Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Oprávnění/registrace - formuláře a informace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Žádosti:

Žádost FYZICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (97.50 KB) Žádost FYZICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb

Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb (109.00 KB) Žádost PRÁVNICKÉ osoby o udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb


 

Oznámení změny:

Oznámení FYZICKÉ osoby o změně (143.50 KB) Oznámení FYZICKÉ osoby o změně

Doklady, které je nutné předložit k oznámení FYZICKÉ osoby o změně (39.00 KB) Doklady, které je nutné předložit k oznámení FYZICKÉ osoby o změně

Oznámení PRÁVNICKÉ osoby o změně  (151.50 KB) Oznámení PRÁVNICKÉ osoby o změně

Doklady, které je nutné předložit k oznámení PRÁVNICKÉ osoby o změně (41.50 KB) Doklady, které je nutné předložit k oznámení PRÁVNICKÉ osoby o změně


 

Prohlášení:

Prohlášení žadatele FYZICKÁ osoba (16.05 KB) Prohlášení žadatele FYZICKÁ osoba

Prohlášení žadatele PRÁVNICKÁ osoba (36.00 KB) Prohlášení žadatele PRÁVNICKÁ osoba

Prohlášení žadatele FYZICKÁ osoba - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (DZS, ZZS) (31.50 KB) Prohlášení žadatele FYZICKÁ osoba - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (DZS, ZZS)

Prohlášení žadatele PRÁVNICKÁ osoba - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (DZS, ZZS) (32.50 KB) Prohlášení žadatele PRÁVNICKÁ osoba - DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY (DZS, ZZS)

Prohlášení odborného zástupce (15.64 KB) Prohlášení odborného zástupce


 

Seznamy zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, kteří budou vykonávat zdravotnické povolání v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k žadateli:

Seznam – AMBULANTNÍ péče a zdravotní péče poskytovaná VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ PACIENTA (102.00 KB) Seznam – AMBULANTNÍ péče a zdravotní péče poskytovaná VE VLASTNÍM SOCIÁLNÍM PROSTŘEDÍ PACIENTA

Seznam – LŮŽKOVÁ A JEDNODENNÍ péče (101.00 KB) Seznam – LŮŽKOVÁ A JEDNODENNÍ péče

Seznam – VZOR, jak vyplnit formulář (73.50 KB) Seznam – VZOR, jak vyplnit formulář

Pomocná kalkulačka k výpočtu výše úvazku (s proklikem na excelovou tabulku, která provede přepočet) (30.50 KB) Pomocná kalkulačka k výpočtu výše úvazku (s proklikem na excelovou tabulku, která provede přepočet)

Lékařský posudek (35.50 KB) Lékařský posudek


 

Ukončení poskytování zdravotních služeb:

 

Žádost je nutné dle zákona č. 372/211 Sb. zaslat nejpozději 60 dnů před dnem plánovaného ukončení činnosti!!! K oznámení ukončení poskytování zdravotních služeb použijte formuláře pro OZNÁMENÍ ZMĚNY - oddíl VII.

Současně je poskytovatel, který hodlá ukončit poskytování zdravotních služeb, povinen informaci o ukončení své činnosti zveřejnit alespoň 60 dnů přede dnem zamýšleného ukončení, a to ve zdravotnickém zařízení na veřejně přístupném místě, popřípadě na svých internetových stránkách. Poskytovatel současně požádá příslušný správní orgán a obec, na jejímž území poskytuje zdravotní služby, o uveřejnění uvedené informace na jejich úřední desce; příslušný správní orgán a obec jsou povinny tuto informaci uveřejnit. V informaci uvede datum zamýšleného ukončení činnosti, datum, do kterého lze předložit žádost o předání zdravotnické dokumentace poskytovateli zvolenému pacientem, a adresu místa pro předložení žádosti. Jde-li o postup podle § 23 odst. 3 (převod majetkových práv vztahujících se k poskytování zdravotních služeb na jinou osobu), poskytovatel v informaci uvede, která osoba hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Pro předání zdravotnické dokumentace na KÚ (při ukončení poskytování zdravotních služeb bez nástupce) a ohledně vyvěšení oznámení o ukončení poskytování zdravotních služeb na úřední desce KÚ kontaktujte Mgr. Davida Vaňatu, tel.: 386 720 606, e-mail: vanata@kraj-jihocesky.cz nebo Bc. Kateřinu Kučerovou, tel.: 386 720 607, e-mail: kucerovak@kraj-jihocesky.cz.


 

Přerušení poskytování zdravotních služeb a pokračování v poskytování zdravotních služeb (§ 26 zákona č. 372/2011 Sb.):

Přerušení:

Poskytovatel může poskytování zdravotních služeb přerušit nejdéle na dobu 1 roku. Přerušením se rozumí neposkytování zdravotních služeb nepřetržitě po dobu delší než 1 měsíc.

Poskytovatel je povinen přerušení poskytování zdravotních služeb písemně oznámit nejpozději 60 dnů přede dnem, k němuž hodlá poskytování zdravotních služeb přerušit, příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění; současně je poskytovatel povinen informaci o přerušení poskytování zdravotních služeb uveřejnit tak, aby byla přístupná pacientům. Pokud důvod přerušení poskytování zdravotních služeb neumožní poskytovateli splnit povinnosti uvedené ve větě první ve stanovené lhůtě, je povinen učinit tak bez zbytečného odkladu.

Poskytovatel je po dobu přerušení poskytování zdravotních služeb povinen zajistit, aby v případě pacienta, kterému poskytoval zdravotní služby a který si v době přerušení zvolí k poskytování zdravotních služeb jiného poskytovatele, nebo je to nezbytné k zajištění návaznosti zdravotních služeb pro tohoto pacienta, byla předána kopie zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi nebo výpis z této zdravotnické dokumentace poskytovateli, který má zdravotní služby poskytnout nebo má převzít pacienta do péče.

 

Pokračování:

Pokračování v poskytování zdravotních služeb po přerušení je poskytovatel povinen písemně oznámit příslušnému správnímu orgánu (příslušný krajský úřad), který o této skutečnosti provede záznam do spisu, do Národního registru poskytovatelů a prostřednictvím tohoto registru zapíše příslušné referenční údaje nebo změny příslušných referenčních údajů do registru osob, a dále zdravotním pojišťovnám, se kterými má uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a to nejpozději 15 dnů přede dnem, k němuž hodlá pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Poskytování zdravotních služeb lze opakovaně přerušit po uplynutí 5 let ode dne uvedeného v oznámení o pokračování v poskytování zdravotních služeb po předchozím přerušení jejich poskytování.

Příslušný správní orgán přerušení a pokračování v poskytování zdravotních služeb oznámí místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení do 15 dnů ode dne, kdy mu tato skutečnost byla poskytovatelem oznámena.

 


 

Pokračování v poskytování zdravotních služeb po zemřelém poskytovateli (§ 27 zákona č. 372/2011 Sb.):

Zemře-li poskytovatel a nejde-li o osobu uvedenou v § 16 odst. 2 (poskytovatel ZS u jiného poskytovatele), může na základě jeho oprávnění k poskytování zdravotních služeb pokračovat v poskytování zdravotních služeb jiná fyzická osoba nebo právnická osoba, jestliže
a) je oprávněna užívat zdravotnické zařízení, v němž poskytoval zdravotní služby zemřelý poskytovatel,
b) jsou splněny podmínky uvedené v § 16 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., jde-li o fyzickou osobu, nebo podmínky uvedené v § 16 odst. 3 písm. a) až d) zákona č. 372/2011 Sb., jde-li o právnickou osobu,
c) do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele písemně oznámí příslušnému správnímu orgánu úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb.

Osoba, která pokračuje v poskytování zdravotních služeb, má práva a povinnosti poskytovatele.

Úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb je tato osoba povinna písemně oznámit do 15 dnů ode dne úmrtí poskytovatele též zdravotním pojišťovnám, se kterými měl zemřelý poskytovatel ke dni úmrtí uzavřeny smlouvy podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. Oznámí-li úmysl pokračovat v poskytování zdravotních služeb více osob, může v poskytování zdravotních služeb pokračovat ta z nich, na které se písemně dohodly; podpisy na dohodě musí být úředně ověřeny.

Další informace naleznete v zákoně č. 372/2011 Sb. § 27 nebo kontaktujte příslušného referenta.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku