Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 • metodicky řídí veřejnou podporu KÚ JK, stanovuje pravidla, dozor, notifikace EU
 • organizuje pracovní program ředitele
 • koordinuje porady se starosty a tajemníky obcí
 • navrhuje organizační změny KÚ řediteli KÚ na základě jeho požadavků nebo z podnětu vedoucích odborů
 • vydává a aktualizuje organizační řád a další vnitřní předpisy úřadu, vede jejich evidenci v listinné i elektronické podobě, zajišťuje zveřejňování na intranetu
 • spravuje informace o představitelích a zaměstnancích KÚ
 • zabezpečuje agendu materiálů zpracovaných odborem do RK a ZK
 • zabezpečuje ukládání dokumentace
 • zajišťuje metodickou agendu KÚ směrem k obcím, vydává Informační listy KÚ pro obce JK
 • zajišťuje zveřejňování dokumentů na úřední desce (v listinné i elektronické formě), vede evidenci zveřejňovaných dokumentů
 • organizuje porady se starosty a tajemníky obcí JčK
 • je garantem rozpočtu KRED
 • komplexně zajišťuje agendu stížností, připomínek, podnětů a petic občanů /dále jen SPPP/ v souladu s vnitřní směrnicí č. SM/4/RK, a to zejména:
 • vedení centrální evidence stížností, připomínek, podnětů a petic občanů /SPPP/
 • stanoví a koordinuje postup jednotlivých odborů KÚ při vyřizování SPPP
 • vypracovává pololetní přehled pro Radu kraje

Oddělení personálních věcí a vzdělávání

 • komplexně zabezpečuje personální rozvoj organizace v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.
 • zabezpečuje veškeré personální agendy pro zaměstnance úřadu, systemizaci pracovních míst
 • zabezpečuje platovou agendu zaměstnanců
 • zpracovává roční rozpočet KÚ v částech personální, platové a vzdělávání
 • zpracovává statistické přehledy v oblasti personální a platové agendy
 • organizuje a metodicky usměrňuje výběr nových zaměstnanců
 • zabezpečuje agendu výběrových řízení na zaměstnance a vedoucí zaměstnance úřadu
 • zajišťuje agendu pracovní doby
 • zabezpečuje agendu spojenou se zdravotním, sociálním a důchodovým pojištěním
 • zabezpečuje agendu pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců
 • zpracovává koncepce vzdělávání zaměstnanců včetně ročních plánů finančních prostředků a sledování jejich čerpání
 • organizuje účast zaměstnanců na dalším zvyšování jejich kvalifikace, včetně jazykových kurzů
 • zabezpečuje pořádání školení pro zaměstnance kraje i další účastníky, je garantem hospodářské činnosti v oblasti poskytování vzdělávacích služeb
 • vytváří a administruje vzdělávací projekty
 • spolupracuje s odborem hospodářské a majetkové správy při zabezpečování agendy BOZP
 • metodicky spolupracuje se zřizovatelskými odbory v oblasti personální a platové problematiky ve vztahu ke zřizovaným organizacím
 • administruje personální části projektů EU a PRK
 • vede agendu studia při zaměstnání a stáží zaměstnanců KÚ
 • zajišťuje ve spolupráci s Úřadem práce a školami praxe a rekvalifikační stáže na KÚ pro studenty a absolventy
 • zajišťuje účast zaměstnavatele na kolektivním vyjednávání vč. zpracování příslušných dokumentů a podkladů
 • zajišťuje spolupráci s odborovou organizací
 • zajišťuje agendu sledování životních výročí zaměstnanců
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku