Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Úsek vedoucího odboru

 • vykonává dozor nad dodržováním zákonnosti obcí při vydávání nařízení obce a zákonnosti usnesení, rozhodnutí nebo jiných opatření obce vydávaných obcí v přenesené působnosti v oblastech věcné působnosti odboru
 • poskytuje právní konzultace odborům krajského úřadu ve věcech výkonu přenesené působnosti
 • podává návrhy na uplatnění pohledávek kraje vzniklých z výkonu přenesené působnosti kraje v insolvenčním řízení a návrhy na vymáhání pohledávek vzniklých z výkonu přenesené působnosti kraje
 • spolupracuje s odbory krajského úřadu při navrhování a vydávání nařízení kraje v oblastech jejich věcné působnosti, navrhuje vydání nařízení kraje v oblastech věcné působnosti odboru
 • vede Sbírku zákonů, Sbírku mezinárodních smluv a Ústředního věstníku EU k nahlédnutí veřejnosti
 • zastupuje krajský úřad před soudem v řízení ve věcech ve věcné působnosti odboru v přenesené působnosti, pokud není odbor zastoupen jinak
 • plní činnosti podpůrného orgánu podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • objednává, protokolárně vydává obcím, eviduje a provádí roční vyúčtování pokutových bloků
 • zajišťuje fyzickou likvidaci poškozených a neupotřebitelných pokutových bloků po předchozím souhlasu MF ČR

 

Oddělení správní

 • provádí ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisů
 • vede registr dobrovolných svazků obcí
 • zajišťuje činnosti volebního orgánu pro volby do Evropského parlamentu, Parlamentu ČR, zastupitelstev krajů, zastupitelstev obcí a prezidenta ČR podle příslušných volebních zákonů
 • zajišťuje činnosti příslušející krajskému úřadu podle zákona o krajském referendu
 • vede agendu veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi ve správním obvodu kraje, vyjma veřejnoprávních smluv uzavíraných mezi obcemi s rozšířenou působností
 • vydává osvědčení k zahájení veřejné sbírky a kontroluje veřejné sbírky
 • přezkoumává rozhodnutí vydaná obecními úřady ve správním obvodu kraje, jako správními orgány prvního stupně, ve věcech přestupků proti pořádku ve státní správě a na úseku všeobecné vnitřní správy, přestupků proti veřejnému pořádku, přestupků proti občanskému soužití, přestupků proti majetku a přestupků podle zvláštních zákonů
 • zajišťuje další agendy v řízení o přestupcích, vydává stanoviska k aplikaci správního řádu, příp. zvláštních předpisů, při přezkumu rozhodnutí orgánů I. stupně ostatními odbory krajského úřadu
 • provádí podle matričního zákona kontrolu matričních knih a sbírek listin u úřadů obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje a podle zákona o registrovaném partnerství kontrolu vedení knihy registrovaného partnerství a sbírky listin u příslušného matričního úřadu
 • ověřuje matriční doklady, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize a údajích uváděných ve sbírce listin a druhopisu matriční knihy vedené do 31. 12. 1958, vydaných matričními úřady a úřady obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje
 • vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. 12. 1958 pro úřady obcí s rozšířenou působností ve správním obvodu kraje
 • vede a aktualizuje sbírku listin podle zákona o registrovaném partnerství
 • zajišťuje školení a provádí zkoušku matrikáře/matrikářky úřadu obce s rozšířenou působností, který je matričním úřadem, ve správním obvodu kraje
 • povoluje na návrh matričního úřadu provádění matričních zápisů, vydávání matričních dokladů a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize i mimo úřední místnost matričního úřadu na jiném vhodném místě, kde jsou proto vytvořeny podmínky
 • přebírá od matričních úřadů a ukládá druhopisy matričních knih a sbírky listin podle matričního zákona a podle zákona o registrovaném partnerství
 • přebírá od matričních úřadů listiny, na jejichž podkladě provedl matriční úřad dodatečný zápis matriční skutečnosti nebo události nebo oprava či změna v prvopisu matriční knihy, nebo opravy či dodatečné záznamy v knize registrovaného partnerství
 • vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin nebo druhopisu matriční knihy v případech osvědčení právního zájmu žadatele a nelze-li údaj zjistit z matriční knihy nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v matriční knize
 • vydává potvrzení o údajích uváděných ve sbírce listin vedených podle zákona o registrovaném partnerství v případech osvědčení právního zájmu žadatele a nelze-li údaj zjistit z knihy registrovaného partnerství nebo je vznesena námitka proti správnosti zápisu v knize registrovaného partnerství
 • povoluje nahlédnutí do sbírky listin nebo druhopisu matriční knihy vedených podle matričního zákona a sbírky listin vedené podle zákona o registrovaném partnerství a činit výpisy z nich
 • vydává souhlas matričnímu úřadu pro dodatečný záznam do matriční knihy podle rozhodnutí orgánu cizího státu
 • provádí legalizaci matričních dokladů, mají-li být užity v cizině
 • zajišťuje obnovení matriční knihy podle sbírky listin vedených podle matričního zákona a obnovení knihy registrovaného partnerství nebo sbírky listin vedené podle zákona o registrovaném partnerství, pokud se tato zničí nebo ztratí
 • rozhoduje o povolení, aby prohlášení jednoho za snoubenců, že vstupuje do manželství, učinil jeho zástupce
 • přijímá prohlášení o zvolení státního občanství ČR osobami, které byly do 31. 12. 1992 státními občany ČSFR vč. vydání osvědčení o státním občanství  
 • vydává osvědčení o státním občanství a osvědčení o nabytí státního občanství
 • zjišťuje státní občanství ve sporných případech 
 • přijímá žádostí o udělení státního občanství ČR a příprava podkladů pro rozhodnutí o udělení státního občanství MV ČR
 • vede evidenci fyzických osob, které nabyly nebo pozbyly státní občanství, pokud měly nebo mají ve správním obvodu kraje trvalý pobyt 
 • zpracovává údaje pro agendový informační systém evidence obyvatel, příp. základní registr obyvatel vedené MV ČR a poskytuje z těchto systémů údaje v rozsahu stanoveném zákonem
 • zpracovává údaje pro základní registr osob
 • vede řízení při odvolání a řízení mimo odvolání proti rozhodnutí správních orgánů prvního stupně ve věcech podle zákonů o matrikách, jménu a příjmení, občanských průkazech, cestovních dokladech, státním občanství, nabývání a pozbývání státního občanství, evidence obyvatel, příp. dalších
 • zajišťuje kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti obcemi ve správním obvodu kraje v oblastech ve věcné působnosti oddělení
 • zajišťuje metodickou činnost pro obce ve správním obvodu kraje pro výkon státní správy v přenesené působnosti v oblastech ve věcné působnosti oddělení
 • zajišťuje řešení sporů z veřejnoprávních smluv 
 • provádí odvolací řízení ve věci povolování loterií a jiných podobných her či ve věci ukládání sankcí za provozování loterií a jiných podobných her v rozporu se zákonem nebo povolením 
 • zajišťuje metodickou pomoc obcím na úseku loterií a jiných podobných her 
 • zpracovává vyjádření k žalobám ke krajskému soudu proti rozhodnutím o odvolání 
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku