Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

• sestavuje rozpočet OREG na kalendářní rok jako celek, včetně komentářů, a  spolupracuje s ekonomickým odborem
• zajišťuje koordinaci v řízení finančních toků na jednotlivých oddělení OREG
• průběžně sleduje finanční plnění příslušných výdajů podle schváleného rozpočtu JK a jeho změn souvisejících s OREG, vypracovává reporty o cash flow rozpočtu
• předkládá návrhy rozpočtových změn za OREG ekonomickému odboru a sleduje jejich projednání v RK, případně v ZK
• vypracovává a aktualizuje střednědobý rozpočtový výhled za OREG
• zajišťuje administraci a správu Statutu Fondu stavebního řádu zřízeného jako návratnou finanční výpomoc obcím se sídlem obecného stavebního úřadu
• provádí pravidelné vyhodnocení plnění celkového rozpočtu OREG, vypořádání se se státním rozpočtem včetně návrhu závěrečného účtu a komentáře
• zajišťuje vyřizování veškerých objednávek a evidenci všech smluv v IS Ginis, které jsou spojeny s rozpočtem OREG a následné proplácení veškerých faktur za odebrané zboží nebo služby
• spolupracuje s OEKO a OMAJ v souvislosti s inventurou dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (zařazení majetku, vyřazení majetku, inventurní seznamy a účast v inventurních komisích)
• spolupracuje s ostatními organizačními útvary KÚ při řešení koncepčních, strategických nebo právních otázek
• organizuje jednání související s činností celého odboru
• vytváří podmínky pro uplatnění příslušných dotačních titulů v rámci vyhlášených projektů EU a vyhlášených dotačních programů Jihočeským krajem
• připravuje a zpracovává podklady pro sdělovací prostředky za odbor
• zpracovává a udržuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru
• koordinuje součinnost a spolupráci mezi odděleními odboru
• zajišťuje tematický monitoring zápisů a usnesení všech orgánů Jihočeského kraje a Krajského úřadu pro potřeby odboru
• zajišťuje podklady a zápisy z jednání na odboru
• zajišťuje archivaci dokumentů z činnosti odboru v souladu se Spisovým a skartačním řádem KÚ
• vede evidenci připomínek, námětů a stížností a předává je příslušným zaměstnancům.
• zajišťuje spisovou službu na OREG
• koordinuje činnosti spojené s analýzou rizik odboru
• připravuje podklady pro řešení personálních záležitostí odboru, zpracovává příslušné materiály
• koordinuje na odboru plnění podmínek u utajovaných skutečností
• koordinuje vzdělávání zaměstnanců odboru, spolupracuje při tom s OPVV
• vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
• spolupracuje s oddělením krizového řízení a na odboru je koordinátorem při mimořádných situacích
• spolupracuje na přípravě podkladů pro RK a ZK a vyhodnocuje materiály vydané těmito orgány
• koordinuje spolupráci odboru s městy a obcemi kraje
• sleduje a vyhodnocuje docházkový systém
• zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
• zajišťuje vedení projektových týmů ustavených pro jednotlivé projekty
• zajišťuje podporu a marketing velkých projektů ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ, oddělením regionálního rozvoje, či jiným subjektem, na úrovni místní, krajské i národní a evropské
• ve spolupráci s příslušným jednotlivým odborem KÚ zpracovává podklady pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
• aktivně se účastní realizace mezinárodních projektů a spolupracuje zejména se zahraničními partnery, agenturami, nadacemi, hospodářskými komorami, právnickými a fyzickými osobami, obcemi, městy kraje, příspěvkovými organizacemi obcí a měst, nestátními neziskovými organizacemi, atd.
• zajišťuje právní službu pro potřeby OREG
• prostřednictvím pověřeného právníka odboru zastupuje JK-KÚ před soudy v řízení ve věcech náležejících do funkční působnosti OREG


Úsek vedoucího odboru

• zajišťuje a koordinuje vypracování dlouhodobých koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje z hlediska zejména bytové politiky, kultury, infrastruktury (zejména silniční, železniční, vodní doprava atd.), zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu, venkova, zdravotnictví, sociálních věcí, péče o lidské zdroje, sportu, mládeže, tělovýchovy a školství
• zajišťuje a koordinuje vypracování programu rozvoje územního obvodu kraje
• analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje územního obvodu a jeho částí, včetně stavu rozvoje a rozmístění jednotlivých sektorů a odvětví z hlediska bytové politiky, kultury, infrastruktury (silniční, železniční, vodní doprava atd.), zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu, venkova, zdravotnictví, sociálních věcí, péče o lidské zdroje, sportu, mládeže, tělovýchovy a školství
• vyhodnocuje územní disparity hospodářského a sociálního rozvoje kraje, navrhuje základní cíle a hlavní věcné priority rozvoje jednotlivých mikroregionů a vymezuje mikroregiony, jejichž rozvoj je třeba podporovat s ohledem na vyvážený rozvoj kraje
• podílí se spolu s ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) na vypracování celostátní strategie regionálního rozvoje a státních programů podpory regionálního rozvoje
• zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí, řeší otázky rozvoje specifických oblastí (např. Šumava, Lipensko, Boleticko, lázeňství atd.)
• analyzuje stav a navrhuje způsob a formu podpory malého a středního podnikání v rámci kraje
• zajišťuje komplexní agendu prezentace investorských příležitostí pro hospodářský rozvoj a podporu podnikání na území kraje a spolupracuje při prezentaci Jihočeského kraje v oblasti cestovního ruchu zejména s JCCR, KHEJ, atd.
• vyhledává ekonomické zdroje pro rozvoj kraje
• zabezpečuje a koordinuje kontakty s podnikatelskými subjekty podnikajícími na území kraje
• spolupracuje a zabezpečuje kontakty s neziskovými nevládními organizacemi, nadacemi, komorami (Agrární komora, JHK), agenturami podporující rozvoj kraje (RERA, JAIP, RRA Šumava, JSRLZ atd.), odbornými pracovními skupinami (pro Šumavu, pro mimořádně události atd.), Euroregionem Šumava, Euroregionem SILVA NORTICA, dále spolupracuje s VŠ a výzkumnými ústavy
• zajišťuje spolupráci KÚ s Úřadem RRRS NUTS II a konzultuje materiály pro jednání orgánů JčK, RR
• zajišťuje a koordinuje činnosti v rámci strategie a koncepce rozvoje energetiky územního obvodu Jihočeského kraje
• zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územně plánovacích podkladů a ÚP VÚC
• zajišťuje a koordinuje činnosti spjaté s hraničními přechody
• sleduje a projednává s příslušnými institucemi kraje a subjekty dotčenými průmyslem, dobýváním nerostných surovin a sanací těchto exploatací, jakož i s provozovateli těchto činností sídlícími na území kraje, vlivy těchto činností na rozvoj území kraje a to jak z hlediska hospodářského vývoje, tak i z hlediska sociálních aspektů zaměstnanosti
• koordinuje koncepční otázky na úseku politiky bydlení, obchodu a služeb
podílí se na přípravě podkladů potřebných v oblasti statistiky a marketingu
• zajišťuje výkon funkce tajemníka Česko-bavorské pracovní skupiny pro regionální rozvoj, případně další obdobně zaměřené pracovní skupiny, jejichž činnost je na KÚ organizována v působnosti OREG
• v rámci rozpočtu odboru poskytuje veřejnou finanční podporu obcím i jiným subjektům např. v rámci rozvoje kraje, energetické koncepce, podpory vědy, výzkumu a inovací
• zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou finanční kontrolu u jím poskytnutých finančních podpor
• spolupracuje s OEKO a MF ČR při stanovení pravidel čerpání Fondu solidarity EU, komunikuje se žadateli o dotaci, administruje a kontroluje skutečnosti rozhodné pro poskytnutí prostředků z Fondu solidarity EU, spolupracuje s OEKO při zpracování souhrnné žádosti za Jihočeský kraj
• navrhuje a vypracovává návrhy programů pro rozvoj venkova
• zajišťuje komplexní správu a administraci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje
• aktivně se podílí na činnosti místních akčních skupin ČR, mikroregionů Jihočeského kraje, Spolku pro obnovu venkova a spolupracuje s nimi při rozvoji jihočeského venkova
• podílí se na přípravě a realizaci krajského kola soutěže Vesnice roku
• v rámci rozpočtu odboru poskytuje dotace obcím a mikroregionům v rámci POV a veřejnou finanční podporu dalším organizacím podílejícím se na rozvoji venkova např. MAS, SPOV atd.
• zabezpečuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u poskytnutých finančních podpor v oblasti venkova
• koordinuje vypracování koncepcí a strategií hospodářského a sociálního rozvoje kraje z hlediska rozvoje venkova
• analyzuje a hodnotí úroveň rozvoje územního obvodu a jeho částí z hlediska venkova
• zaměstnanec na pozici PM 1409 -„program obnovy a rozvoje venkova“ je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na ostatních referentských pozicích s názvem „program obnovy a rozvoje venkova“, tj. na pozicích PM 1408, PM 0657 a PM 0658


Oddělení stavebního řádu

• iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje, přispívá k řešení úkolů krajské samosprávy (podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje, poskytuje informace a materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje potřebné pro výkon jejich funkce), zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
• vyřizuje připomínky, náměty a stížnosti občanů i organizací postoupené vedoucím odboru
• v rámci legislativní činnosti JK se podílí na tvorbě návrhů právních předpisů územních samosprávných úřadů nebo obcí

 

Oddělení územního plánování

• pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na vydání Zásad územního rozvoje kraje (dále jen ZÚR)
• pro Zastupitelstvo kraje připravuje návrh na schválení zadání ZÚR a návrh na schválení pokynů pro zpracování návrhu ZÚR
• připravuje pro Zastupitelstvo kraje návrh na vydání regulačních plánů pro území vymezená v ZÚR
• předkládá Zastupitelstvu kraje návrh na výběr nejvhodnější varianty  z návrhu ZUR po společném jednání
• předkládá Zastupitelstvu kraje k projednání zpracované územně analytické podklady,
• pro Jihočeský kraj samostatně zpracovává ZÚR a její aktualizace a další koncepční materiály na úseku územního plánování (projekční činnost)
• podílí se na tvorbě programu rozvoje kraje, jeho akčních plánů a na tvorbě dalších rozvojových, koncepčních a strategických materiálů kraje z hlediska územního plánování a urbanismu
• pro rozhodování orgánů kraje spolupracuje při vytváření podmínek pro přípravu komplexní nabídky podnikatelských a investorských příležitostí
• soustavně sleduje a vyhodnocuje potřeby rozvoje území kraje, předkládá zastupitelstvu kraje zprávu o uplatňování ZÚR, návrh zprávy konzultuje s obcemi kraje a s dotčenými orgány
• zajišťuje a koordinuje promítnutí strategických rozvojových dokumentů na úseku regionálního rozvoje do územně plánovacích podkladů, ZÚR a do územních plánů měst a obcí
• iniciativně navrhuje způsoby řešení nových otázek a problémů v rámci Jihočeského kraje
• podílí se na zpracování materiálů pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje
• poskytuje informace a připravuje materiály členům Rady Jihočeského kraje a Zastupitelstva Jihočeského kraje
• zajišťuje a koordinuje činnost pracovní skupiny Horní Lipensko
• zajišťuje činnost pracovních skupin týkajících se územního plánování, včetně jejich administrace
• zabývá se výběrem vhodných lokalit a vytvářením územních podmínek pro realizaci rozvojových záměrů na území kraje
• aktivně se účastní mezinárodních projektů kraje v oblasti územního plánování
• je členem a prosazuje zájmy kraje v rámci konzultačního výboru pro zpracování Politiky územního rozvoje ČR
• vyjadřuje se k rozhodnutím dotýkající se samosprávy (zejména takových, kde se JČK může odvolat proti rozhodnutí MŽP, popř. jiných ministerstev jako účastník řízení)
• zpracovává podklady pro informace sdělovacím prostředkům, spolupracuje s ostatními odbory
• zpracovává materiály propagující Jihočeský kraj a činnost úřadu, zejména tvorba posterů, letáků a jiných materiálů z oblasti územně plánovací činnosti
• zajišťuje velkoformátový tisk pro potřeby orgánů kraje
• zajišťuje administraci a správu agendy úhrady nákladů na pořízení změn územních plánů ve vazbě na ZUR
• je odborným garantem pro dotační programy kraje, majících vazbu na územní plánování
• pořizuje a zpracovává analýzy, studie, programy, projekty a jiné materiály jako podklady pro strategické rozhodování vedení kraje v rámci rozvoje kraje
• spolupracuje při provozování a dalším vývoji „Nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů“ v rámci Digitální mapy veřejné správy (Geoportál Jihočeského kraje) a dále koordinuje využívání těchto nástrojů v Jihočeském kraji
• vyhledává a aktivně se podílí na projektech spojených s územně plánovací činností financovaných z fondů EU
• připravuje podklady pro zveřejnění územně plánovací dokumentace obcí na Geoportálu Jihočeského kraje
• koordinuje pořizování průběžných aktualizací územně analytických podkladů pro účely fungování Geoportálu Jihočeského kraje

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku