Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

 

 • zpracovává statistická data o příspěvkových organizacích kraje pro účely MPSV
 • zpracovává statistická data o sociálních službách u poskytovatelů sociálních služeb v Jihočeském kraji pro MPSV
 • zpracovává zprávy o vyhodnocení kontrolní činnosti pro věcně příslušná ministerstva

 

Oddělení kontroly a financování

 • Vyhlašuje a administruje finanční prostředky na poskytování sociálních služeb dle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zajišťuje průběžné a následné kontroly u poskytnutých finančních prostředků
 • Na úrovni kraje se ve spolupráci s MPSV podílí na stanovení jednotných celostátních postupů a zásad poskytování finančních podpor a dotací včetně vyhodnocování projektů
 • Podílí se na zpracování analýz aktuálního vývoje sociálních služeb v daném regionu, včetně přípravy podkladů pro celostátní analýzy v uvedené oblasti
 • Zpracovává připomínky k legislativě, týkající se oblasti sociálních služeb a jejich financování pro MPSV

 

Oddělení sociálních služeb

 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím při výkonu přenesené působnosti v oblasti realizace činnosti sociální práce dle ustanovení § 92 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (§ 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů),
 • ve spolupráci s ostatními odboru krajského úřadu, poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím při výkonu přenesené působnosti v oblasti veřejného opatrovnictví dle § 149b odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů),
 • na základě vyžádání spolupracuje s ministerstvem vnitra při zjišťování dat a údajů od veřejných opatrovníků,
 • poskytuje podporu a konzultace v souvislosti s ustanovením § 91a, 91b a 91c zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s poskytováním pobytových sociálních služeb,
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc obcím při rozhodování ve věci stanovení úhrady za stravu a péči za poskytování sociálních služeb dítěti umístěnému do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření dle § 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů),
 • vede Standardizované záznamy sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (dále jen „JIS"), při výkonu činnosti sociální práce,
 • v případě nefunkčnosti systému JIS, koordinuje ve spolupráci s MPSV zjištěné nedostatky a podílí se na jejich odstranění,
 • provádí kontrolu výkonu přenesené působnosti obcí v oblasti sociální práce, rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění a stanovení úhrady za stravu a péči (§ 67 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů),
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů ve věcech ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění dle § 10 zákona č. 582/19991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů),
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností ve věci stanovení úhrady za stravu a péči za poskytování sociálních služeb dítěti umístěnému do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření dle § 74 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (§ 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů),
 • zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecními úřady obcí s rozšířenou působnosti poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu a osoby, kterým tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit pokračující poskytování sociálních služeb (§ 93 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností (§ 93 písm. b) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • podílí se na koordinaci poskytování sociálních služeb a realizuje a koordinuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob (§ 93 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • rozhoduje o registraci sociálních služeb (§ 78 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • provádí kontrolu fyzických a právnických osob, kterým nebylo vydáno rozhodnutí o registraci, nasvědčují-li skutečnosti tomu, že u těchto osob jsou poskytovány sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování (§ 82b zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • zajišťuje kontrolu plnění podmínek stanovených pro registraci (§ 82a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • rozhoduje o uložení pokut za přestupky dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v působnosti oddělení,
 • rozhoduje o uložení pokuty za přestupky dle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád),
 • spolupracuje s MPSV v rámci správního řízení, podání odvolání do rozhodnutí vydaného Krajským úřadem Jihočeského kraje,
 • vede registr poskytovatelů sociálních služeb na území Jihočeského kraje (§ 85 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • spravuje listinnou podobu registru a zpracovává elektronickou podobu registru (§ 85 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • zajišťuje činnosti související s poskytováním údajů o sociálních službách, podle kterých se sleduje jejich kapacita, způsob zabezpečení a nákladovost, poskytovateli sociálních služeb (§ 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • zajišťuje zpracování a podání žádosti o poskytnutí státní účelové dotace na výkon sociální práce,
 • zajišťuje pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vyjádření Krajského úřadu Jihočeského kraje k žádostem obcí o poskytnutí dotace na výkon sociální práce,
 • zajišťuje prošetření a vyřízení stížností a podnětů obcí a občanů směřujících do oblasti přenesené působnosti oddělení,
 • zajišťuje zpracování rezortních statistických výkazů v působnosti oddělení,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro soudní řízení vedená proti krajskému úřadu v oblasti sociálních služeb,
 • zabezpečuje podmínky pro jednotný postup obcí při aplikaci právních předpisů, metodických pokynů a doporučení v oblasti sociálních služeb a sociální práce, podává sjednocující stanoviska k právní problematice v působnosti oddělení,
 • poskytuje podklady a na vyžádání spolupracuje s MPSV ČR při tvorbě koncepcí v oblasti sociálních služeb a sociální práce,
 • v případě mimořádných situací u poskytovatelů sociálních služeb a následných řešení (např. nemožnost zajištění sociálních služeb, živelná pohroma, požár, havárie, atd.), spolupracuje s MPSV.
 • poskytuje odbornou a metodickou pomoc pracovníkům obecních úřadů obcí s rozšířenou působností - sociálním kurátorům, povřených agendou sociální péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením;
 • jako formu metodické pomoci provádí metodické dohlídky a kontrolu výkonu této činnosti;
 • spolupodílí se na přípravě a realizaci programů a koncepcí na celostátní úrovni, zaměřené na oblast sociálního bydlení, prevenci bezdomovectví a integraci cizinců, azylantů, migrantů;
 • koordinuje poskytování sociální práce cizincům, azylantům a migrantům, při tom spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností, včetně spolupráce s poskytovateli specifických služeb, zařízeními Ministerstva vnitra apod.; 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 • vykonává metodickou, konzultační a poradenskou činnost v oblasti sociálně-právní ochrany,
 • zajišťuje kontrolní činnost v oblasti sociálně-právní ochrany, včetně návrhů na opatření,
 • podílí se na organizování pracovních porad se zaměstnanci obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,
 • odborně zpracovává složité a sporné případy v oblasti sociálně-právní ochrany,
 • vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a občanů v oblasti sociálně-právní ochrany,
 • zabezpečuje podmínky pro jednotný postup v rámci kraje při aplikaci právních předpisů a metodických pokynů na úseku sociálně-právní ochrany,
 • poskytuje konzultace občanům na úseku sociálně-právní ochrany,
 • zajišťuje agendu pověřování k výkonu sociálně-právní ochrany právnickými a fyzickými osobami (rozhodování o udělení nebo odnětí pověření k výkonu sociálně-právní ochrany), včetně kontroly pověřených osob,
 • zajišťuje agendu zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • řídí se standardy kvality sociálně-právní ochrany,
 • zprostředkovává náhradní rodinnou péči (NRP):
 1. zpracovává odborná posouzení - psychologické, zdravotní a sociální - budoucích pěstounů, osvojitelů a dětí v souladu s ustanovením § 27 a § 27a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 2. zařazuje žadatele vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a děti, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení,
 3. vede pro účely zajištění pěstounské péče pro dítě na přechodnou dobu evidenci osob, které mohou pěstounskou péči po přechodnou dobu vykonávat,
 4. podílí se na výběru vhodných osvojitelů a pěstounů (včetně pěstounů na přechodnou dobu) pro konkrétní dítě,
 5. zajišťuje poradenskou pomoc osvojitelům a pěstounům (včetně pěstounům na přechodnou dobu),
 6. navštěvuje dětské domovy a kojenecké ústavy v souvislosti s přípravou podkladů pro odborné posouzení dětí a vyjadřuje se ke vhodnosti formy NRP pro jednotlivé dítě,
 7. poskytuje komplexní odborné konzultace občanům v souvislosti se svěřováním dětí do NRP,
 8. vede skupinová psychodiagnostická a poradenská setkání žadatelů o NRP,
 9. zajišťuje přípravu fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny k přijetí dítěte do rodiny a poskytuje těmto osobám poradenskou pomoc související s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče,
 10. zajišťuje přípravu dětí žijících v rodině osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny,
 11. organizuje konzultace o výkonu pěstounské péče (tj. pravidelná setkávání pěstounských rodin Jihočeského kraje).

 

 

Oddělení prevence a humanitních činností

 

 • v rámci vertikální koordinace se podílí a spolupracuje na přípravě a realizaci přenosu státní politiky v jednotlivých oblastech působnosti oddělení;
 • zabezpečuje realizaci „Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy", včetně spolupráce v rámci dotačního programu MŠMT na realizaci preventivních aktivit;
 • koordinuje činnost okresních i školních metodiků prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže
 • koordinuje a spolupodílí se na realizaci protidrogové politiky, včetně spolupráce v rámci dotačních programů Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví a dalších státních orgánů na realizaci programů protidrogové politiky ČR;
 • koordinuje a kontroluje činnost romských poradců a asistentů na obecních úřadech s rozšířenou působností, účinnost opatření přijatých k realizaci opatření vlády a ústředních správních celků.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku