Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo dne 21. 6. 2018 na svém 14. jednání Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017 usnesením č. 169/2018/ZK-14 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje

  1. schvaluje
    1. Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2017 podle příloh č. 1 až 8 návrhu č. 180/ZK/18 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením bez výhrad včetně vykázaného kumulovaného výsledku hospodaření kraje k 31. 12. 2017 v objemu + 3 505 166 062,25 Kč,
    2. užití zůstatku disponibilních prostředků hospodářského výsledku za rok 2017 v objemu 709 395 876,94 Kč převodem ve prospěch Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje;
  2. bere na vědomí
    1. obsah Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Jihočeského kraje za rok 2017 dle přílohy č. 9 návrhu č. 180/ZK/18,
    2. přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků, uvedená v kapitole XIII. Textové části návrhu č. 180/ZK/18.

 

Příloha – Textová část (1559.17 KB) Příloha – Textová část

Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu (2326.06 KB) Příloha 1 – Přehled o plnění a čerpání rozpočtu

Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací (700.11 KB) Příloha 2 – Přehled hospodářských výsledků zřizovaných organizací

Příloha 3 – Přehled o fondech kraje (425.09 KB) Příloha 3 – Přehled o fondech kraje

Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje (197.04 KB) Příloha 4 – Zpráva o majetku kraje

Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce (699.68 KB) Příloha 5.1 – Příloha k účetní závěrce

Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – bilance (307.91 KB) Příloha 5.2 – Výkaz Rozvaha – bilance

Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty (303.42 KB) Příloha 5.3 – Výkaz zisku a ztráty

Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR (347.90 KB) Příloha 5.4 – Výkaz Příloha ÚSC, SO a RR

Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích (284.81 KB) Příloha 5.5 – Přehled o peněžních tocích

Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu (284.89 KB) Příloha 5.6 – Přehled o změnách vlastního kapitálu

Příloha 6 – Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky (364.46 KB) Příloha 6 – Prostředky přidělené v rámci grantové a dotační politiky

Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic kraje (9886.03 KB) Příloha 7 – Informace o hospodaření nemocnic kraje

Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje (3550.01 KB) Příloha 8 – Informace o hospodaření dalších osob s majetkovou účastí kraje

Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje (1165.86 KB) Příloha 9 – Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření kraje

 

Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017

Zastupitelstvo Jihočeského kraje schválilo na svém 2. jednání dne 15. 12. 2016 Rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 usnesením č. 24/2016/ZK-2 ve znění:

Zastupitelstvo Jihočeského kraje
I. schvaluje
podle závazné části přílohy č. 1 mat. č. 505/ZK/16
a) rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 s celkovými příjmy 12 151 679 200 Kč, celkovými výdaji 12 736 727 300 Kč a schodkem 585 048 100 Kč,
b) úhradu splátek přijatých dlouhodobých úvěrů prostřednictvím financování ve výši 275 000 000 Kč,
c) zapojení finančních prostředků z minulých let ve výši 860 055 500 Kč prostřednictvím financování, z toho zapojení části zůstatku Fondu rezerv a rozvoje Jihočeského kraje ve výši 710 650 130 Kč,
d) závazné finanční vztahy k obcím přidělené v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu ve výši 559 959 100 Kč,
e) závazné finanční vztahy ke zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši 2 038 518 600 Kč;
II. zmocňuje
orgány kraje k provádění rozpočtových opatření podle přílohy č. 2 mat. č. 505/ZK/16.

Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017 (5971.62 KB) Příloha č. 1 - Schválený rozpočet Jihočeského kraje na rok 2017

Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění RO (188.59 KB) Příloha č. 2 - Zmocnění k provádění RO

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku