Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2019

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém jednání dne 14. 02. 2019 usnesením č. 15/2019/ZK-19  rozdělení finančních prostředků v rámci dotačního řízení pro poskytovatele sociálních služeb v Jihočeském kraji  pro rok 2019. Výsledky jsou zveřejněny v přiložené tabulce.

Výsledky dotačního řízení pro rok 2019 (108.60 KB) Výsledky dotačního řízení pro rok 2019

 


Aktualizace Metodiky pro poskytování účelové dotace dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019 a přílohy č. 2 Vzor smlouvy.

 

Vzhledem k tomu, že v době platnosti Metodiky byl schválen metodický pokyn MP/97/KHEJ - PŘÍRUČKA PRO PUBLICITU V RÁMCI DOTACÍ JIHOČESKÉHO KRAJE týkající se publicity, kterou musí dodržovat příjemci dotace z rozpočtu JčK, byla provedena její aktualizace – tj. doplnění Metodiky a Vzoru smlouvy tak, aby tato nově vzniklá povinnost pro příjemce dotace byla v těchto dokumentech výslovně stanovena. Uvedenou aktualizaci schválilo zastupitelstvo kraje na jednání dne 14. 2. 2019.

Dle tohoto pokynu, který je zveřejněn na webových stránkách JčK – Informace – Pravidla, směrnice, zásady,  je každý příjemce dotace povinen dodržovat povinnou publicitu rozdělenou dle výše poskytnuté dotace z rozpočtu Jihočeského kraje. 

U dotací do 1 milionu Kč je příjemce dotace povinen umístit logo Jihočeského kraje na své webové stránky s textem, že sociální služba je podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje.

U dotací nad 1 milion Kč je příjemce dotace povinen zajistit publicitu nejméně dvěma způsoby ze seznamu uvedeného v tomto pokynu (např. www stránky + zmínka na sociálních sítích nebo www stránky + tisková zpráva, atd.). Upozorňujeme příjemce dotace, aby se seznámili a postupovali dle vydaného pokynu, neboť za porušení povinnosti nedodržení povinné publicity lze stanovit odvod až do výše 5% poskytnuté dotace.

V případě nejasností či upřesnění se mohou příjemci dotace obracet na oddělení marketingu a cestovního ruchu Krajského úřadu Jihočeského kraje na kontaktní osoby: 

  • Mgr. Jiří Gruntorád – gruntorad@kraj-jihocesky.cz; tel.: +420 386 720 495;
  • Bc. Lenka Papežová – papezova@kraj-jihocesky.cz; tel.: +420 386 720 467; 
  • Ing. Markéta Chromá – chroma@kraj-jihocesky.cz; tel.: +420 386 720 374.

Metodiky a Smlouvy (589.82 KB) Metodiky a Smlouvy


 

Informace pro poskytovatele sociálních služeb k dotačnímu řízení Jihočeského kraje v oblasti poskytování sociálních služeb pro rok 2019

Zastupitelstvo Jihočeského kraje dne 21. 06. 2018 schválilo Metodiku pro poskytování účelové dotace dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb v roce 2019, včetně jejich příloh. Uvedené dokumenty jsou zveřejněny rovněž v sekci / Dotace, Fondy EU / Programové dotace Jihočeského kraje / Aktuální výzvy/.

Účelová dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytuje poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou  zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Termín pro podávání žádostí o účelovou dotaci z rozpočtu Jihočeského kraje poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2019  je stanoven od 15. 09. 2018 do 31. 10. 2018 , žádost musí být zpracována  a podána výlučně  prostřednictvím  příslušné internetové aplikace (OKslužby-poskytovatel), kterou spravuje MPSV.

Metodika JčK pro rok 2019 vč. příloh  (1408.21 KB) Metodika JčK pro rok 2019 vč. příloh

Specifické přílohy

 

Zároveň upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že žádost o zařazení sociální služby do ZÁKLADNÍ sítě sociálních služeb Jihočeského kraje se nově podává spolu se žádostí o dotaci v rámci dotačního řízení Jihočeského kraje na podporu sociálních služeb (dle §101a zákona č. 108/2006 Sb.) jako její součást, resp. specifická příloha žádosti o dotaci (v termínu od 15. 9. do 31. 10. kalendářního roku předcházejícího roku, pro který má být služba zařazena do základní Sítě JčK). V  tomto termínu předkládají žádost všichni poskytovatelé, kteří mají zájem zařadit poskytované sociální služby do základní sítě sociálních služeb pro období 2019 – 2021.

S ohledem na legislativní změny v oblasti odměňování profesí v sociálních službách, které nastaly v průběhu posledních dvou let, Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo upozornění na výše minimálních sazeb, vycházející ze zaručené minimální mzdy. Výše zaručené minimální mzdy se neuplatňuje u pracovních poměrů konaných mimo hlavní pracovní poměr (DPP/DPČ). 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku