v rámci působnosti oddělení
 • zajišťuje prezentaci a publikaci finančních podpor a činností spojených s výdaji kraje
 • připravuje podklady pro návrh rozpočtu a rozpočtová opatření
 • zajišťuje agendu v oblasti zadávání veřejných zakázek na dodávky a služby realizované ve svěřené působnosti
 • zajišťuje agendu public relations v řešené oblasti
 • spolupracuje s obcemi a poskytuje jim odbornou pomoc v řešené oblasti
 • dle požadavku samosprávy kraje připravuje pro její projednání podklady ve všech případech, kde kraj vystupuje v řízeních jako účastník řízení nebo v procesech, kde kraj je dotčeným samosprávným územním celkem, nebo kde je po kraji požadováno stanovisko, vyjádření nebo jiné sdělení (vyjma připomínkování obecně platných právních předpisů, kdy kraj je osloven jako připomínkové místo); přitom úzce spolupracuje s dotčenými odděleními odboru, která poskytují odbornou pomoc
 • zajišťuje realizaci evropského projektu LIFE16 NAT/CZ/000001 CZ-SK SOUTH LIFE z pozice koordinujícího příjemce; zaměstnanec na pozici PM2701 – vedoucí manažer projektu LIFE je zodpovědný za vedení celého projektového týmu v rámci všech přidružených příjemců v dalších 4 organizacích na území dvou států EU a v této souvislosti je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnance Jihočeského kraje na pozici PM 2702 – finanční manažer projektu LIFE.

 

Oddělení vodního hospodářství

 • zajišťuje ve spolupráci se správci povodí a dotčenými ústředními správními úřady schválení plánů dílčích povodí pro území kraje
 • zabezpečuje zpracování a schvalování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území kraje, zabezpečuje zpracování změny a aktualizace tohoto plánu
 • zajišťuje kofinancování projektů v rámci programu „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“, předkládá žádosti před orgány kraje, zajišťuje uzavření smluv, sleduje plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, zejména doložení materiálů ve stanoveném termínu pořizovaných Ministerstvem zemědělství tak, aby byla dotace použita pro daný účel
 • spolupracuje při návrhu pravidel a přípravě podkladů dotačních programů kraje v oblasti vodního hospodářství s OEZI
 • organizuje jednání týkající se monitoringu Jihočeských pánví

 


Oddělení lesního hospodářství a zemědělství

 • odborně se podílí na zpracování koncepcí na úseku lesnictví a zemědělství
 • odborně se podílí na tvorbě a aktualizaci dotačních programů a na vyhodnocení podaných projektů v oblasti zemědělství a lesnictví, účastní se kontrol zaměřených na dodržování podmínek při čerpání poskytnutých finančních prostředků žadateli
 • plní vybrané činnosti na úseku poskytování dotací do myslivosti, včelařství a rybářství poskytovaných krajem
 • plní úkoly vyplývající z usnesení zastupitelstva a rady, vztahující se k předmětu zajišťované činnosti

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku