Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení projektů a plánování sociálních služeb

 

 • organizuje jednání související s činností odboru
 • koordinuje činnost odboru mezi odděleními odboru
 • koordinuje a zajišťuje potřeby vnitřního auditu KÚ na odboru
 • zajišťuje přípravu a zpracování podkladů pro sdělovací prostředky za odbor
 • zpracovává a zajišťuje databázi údajů potřebných pro činnost odboru
 • zajišťuje podklady a záznamy z jednání na odboru
 • zajišťuje archivaci materiálů vlastního oddělení
 • vede evidenci připomínek, námětů, stížností a realizuje jejich přenesení adresátům
 • zajišťuje spisovou službu
 • koordinuje a dohlíží nad implementací zákona o informacích
 • připravuje podklady pro řešení personálních otázek odboru
 • řeší otázky související s utajovanými skutečnostmi
 • vede evidenci technického a majetkového vybavení odboru
 • vede příruční knihovnu s odbornou literaturou
 • koordinuje činnosti související s projektovým řízením a dotační politikou v sociální oblasti
 • administruje věcnou stránku dotačních programů pro oblast sociálních věcí ve spolupráci s OEZI
 • získává finanční prostředky z EU do oblasti sociálních věcí
 • realizuje evropské projekty pro oblast sociálních věcí
 • spolupracuje s oddělením krizového řízení na odboru zdravotnictví
 • koordinuje spolupráci s ČSÚ
 • koordinuje spolupráci s městy a obcemi
 • sleduje a vyhodnocuje docházkový systém na odboru
 • zpracovává koncepční materiály k činnosti odboru
 • zpracovává a zajišťuje plán kontrol, včetně jeho vyhodnocení
 • podílí se na kontrole zřizovaných příspěvkových organizací ve spolupráci s ostatními odděleními
 • zabývá se koncepční a analytickou činností odboru
 • realizuje podporu rodinné a seniorské politiky kraje
 • spolupracuje s ostatními odděleními při zajištění předběžné, průběžné a následné finanční kontroly u poskytnutých finančních podpor odboru
 • spolupracuje na optimalizaci systému sociálních služeb v kraji, a to formou plánování a financování
 • řídí a aktualizuje síť sociálních služeb
 • zpracovává a koordinuje přípravu podkladů a vyhodnocuje materiály RK a ZK
 • zpracovává rozpočet odboru v součinnosti s ostatními odděleními, kontrolu jeho čerpání, připravuje návrhy změn rozpočtu a zabezpečuje hospodaření odboru dle přijatého rozpočtu
 • podílí se na zpracování rozpočtu odboru zdravotnictví
 • vytváří strategie a koncepce v oblasti sociálních věcí (SPRSS, KPVP pro OZP aj.)

 

Oddělení kontroly a financování

 • koordinuje účetní uzávěrky rezortu soc. služeb u PO, včetně analytických a metodických prací spojených s konsolidací dat
 • posuzuje požadavky financovaných organizací nad rámec schváleného rozpočtu z hlediska věcnosti, účelovosti a hospodárnosti a provádění rozpočtových opatření ve své pravomoci
 • vykonává agendy zřizovatelských a zakladatelských funkcí vůči organizacím
 • podílí se na vytváření koncepce rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji
 • provádí metodickou a konzultační činnost v oblasti ekonomiky a účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované krajem v soc. oblasti, včetně personálních změn
 • vypracovává opatření a sjednocování ekonomických a účetních postupů pro příspěvkové organizace zřizované krajem v soc. oblasti
 • Podílí se na zpracování analýz aktuálního vývoje sociálních služeb v daném regionu
 • připravuje materiály pro radu a zastupitelstvo kraje v dané problematice
 • kontroluje a podílí se na přípravě strategických dokumentů kraje
 • provádí kontroly efektivnosti a hospodárnosti v PO kraje v soc. oblasti
 • zpracovává ucelené metodické postupy k zabezpečení činnosti ve vymezené působnosti územního správního úřadu nebo územního samosprávného celku
 • koordinuje činnost příspěvkových organizací pro sociální oblast v oblasti ekonomiky a účetnictví
 • spolupracuje s ostatními odděleními při zajištění předběžné, průběžné a následné finanční kontroly u poskytnutých finančních podpor odboru
 • spravuje Fond rozvoje sociální oblasti v souladu s jeho schváleným statutem
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly se zřizováním a řízením zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem;
 • vyhlašuje a administruje dotační řízení financovaná z rozpočtu Jihočeského kraje
 • Zajišťuje průběžné a následné kontroly u poskytnutých finančních prostředků

 

Oddělení sociálních služeb

 • spolupracuje s obcemi, dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou (§ 95 písm. c) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • podílí se ve spolupráci s ostatními odděleními odboru na provádění kontrol poskytování sociálních služeb u příspěvkových organizací poskytujících sociální služby zřizovaných Jihočeským krajem, (zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), dále jen "zákon o kontrole", vnitřní předpis RŘ/66/REDI Kontrola prováděná krajským úřadem v rámci výkonu přenesené působnosti, dále jen "vnitřní předpis o kontrole"),
 • poskytuje odbornou, metodickou a konzultační podporu a pomoc v oblasti sociálních služeb příspěvkovým organizacím poskytujícím sociální služby zřizovaným Jihočeským krajem a dalším poskytovatelům sociálních služeb,
 • podílí se na vyhodnocení plnění cílů a opatření Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením,
 • podílí se v rámci odboru sociálních věcí na přípravě pravidel a následně i hodnocení žádostí subjektů v rámci dotačních programů Jihočeského kraje,
 • zajišťuje plnění úkolů v oblasti sociálního začleňování,
 • podílí se na zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, jeho sledování a vyhodnocování jeho plnění (§ 95 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů),
 • podílí se na přípravě koncepčních a programových dokumentů v oblasti sociálních služeb a dává návrhy a doporučení k těmto dokumentům,
 • podílí se na přípravě podkladů a materiálů pro vyhodnocení silných a slabých stránek a navrhuje změny, zlepšení poskytovaných sociálních služeb, zejména těch, které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb na území kraje včetně sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi,
 • zajišťuje plnění úkolů v působnosti oddělení vyplývajících z usnesení vlády nebo spolupráci při jejich naplňování včetně zpracování podkladů,
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje v působnosti oddělení sociálních služeb,
 • zajišťuje prošetření a vyřízení stížností a podnětů obcí, občanů směřujících do oblasti poskytování sociálních služeb a dalších subjektů,
 • spolupracuje při přípravě podkladů pro soudní řízení vedená proti Jihočeskému kraji v oblasti sociálních služeb,
 • spolupracuje s obcemi, dalšími subjekty a registrovanými poskytovateli sociálních služeb, ve spolupráci s ostatními odbory Jihočeského kraje provádí průběžný monitoring poskytovatelů sociálních služeb a jimi poskytovaných sociálních služeb,
 • podílí se na připomínkových řízeních k návrhům novel právních předpisů a nových právních předpisů v rámci působnosti jednotlivých agend oddělení, zajišťuje sumarizaci připomínek jednotlivých oddělení odboru, zpracování zásadních a nezásadních připomínek k zaslaným návrhům za odbor sociálních věcí a jejich vložení do aplikace eKLEP,
 • zajišťuje spisovou a skartační službu dle vnitřního předpisu Ř/4/REDI Spisový a skartační řád Krajského úřadu Jihočeského kraje,

 

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí

 

 • zabezpečuje úkoly pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje při zřizování a spravování zařízení sociálně-právní ochrany
 • podílí se na vytváření předpokladů pro kulturní, sportovní, jinou zájmovou a vzdělávací činnost dětí

 

Oddělení prevence a humanitních činností

 

 • připravuje analýzy, koncepční materiály a strategie kraje pro oblasti primární sekundární a terciární drogové prevence, prevence rizikových forem chování, kriminality a dále koncepční materiály v agendě romského koordinátora, národnostních menšin, v oblasti integrace cizinců, azylantů a osob ohrožených sociálním vyloučením
 • podle potřeby iniciuje vznik pracovních skupin a poradních orgánů kraje pro výše jmenované oblasti, koordinuje a zajišťuje jejich činnost, přímo se na jejich činnosti podílí (včetně komisí pro výběr projektům k jednotlivým grantovým nebo dotačním titulům)
 • koordinuje součinnost všech zainteresovaných subjektů v kraji a realizaci plnění jednotlivých úkolů ve zmíněných strategiích včetně následné evaluace
 • zajišťuje přípravu a podklady pro financování aktivit ve zmíněných oblastech, připravuje vypisování grantových programů kraje a dotací do zmíněných oblastí
 • podle potřeby a možností se ve spolupráci s centrálními institucemi podílí na zajišťování přípravy a podkladů pro financování aktivit ve zmíněných oblastech, připravuje vypisování grantových programů pro oblast kraje a dotací z dalších zdrojů do zmíněných oblastí (včetně dotací poskytnutých do rozpočtu kraje k dalšímu přerozdělení, administraci a kontrole)
 • zajišťuje předběžné, průběžné a následné finanční kontroly u poskytnutých finančních podpor, včetně těch z centrální úrovně
 • koordinuje činnosti institucí systému prevence na krajské úrovni
 • monitoruje situaci v jednotlivých oblastech působnosti oddělení
 • zabezpečuje úkoly důležité pro rozhodování orgánů Jihočeského kraje v oblastech působnosti oddělení
 • vykonává potřebnou informační a metodickou činnost v oblasti směrem k obcím a poskytovatelům služeb na území kraje
 • vytváří podmínky pro vzájemnou výměnu zkušeností s dalšími organizacemi a poskytovateli jednotlivých aktivit oddělení v kraji
 • připravuje podklady, zpracovává návrhy a koordinuje realizaci jednotlivých konkrétních opatření z „Koncepce oddělení prevence a humanitních činností" a jejích dílčích oblastí, včetně jejich aktualizace (Akčních plánů) a jejich každoročního vyhodnocení nebo aktualizace:
  • Strategie prevence rizikového chování dětí a mládeže JčK
  • Strategie protidrogové politiky JčK
  • Strategie integrace romských komunit v Jihočeském kraji
  • Strategie v oblasti znevýhodněných skupin ohrožených sociálním vyloučením v Jihočeském kraji
  • Koncepce prevence kriminality Jihočeského kraje
  • připravuje a realizuje vlastní projekty v rámci agend oddělení
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku