Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení evropské integrace

• administrace programů přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou a Rakouskem
- poskytování konzultací potenciálním žadatelům před podáním projektové žádosti
- příjem projektových žádostí
- kontrola formálních náležitostí a hodnocení projektů
- účast na monitorovacích výborech přeshraničních programů
- účast na řídících výborech Fondu malých projektů
- účast na jednáních týkajících se celkového čerpání a řízení přeshraničních programů
• administrace projektu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ v rámci OP Životní prostředí
• správa Matice projektů (evropské projekty spolufinancované z rozpočtu kraje)
 příprava a administrace smluv pro vyplácení spolufinancování z rozpočtu kraje
 kontrola vyúčtování poskytnutého spolufinancování z rozpočtu kraje
• správa Zásobníku projektů
• kohezní politika EU
 zajišťování konzultační a poradenské činnosti v oblasti kohezní politiky a evropské integrace
 monitorování a poskytování informací o čerpání prostředků z evropských dotačních titulů a zpracovávání příslušných materiálů
 vypracovávání analýz a stanovisek pro potřebu centrálních orgánů, orgánů kraje, měst a obcí v souvislosti s problematikou kohezní politiky
 spolupráce a zabezpečování kontaktů s Úřadem RRRS NUTS II Jihozápad, resp. jeho nástupnickými subjekty
• příprava materiálů pro samosprávné orgány kraje týkajících se programů přeshraniční spolupráce, Matice projektů a Zásobníku projektů, kohezní politiky EU, projektu Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji“ a výkonu sekretariátu Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje

 

Oddělení realizace systémových projektů

• Realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu v Jihočeském kraji
 podpora polytechnického vzdělávání
 realizace aktivity pedagog 21. století
 realizace aktivity impuls pro kariéru a praxi
• Realizace projektu Smart akcelerátor v Jihočeském kraji zaměřeného na 3 klíčové oblasti
 kvalitní lidské zdroje
 spolupráce a technologický transfer
 rozvoj podnikání
• Realizace projektu Podpora činnosti Regionální stálé konference pro území Jihočeského kraje v letech 2016 – 2023
 implementace územní dimenze
 zajištění činnosti a financování sekretariátu RSK JK
• koordinační, poradenská, konzultační a kontrolní činnost související s udržitelností projektů v rámci mechanismů EHP/Norsko.
• výkon Zprostředkujícího subjektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 udržitelnost globálních grantů v prioritní ose 1 Počáteční vzdělávání
 udržitelnost globálních grantů v prioritní ose 3 Další vzdělávání


Oddělení administrace dotačních programů Jihočeského kraje

• Oddělení je zodpovědné za administraci  a kontrolu realizace dotačních programů Jihočeského kraje:
o dotační programy - metodická příprava podmínek dotačních programů, tvorba směrnic a vyhlašování dotačních programů, příprava smluv s příjemci, koordinace realizace dotací a kontrola čerpání a užití jednotlivých dotací.
• v rámci administrace dotací  provádí kontroly:
- před zahájením prací (ex-ante) - kontrola formálních náležitostí žádosti, kontrola příloh žádosti
- v průběhu realizace dotace (interim) - kontrola čerpání zdrojů,
- po skončení realizace dotace (ex-post) - kontrola dokladů, faktur, závěrečné zprávy, u vzorku dotací probíhá kontrola na místě, výstupem je „Zápis z fyzické kontroly"
• analyzuje možnosti využívání prostředků z fondů a programů Evropského společenství a posuzuje jejich využití pro dotační politiku JčK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku