Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Smart akcelerátor v Jihočeském kraji

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky


Výzva Smart akcelerátor má umožnit rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích České republiky s využitím Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky, případně její relevantní krajské přílohy a umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial discovery. Tento proces „podnikatelského objevování" nových příležitostí v kraji zahrnuje soukromý sektor, akademickou sféru, veřejný sektor a staví na vnitřních silných stránkách každého regionu, na jeho podnikavosti a konkurenčních výhodách. Využitím tohoto procesu mohou strategie inteligentní specializace uvolnit ekonomickou transformaci pomocí modernizace, diverzifikace nebo radikální inovace ve všech regionech.

V Jihočeském kraji se projekt zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivnosti regionu formou zefektivnění stávajícího regionálního inovačního systému a za pomoci kvalitního odborného týmu, který bude propojovat klíčové aktéry v kraji, prosazovat realizaci nových inovačních nástrojů a aktivit s ohledem na silné stránky regionu a klíčové domény specializace. Hlavním cílem je tedy propojit dílčí podpůrné nástroje zaměřené na rozvoj inovací v regionu a vytvořit efektivní inovační systém, který bude poskytovat komplexní řešení podpory inovačního prostředí.

Dílčími cíli jsou:

 • Vytvoření kvalitního, odborného realizačního týmu, který propojí inovační aktivity v kraji, bude iniciovat nové podněty v oblasti podpory inovací a bude prosazovat jejich realizaci v rámci Jihočeského kraje.
 • Zvyšování odborných znalostí celého projektového týmu a klíčových regionálních stakeholderů.
 • Nastavení systému sledování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje potřebného k rozhodování o zaměření podpůrných nástrojů a aktivit projektu a jejich průběžné vyhodnocování.
 • Podpora absorpční kapacity regionu formou aktivity Asistence.
 • Přenos best practise formou Twinningu se zahraničními institucemi tak, aby mohl být nově budovaný regionální inovační systém vhodně doplněn o ověřené nástroje.
 • Změna vnějšího i vnitřního pohledu na vnímání regionu jako prostoru poskytujícího vhodné podmínky pro inovační aktivity i pro individuální rozvoj s cílem zvýšení nových inovačních investic a udržení a příliv kvalitních lidských zdrojů.

Nastavený funkční proces bude cílit na 3 základní klíčové oblasti:

 • Kvalitní lidské zdroje
 • Spolupráce a technologický transfer
 • Rozvoj podnikání

V rámci projektu je plánováno realizovat následující aktivity:

 • Základní tým - v rámci aktivity vznikne funkční realizační tým, který má za úkol zajistit fungování nově nastaveného inovačního systému v Jihočeském kraji.
 • Vzdělávání - cílem této aktivity je zvyšování odborných znalostí celého týmu a regionálních stakeholderů formou dalšího vzdělávání v oblastech klíčových pro rozvoj regionu.
 • Mapování - aktivita zajišťuje průběžnou analýzu a nastavení systému sledování vývoje inovačního prostředí Jihočeského kraje. Výsledkem bude i identifikace nových příležitostí a oborů, které budou posléze podpořeny v ostatních aktivitách projektu a přispějí ke zvýšení konkurenceschopnosti kraje.
 • Asistence - podpora přípravy strategických projektů veřejných institucí z dotačního programu Jihočeského kraje.
 • Twinning - přenos best practice ze 2 zahraničních institucí a sepsání 2 prováděcích manuálů pro jejich přenos do podmínek Jihočeského kraje.
 • Propagace - definice nového pohledu na vnímání regionu, příprava marketingové a komunikační strategie a její realizace za účelem propagace inovačního potenciálu kraje.

Žadatel projektu: Jihočeský kraj
Partner projektu: Jihočeský vědeckotechnický park, a.s.
Doba realizace projektu: 1. 3. 2016 - 31. 8. 2019

Více informací naleznete na internetových stránkách www.risjk.cz.

NA PROJEKT JE POSKYTOVÁNA FINANČNÍ PODPORA OD EVROPSKÉ UNIE.

logo (43.23 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku