Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

• je gestorem uplatňování zákona o informacích na odboru.
• archivace příslušných materiálů

 

 Úsek vedoucího odboru

• realizuje ustanovení zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
• zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 12/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve spolupráci s ekonomickým odborem
• zabezpečuje výkon státní správy v oblasti vymezené zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných  hrobech a pietních místech

 

Oddělení stavebního řádu

• provádí řízení a vydává rozhodnutí, jde-li o stavbu nebo opatření, jež se má uskutečnit ve správním obvodu dvou nebo více stavebních úřadů, popřípadě stanovuje, který z prvoinstančních stavebních úřadů povede příslušné správní řízení a vydá rozhodnutí
• vykonává činnost odvolacího orgánu vůči obecným stavebním úřadům 
• zabezpečuje činnosti týkající se vyřizování podnětů, stížností a petic, jejíž obsah se dotýká stavebního řádu
• je orgánem příslušným k nápravě vad řízení a rozhodnutí vydaných za použití mimořádných opravných prostředků a opravných prostředků správního dozoru ve smyslu správního řádu
• řeší rozpory ve smyslu příslušných ustanovení správního řádu vzniklé v rámci rozhodovací činnosti stavebních úřadů
• řídí, sjednocuje a kontroluje výkon státní správy prováděný, dle stavebního zákona
• metodicky řídí obecné stavební úřady, za účelem sjednocení výkonu státní správy na úseku stavebního řádu, organizuje pro ně pracovní porady, semináře a instruktáže
• vyhrazuje si pravomoc stavebního úřadu u jednotlivých zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s většími nebo rozsáhlejšími účinky na životní prostředí v jejich okolí
• vypracovává příslušná stanoviska k podnětům, stížnostem a podáním směřujícím proti činnosti oddělení stavebního řádu, které jsou vyřizovány na úrovni ústředních orgánů státní správy
• spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku stavebního řádu při tvorbě právních předpisů
• vydává souhlasy k uzavření dohody mezi obcí, která je stavebním úřadem s jinou obcí, pro niž bude vykonávat tato obec působnost stavebního úřadu
• napravuje nesprávná opatření vydaná stavebním úřadem 
• řeší stížnosti týkající se umisťování staveb a stavebního řádu
• na žádost obce po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj zpracovává podklady pro nařízení kraje, kterým se určuje obecní úřad obecným stavebním úřadem, pokud bude tuto působnost vykonávat pro ucelený správní obvod
• pokud nebude stavební úřad splňovat podmínky pro řádný výkon působnosti po projednání s Ministerstvem pro místní rozvoj  zpracovává podklad pro nařízení kraje, kterým se odejímá působnost stavebního úřadu obecním úřadům
• přezkoumává oznámení stavebního záměru (o uzavření smlouvy stavebníka s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace) z hlediska souladu s právními předpisy a rozhoduje o tom, že oznámení nemá právní účinky, jestliže oznámený stavební záměr stavebnímu úřadu  je v rozporu s právními předpisy, nebo o zamítnutí námitek nebo výhrad pro nepřípustnost nebo pro nedůvodnost uplatněných k oznámenému stavebnímu záměru
• podílí se na zabezpečování metodické činnosti v rozsahu funkční působnosti OREG pro obecní úřady, v tomto rozsahu poskytuje právní poradenství
• vykonává činnost odvolacího orgánu vůči vyvlastňovacím úřadům

 

Oddělení územního plánování

• pořizuje zásady územního rozvoje kraje (ZÚR) a jejich aktualizace,
• pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu
• pořizuje územně analytické podklady jako ucelený geografický informační systém údajů o území Jihočeského kraje coby podklad pro zpracování ZÚR a územně plánovací činnost na území kraje,  a to včetně zpracování a aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území Jihočeského kraje
• pořizuje územní studie v působnosti kraje, zejména studie vymezené v Politice územního rozvoje nebo v ZÚR, popř. územní studie sloužící jako podklad pro aktualizaci ZUR
• vydává závazná stanoviska pro záměry na území více obcí s rozšířenou působností
• vykonává práce spojené s archivací ÚPD  a ÚPP, vede přehledy o územně plánovací dokumentaci předávané krajskému úřadu
• provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti obcí iLAS
• provádí zápisy do systému evidence územně plánovací činnosti krajů iKAS
• zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územně plánovací dokumentace
• zabezpečuje, koordinuje a metodicky řídí jednotný postup a činnosti obcí jako orgánů územního plánování při pořizování územně plánovacích podkladů, zejména územně analytických podkladů
• poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje (§ 67 zákona o krajích)
• posuzuje návrhy územních plánů měst a obcí v Jihočeském kraji z hlediska zajištění koordinace využívání území, zejména s ohledem na širší územní vztahy, a z hlediska souladu s politikou územního rozvoje České republiky a s územně plánovací dokumentací vydanou krajem (ZÚR, regulační plány vydané Jihočeským krajem)
• uplatňuje požadavky na obsah návrhu zadání územního plánu a jeho změny, popř. ke zprávě o uplatňování
• vyjadřuje se v dalších zákonem stanovených případech k návrhu územního plánu
• provádí přezkumná řízení ve věci souladu opatření obecné povahy (vydání územních plánů, vydání regulačních plánů, vydání vymezení zastavěného území, stavební uzávěry) s právními předpisy podle §174 správního řádu
• zabezpečuje činnosti týkající se stížností a petic, jejíž obsah se dotýká územního plánování
• připravuje podklady pro nařízení kraje o stavební uzávěře a o asanaci území a rozhodnutí o výjimkách z těchto nařízení
• spolupracuje s ústředním orgánem státní správy na úseku územního plánování při tvorbě právních předpisů
• provádí kontrolní činnost výkonu přenesené působnosti státní správy na úseku územního plánování
• organizačně zajišťuje porady úřadů územního plánování na území kraje, včetně jejich administrace
• zabezpečuje administraci radonového programu na území kraje
• organizačně zajišťuje porady pracovní skupiny ÚAP, včetně administrace porad
• vytváří metadata k již existujícím i novým geografickým datům krajského GIS
• vyhodnocuje úroveň územního plánování jednotlivých obcí a měst Jihočeského kraje
• zajišťuje výdej dat z ÚAP pro územně plánovací činnost kraje, včetně zajištění smluvních vztahů a předávacích protokolů pro užití digitálních dat
• vykonává další činnosti podle stavebního zákona na úseku územního plánování
• vytváří GIS KÚ pro potřeby územního plánování, navrhuje modely ukládání dat struktury datových vrstev a formy zobrazování dat v oblasti územního plánování a průběžně je aktualizuje
• připravuje podklady pro poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., ve vazbě na územní plánování
• vede seznam oprávněných investorů na území kraje
• vykonává státní odborný dozor na úseku územního plánování

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku