Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení památkové péče

 

 • rozhoduje, po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče, o podmínkách přenechání národní kulturní památky k dočasnému užívání
 • rozhoduje o opatřeních a vydává závazná stanoviska pro provedení obnovy národních kulturních památek pro vlastníky
 • v případě národních kulturních památek vydává vyjádření a stanoviska pro stavební úřady a pro orgány územního plánování
 • rozhoduje o podmínkách pro další výkon nebo zákaz činnosti organizace nebo občana, která by měla negativní vliv na národní kulturní památku
 • rozhoduje o podání návrhu stavebnímu úřadu na zahájení řízení o vyvlastnění nemovité národní kulturní památky
 • na žádost Ministerstva kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda věc bude prohlášena kulturní památkou nebo bude zrušeno prohlášení věci kulturní památkou
 • požaduje na vlastnících věcí, které by mohly být prohlášeny kulturní památkou, údaje o těchto věcech, jejich prohlídku a informace o jejich zamýšlených změnách
 • pro Ministerstvo kultury ČR se vyjadřuje k tomu, zda území sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních památek lze prohlásit za památkovou zónu
 • metodicky řídí výkon státní památkové péče v kraji
 • plní úkoly orgánu státní památkové péče pro národní kulturní památky, pokud to nepřísluší Ministerstvu kultury ČR nebo vládě ČR
 • spolupracuje s Památkovou inspekcí Ministerstva kultury ČR
 • dozírá v rozsahu své působnosti na dodržování zákona o státní památkové péči a předpisů vydaných pro jeho provedení
 • provádí kontrolu výkonu státní správy v přenesené působnosti u obcí s rozšířenou působností
 • plní úkoly stanovené zákonem číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

 

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 

 • vykonává dozor nad výkonem státní správy v přenesené působnosti na úseku zákon 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb. - řeší odvolání proti rozhodnutí prvoinstančního správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností), provádí kontrolu výkonu státní správy v obcích s rozšířenou působností
 • dohlíží na dodržování zákona č. 496/2012 Sb. Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona
 • dohlíží na dodržování zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednává v prvním stupni správní delikty podle tohoto zákona

 

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku