Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Jihočeské podnikatelské vouchery

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 (17.32 KB)

Program podpory spolupráce podniků v Jihočeském kraji a výzkumných organizací „Jihočeské podnikatelské vouchery"


Jihočeské podnikatelské vouchery jsou jednoduché dotační schéma poskytující podporu malým a středním podnikům (včetně OSVČ) z Jihočeského kraje na nákup služeb od výzkumných organizací z celé ČR.

Cílem Jihočeských podnikatelských voucherů je především podpora inovačního procesu u malých a středních podniků. Program by měl iniciovat vzájemnou spolupráci mezi firemní a akademickou sférou tak, aby se obě strany naučily, jak tuto spolupráci realizovat, podpořit je v budování vzájemné důvěry a nechat je vyzkoušet si, že vzájemná spolupráce může být přínosná pro obě strany. V obecné rovině by program měl přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů v Jihočeském kraji díky intenzivnějšímu využívání vědeckých poznatků.

Garantem celého schématu je Jihočeský kraj, poskytovatelem voucheru na zvýhodněnou službu a administrátorem je Jihočeský vědeckotechnický park, a.s. - vlastněn ze 100 % Jihočeským krajem.

Princip programu je velmi jednoduchý - podnik potřebuje vyřešit specifický problém při zavádění konkrétní inovační aktivity (např. složitou laboratorní analýzu), který vlastními kapacitami nezvládne. Tento problém může vyřešit ve spolupráci se specializovaným pracovištěm ve výzkumné organizaci. Na podporu této spolupráce je určen podnikatelský voucher pokrývající 75 % nákladů služby výzkumné organizace, které by za uvedenou službu musel podnik hradit ze svého. Podrobné informace o programu je možné najít na webových stránkách www.inovoucher.cz.

Hodnocení žádostí je dvoukolové - administrativní, kterou provádí JVTP, a.s., a věcné prováděné hodnotící komisí. Schválené projekty jsou následně doporučeny představenstvu JVTP, a.s. k přidělení dotace. Dle podmínek programu jsou v případě převisu poptávky schválených žádostí nad celkovou alokací programu příjemci voucheru vybráni veřejným losováním za přítomnosti notáře. Doposud bylo nutné k veřejnému losování přistoupit ve všech výzvách, jak je patrné i z níže uvedeného grafu.

graf.JPG (23.68 KB)

 

V rámci programu Jihočeské podnikatelské vouchery byly doposud vyhlášeny tři výzvy vždy s finanční alokací 2 miliony Kč, přičemž 100 000 Kč je vyčleněno na administraci. Počet žádostí se soustavně zvyšoval a s tím se také zvyšovala požadovaná dotace, která již ve výzvě 2015 přesáhla alokaci programu více než dvojnásobně. Celková výše přidělené dotace se dlouhodobě pohybuje blízko svého stropu 1 900 000 Kč. Nevyčerpané prostředky se vrací do rozpočtu Jihočeského kraje.

 

Aktuální výzva dotačního programu „Jihočeské podnikatelské vouchery"

Aktuální výzva pro příjem žádostí je otevřena od 1. 9. 2017 do 28. 9. 2017. Na realizaci projektů bude přibližně půl roku (do konce března 2018). Více informací se můžete dovědět na webu www.inovoucher.cz, který slouží i pro podávání žádostí. V případě potřeby je možné zaslat dotaz na email info@jvtp.cz.


Parametry výzvy:

celková alokace2 000 000 Kč
oprávnění žadatelémalé a střední podniky (vč. OSVČ) se sídlem v Jihočeském kraji
poskytovatelé služebvýzkumné organizace z celé ČR
výše spolufinancování75 %
maximální výše dotace150 000Kč
minimální rozpočet projektu50 000Kč

 

O podporu mohou žádat všechny malé a střední podniky se sídlem v Jihočeském kraji, které prokáží spolupráci s vědeckovýzkumnou institucí. Úspěšný žadatel tak může na poptávanou službu získat dotaci až 75 %, maximálně však 150 000 Kč.
Žádost o voucher musí být vyplněna do on-line formuláře na webových stránkách www.inovoucher.cz, a odeslána včetně „Nabídky poskytnutí služeb založených na znalostech od výzkumné organizace. Po vyplnění a odeslání formuláře žádosti žadatel obdrží vygenerovanou žádost, kterou vytiskne se všemi přílohami a v tištěné podobě odevzdá na podatelně Krajského úřadu Jihočeského kraje v zalepené obálce s názvem své společnosti a heslem "Žádost JPV".

jk1.jpg (2.93 KB)
vp1.jpg (3.01 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku