Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení památkové péče

 

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při zpracování a schvalování koncepce rozvoje státní památkové péče v kraji v souladu s rozvojem státní památkové péče v ČR a úkoly při zpracování a schvalování návrhů plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji, po projednání s Ministerstvem kultury ČR
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro usměrňování využití kulturních památek v kraji
 • je odborným garantem z hlediska památkové péče při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti památkové péče
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti památkové péče poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí o dotaci z hlediska památkové péče
 • v rámci kontroly vyúčtování přidělených finančních prostředků poskytuje odbornou pomoc administrujícímu odboru

 

Oddělení kultury a zřizovaných organizací

 

 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při vytváření podmínek pro kulturní rozvoj a péči o uspokojování kulturních potřeb občanů kraje
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje profesionální a neprofesionální kulturní aktivity občanů kraje a zabezpečuje úkoly při poskytování dotací na ně
 • ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR pečuje o udržování tradiční lidové kultury
 • je odborným garantem při přípravě odborných podkladů pro dotační programy v oblasti kultury
 • v rámci administrace dotačních programů v oblasti kultury poskytuje odbornou pomoc a připravuje hodnocení předložených žádostí z odborného hlediska
 • administruje krajské podpory v oblasti kultury (reprezentace, vybrané akce dotační politiky Jihočeského kraje)
 • v rámci administrace těchto podpor provádí kontroly formálních náležitostí žádostí o dotaci, zajišťuje rozesílání a vyúčtování přidělených finančních prostředků
 • pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly pro plnění funkce zřizovatele 12 příspěvkových organizací v oblasti kultury (Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Alšova jihočeská galerie, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Regionální muzeum v Českém Krumlově, Muzeum Jindřichohradecka, Prachatické muzeum, Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Divadlo Oskara Nedbala Tábor, Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti, Jihočeská filharmonie, Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou)
 • předkládá orgánům kraje návrhy zřizovacích listin organizací, které kraj zřizuje, včetně změn a dodatků
 • předkládá orgánům kraje návrhy na jmenování a odvolávání ředitelů zřizovaných organizací
 • pro rozhodování orgánů kraje zajišťuje přehled o stavu a činnosti příspěvkových organizací, které zřizuje, analyzuje a vyhodnocuje výsledky a problémy a předkládá návrhy opatření
 • pro rozhodování orgánů kraje sleduje a kontroluje hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků na činnost příspěvkových organizací, které zřizuje
 • ve spolupráci s ekonomickým odborem zabezpečuje ekonomickou a majetkovou agendu zřizovaných organizací
 • zabezpečuje, zpracovává a předkládá podklady pro tvorbu rozpočtu jednotlivých zřizovaných organizací
 • systematicky se podílí na plánech a koncepci činnosti zřizovaných příspěvkových organizací v souladu se strategií i plánem rozvoje Jihočeského kraje, zejména v oblasti prezentace a reprezentace
 • vykonává metodickou činnost vůči zřizovaným organizacím
 • koordinačně participuje se záměry ostatních oddělení odboru, zejména v oblasti cestovního ruchu
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku