Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení zdravotní péče

 • zajišťuje agendu související se žádostmi poskytovatelů zdravotních služeb o dotace k úhradě výdajů za činnosti uvedené ve vyhlášce č. 224/2002 Sb., kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění, v platném znění, (vyhláška o TBC), kdy stát hradí výdaje prostřednictvím orgánu příslušného k registraci (oprávnění) poskytovatelů zdravotních služeb
 • organizuje a zajišťuje činnost lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství
 • organizuje a zajištuje prohlídky těl zemřelých mimo zdravotnické zařízení na území kraje
 • vydává a aktualizuje plán pokrytí území kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby dle zákona č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění (zákon o ZZS)
 • ve spolupráci s odborem kanceláře hejtmana a oddělením krizového řízení se spolupodílí na zajištění agendy odvodního řízení dle zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování, v platném znění, (branný zákon)
 • podílí se na krizové připravenosti za oblast zdravotnictví, spolupracuje na úseku IZS, podílí se na zpracování krizového plánu kraje a havarijního plánu kraje, zejm. na zpracování traumatologického plánu kraje dle příslušné legislativy, zejm. zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon a zákona č. 241/2011 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, vše v platném znění, (krizové zákony)
 • zajišťuje ostatní činnosti týkající se celého odboru na úseku zdravotnictví, zejm. administrativní záležitosti
 • plní další úkoly uložené orgány kraje

 

 

Oddělení zdravotní správy

 • jako správní orgán uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb (popř. změně, pozastavení, odejmutí, zániku) a rozhoduje o změně a zrušení registrace dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, v platném znění, (zákon o zdravotních službách)
 • jako příslušný orgán kontroluje dodržování povinností vyplývající z legislativy týkající se oblasti zdravotnictví, zejm. ze zákona o zdravotních službách
 • jako příslušný správní orgán plní v souvislosti se zdravotnickou dokumentací poskytovatelů zdravotních služeb povinnosti mu dané zákonem o zdravotních službách
 • provádí archivaci a skartaci převzaté a uložené zdravotnické dokumentace dle zákona o zdravotních službách a dle vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, v platném znění, (vyhláška o zdravotnické dokumentaci)
 • řeší stížnosti proti postupu poskytovatelů při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami, popř. provádí kontroly na základě podnětu v souladu se zákonem o zdravotních službách
 • na návrh uchazeče nebo zdravotní pojišťovny vyhlašuje a zajišťuje dle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, v platném znění, (zákon o veřejném zdravotním pojištění) výběrové řízení před uzavřením smlouvy o poskytování a úhradě ambulantních hrazených služeb
 • jako příslušný správní orgán přezkoumává lékařské posudky dle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, (zákon o specifických zdravotních službách), zejm. o zdravotním stavu pro účely nemocenského pojištění a pro potřeby úřadu práce, o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání, o zdravotní způsobilosti k práci nebo k výkonu služby na základě pracovnělékařské prohlídky, o zdravotní způsobilosti na vyžádání pacientem nebo pro potřebu a na žádost správních orgánů nebo jiných orgánů
 • jako správní orgán v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., v platném znění a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění rozhoduje v odvolacím řízení o odvolání proti rozhodnutí o přestupku na úseku zdravotnictví dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, v platném znění, a proti rozhodnutí o přestupku dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, v platném znění, dle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění, dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, v platném znění a dle zákona č. 250/2016 Sb., v platném znění a provádí kontrolu výkonu státní správy na tomto úseku popř. konzultační činnost
 • kontroluje u poskytovatelů zdravotních služeb a u obcí dodržování povinností vyplývající ze zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, v platném znění, (zákon o návykových látkách)
 • jako správní orgán vede přestupkové řízení o pokutách dle zákona o návykových látkách, za přestupky dle zákona č. 250/2016, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, které nabývají účinnosti od 1.7.2017
 • jako zástupce krajského úřadu se účastní zneškodňování nepoužitelných návykových látek, přípravků a prekursorů, jakož i odpadu je obsahujícího, které nejsou léčivem podle zvláštního zákona
 • spolupodílí se na zajištění předání informací o pozastavení používání léčiva, pozastavení jeho uvádění do oběhu, případně stažení z oběhu distributorům a poskytovatelům zdravotních služeb, které mají v Jihočeském kraji své sídlo dle zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, v platném znění, (zákon o léčivech)
 • zajišťuje agendu, kdy stát prostřednictvím krajského úřadu hradí náklady vzniklé lékárně s odevzdáním nepoužitelných léčiv přijatých od fyzických osob a s jejich zneškodněním dle zákona o léčivech
 • zajišťuje kontrolní, popř. konzultační činnost v jednotlivých agendách na úseku zdravotnictví s odkazem na zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění, zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, v platném znění, a další zvláštní zákony, a projednává porušení povinností v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
 • je povinen předávat údaje do Národního registru poskytovatelů dle zákona o zdravotních službách
 • předává údaje do registru osob dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění (zákon o základních registrech)
 • zajišťuje odborné posudky v souvislosti se šetřením stížností, podnětů a přezkoumávání lékařských posudků
 • připomínkuje právní normy na úseku zdravotnictví
 • plní další úkoly uložené ředitelem krajského úřadu
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku