Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Použité symboly a zkratky

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

CO - Civilní obrana

CPP - Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ

ČHMÚ - Český hydrometeorologický ústav

ČK - Červený kříž

EL - Evidenční list

GIS - Geografický informační systém

HZS - Hasičský záchranný sbor

HZS ÚO - Hasičský záchranný sbor, územní odbor

IZS - Integrovaný záchranný systém

JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů

KHS - Krajská hygienická stanice

KOPIS - Krajské operační informační středisko

KrÚ - Krajský úřad

KVS - Krajská veterinární správa

LVHZ - Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství

MěÚ - Městský úřad

MP - Městská policie

MŽP - Ministerstvo životního prostředí

ObÚ III - Obecní úřad III

OPIS - Operační informační středisko

OPU - Obec s pověřeným obecním úřadem (obec II. typu)

ORP - Obec s rošířenou působností (obec III. typu)

OÚ - Obecní úřad

PK - Povodňová komise

PP ČR - Povodňový plán ČR

PS - Požární stanice

PŠPK - Pracovní štáb povodňové komise

RPP - Regionální předpovědní pracoviště ČHMÚ

SDH - Sbor dobrovolných hasičů

SPA - Stupeň povodňové aktivity

SSHR - Státní správa hmotných rezerv

SÚS - Správa a údržba silnic

SW - Software

TS - Technické služby

ÚPK - Ústřední povodňová komise

VaK - Vodovody a kanalizace

VD - Vodní dílo

VD TBD - Organizace pověřená výkonem technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech I. a II. kategorie

VHD - Vodohospodářský dispečink

ZVHS - Zemědělská vodohospodářská správa

ZZS - Záchranná zdravotní služba

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku