Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Úsek vedoucího odboru

 • plní všechny úkoly související s výkonem funkce hejtmanky a dalších uvolněných členů rady kraje (RK)
 • organizuje pracovní program, připravuje hejtmance a uvolněným členům rady denní rozvrhy jejich práce, organizuje a zajišťuje pracovní jednání a schůzky vč. zápisů z jednání dle pokynů,
 • podílí se na organizaci a zajištění pracovních a společenských akcí, a to i mimo budovu krajského úřadu
 • vyřizuje příchozí a odchozí korespondenci podle pokynů, přiděluje korespondenci příslušným odborům a oddělením k vyřízení, zajišťuje práce spojené s vedením spisové služby GINIS
 • sleduje a zabezpečuje plnění úkolů hejtmanky a členů rady uložených RK a zastupitelstvem kraje (ZK)
 • vede listinnou a elektronickou evidenci plných mocí vydaných hejtmankou a přijatých plných mocí
 • připravuje podklady pro agendu záštit
 • zajišťuje komunikaci s Asociací krajů ČR, případně dalšími orgány veřejné správy a vede agendy s tím spojené
 • vyřizuje pozvánky a provádí předběžná jednání podle pokynů
 • organizuje porady hejtmanky a dalších členů rady, vč. zápisů, zajišťuje pro ně podklady
 • zajišťuje podpis hejtmanky, jeho zástupce nebo pověřených členů rady na dokumentech, smlouvách schválených RK a ZK a jiných písemnostech
 • eviduje, ukládá a provádí skartaci písemností podle spisového a skartačního řádu
 • zajišťuje dary hejtmanky v rámci prezentace kraje, vede jejich evidenci
 • organizuje a zajišťuje pracovní cesty, cestovní příkazy a odpovídá za jejich předkládání vč. všech náležitostí ekonomickému odboru
 • zajišťuje pohoštění pro jednání
 • připravuje podklady pro jednání RK a ZK
 • zabezpečuje osobní přepravu hejtmanky a další činnosti související s provozem vyčleněného vozidla.
 • připravuje podklady pro vyúčtování nákladů na provoz svěřeného vozidla uvolněných členů rady kraje.

 

 

Oddělení organizační

 • zodpovídá za komplexní zajištění zasedání ZK a schůzí RK včetně výjezdních (organizace, příprava podkladů podle platné vnitřní normy a jednacích řádů, soustředění podkladových materiálů, příprava návrhu programu, vyhotovení zápisů, výpisů usnesení, evidence usnesení, archivace podkladů dle spisového řádu v tištěné a také v elektronické podobě, rozesílání podle jednacího řádu a vnitřních norem)
 • zabezpečuje zveřejňování zápisů, usnesení a pokladových materiálů týkajících se jednání RK a ZK na internetu a intranetu
 • zabezpečuje zpracování, distribuci a archivaci zápisů z valných hromad obchodních společností kraje
 • připravuje podkladové materiály pro jednání RK a ZK - pravidelně: zprávu o činnosti rady, zprávu o plnění usnesení, zprávu o vyřizování dotazů a připomínek, záštity s finančním příspěvkem a další
 • vede veškerou správu financí odboru, zajišťuje hospodaření s finančními prostředky dle schváleného rozpočtu, zabezpečuje zpracování rozpočtu v příslušných odpovědných místech (pro zastupitele a pro odbor kancelář hejtmanky) a čerpání rozpočtu vč. kontroly hospodárnosti, připravuje podklady pro provádění rozpočtových opatření
 • provádí evidenci a financování veškerých individuálních dotací z rozpočtu KHEJ, financování a proplácení dotací z Ministerstva vnitra
 • vede evidenci smluv za odbor kancelář hejtmanky a zabezpečuje jejich anonymizaci a zveřejňování
 • připravuje podklady pro zpracování střednědobého rozpočtového výhledu
 • provádí konzultace a připomínkování obsahu materiálů pro jednání rady a zastupitelstva
 • vede agendu Fondu zastupitelů JK
 • zajišťuje pro veřejnost a členy zastupitelstva k nahlédnutí zápis o průběhu ZK, usnesení RK, a výpisy přijatých usnesení, apod.
 • koordinuje vyřízení dotazů, připomínek a námětů členů zastupitelstva, vyžaduje si k tomu příslušné podklady
 • organizuje další jednání dle pokynu hejtmanky (např. jednání Rady AKČR)
 • zabezpečuje agendu odměn a dalších peněžitých plnění členů zastupitelstva a členů výborů a komisí, kteří nejsou členy zastupitelstva, zpracovává příslušné podklady pro jejich výplatu, spolupracuje s personálním oddělením kanceláře ředitele a s ekonomickým odborem
 • zpracovává zásady a směrnice kraje v oblasti odměňování a dalších peněžitých plnění zastupitelům
 • vede evidenci obecně závazných vyhlášek, nařízení, směrnic, statutů a dalších norem schválených RK a ZK, zajišťuje jejich vydávání v platném znění, zveřejnění na internetu a intranetu
 • zabezpečuje agendu vydávání věstníku kraje - evidenci vydaných částek, předtiskovou kontrolu podkladů, tisk, distribuci a vyúčtování předplatitelům
 • zabezpečuje agendu přísedících krajského soudu
 • odpovídá za vedení aktuálního seznamu členů zastupitelstva, rady, výborů a komisí
 • zabezpečuje nastupování náhradníků na uprázdněný mandát v ZK, v průběhu volebního období kontroluje na základě údajů sdělených zastupiteli slučitelnost jejich funkce,
 • zabezpečuje zpracování a projednání návrhů jednacích řádů orgánů kraje a návrhů jejich změn
 • vede evidenci usnesení rady a zastupitelstva kraje, eviduje úkoly uložené zastupitelstvem a radou kraje, sleduje a kontroluje podle pokynů hejtmanky a rady plnění usnesení rady a zastupitelstva kraje, vyžaduje si k tomu příslušné podklady
 • podílí se na organizační přípravě návrhu na složení výborů ZK a komisí RK, soustřeďuje a předkládá radě návrhy na jmenování a odvolání předsedů a členů výborů a komisí
 • koordinuje činnost tajemníků výborů ZK a komisí RK
 • vede evidenci členů komisí RK a výborů ZK
 • metodicky řídí zaměstnance zpracovávající usnesení v elektronické aplikaci iUsnesení, navrhuje inovace v aplikaci, zajišťuje školení ve spolupráci s odborem informatiky
 • zajišťuje informační servis pro členy zastupitelstva kraje, vytváří podmínky pro činnost zastupitelských klubů
 • shromažďuje písemnosti určené zastupitelstvu a radě kraje, jejich orgánům nebo jejich členům; zajišťuje jejich předání adresátovi
 • sleduje e-klep v oblastech zákonných norem, které se týkají činností kanceláře hejtmanky, a připravuje připomínky
 • zajišťuje občerstvení pro zasedání RK a ZK

 

 

Oddělení krizového řízení

 • zabezpečuje bezpečnost u orgánů Jihočeského kraje Jihočeského kraje, zajišťuje činnost „Bezpečnostní komise"
 • koordinuje a zabezpečuje činnosti související s bezpečnostní politikou KÚ s ohledem na negativní jevy v činnosti či provozu úřadu, zabezpečuje činnosti a úkony související s vyhodnocováním, přípravou a zajišťováním nezbytných opatření ke zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací,
 • zpracovává plán akceschopnosti krajského úřadu, organizuje nácviky vedoucí ke zdokonalení znalostí a činností zaměstnanců v oblasti bezpečnosti a řešení mimořádných událostí nebo krizových situací v rámci krajského úřadu,
 • zajišťuje ochranu utajovaných informací a ochranu zvláštních skutečností, vedení, ukládání a skartaci těchto písemností, stanovuje a kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi,
 • plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací,
 • zajišťuje a organizuje činnosti spojené s ochranou osob a ostrahou budov KÚ a vykonává dohled nad režimem vstupu a pohybu osob v objektech,
 • zajišťuje ochranu uživatelů a osob nacházejících se v areálech KÚ,
 • zajišťuje, administruje a kontroluje poskytování a čerpání dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalším dobrovolným sdružením a organizacím s humanitárním zaměřením na činnost a akce,
 • vede administraci dotačních programů - stanovuje pravidla dotačních programů, provádí kontrolu dodržování SM/107/ZK.

 

 

Oddělení informací a styku s veřejností


Hlavní úkoly oddělení informací a styku s veřejností:

 • vytváření komplexních mediálních projektů a koncepcí mediální politiky kraje pro tištěná i elektronická média včetně stanovení jejich odborné, technické a věcné úrovně a koordinace procesu jejich tvorby, produkce a distribuce, a to i pro oblast zahraničních vztahů kraje a stálého zastoupení Jihočeského kraje v sídle EU
 • koordinace poskytování výstupních informací o činnosti kraje a všech jeho orgánů v samostatné i přenesené působnosti celostátním i regionálním sdělovacím prostředkům i občanům kraje
 • naplňování jednotné koncepce prezentace Jihočeského kraje a Krajského úřadu JK
 • pořizování a vedení fotoarchivu a fotodokumentace z činnosti samosprávy Jihočeského kraje i organizačních složek Krajského úřadu JK
 • obsahová příprava a organizační zajišťování pravidelných tiskových konferencí funkcionářů orgánů kraje se zástupci hromadných sdělovacích prostředků
 • spolupráce s co nejširším okruhem sdělovacích prostředků a médií, poskytování aktuálních informací o výsledcích práce všech orgánů kraje formou rozesílaných tiskových zpráv
 • zabezpečování pravidelného monitoringu tisku a zpravodajství ČTK pro potřeby orgánů kraje a vedení úřadu
 • zajišťování neprodlených odpovědí na dotazy, vznesené sdělovacími prostředky
 • poskytování informací veřejnosti v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů; vedení evidence a zpracování výroční zprávy o poskytnutých informacích za příslušný rok
 • podíl na přípravě a realizaci informačních a propagačních kampaní Jihočeského kraje
 • zpracování návrhů vnitřních předpisů kraje v oblasti poskytování informací

 

V oblasti elektronických médií:

koncepční práce při využití webových technologií k celosvětově dostupným prezentacím kraje na registrovaných doménách, zejména:

 • zpracování a aktualizace koncepcí komplexního zajištění webových informačních služeb, jejich odborného a věcného obsahu
 • příprava koncepcí rozšiřování existujících webových stránek integrací nových technických a technologických možností v oblasti elektronických komunikačních služeb včetně využití zvuku a videa
 • celková koordinace zveřejňovaných informačních výstupů z jednotlivých organizačních útvarů kraje
 • zajištění souladu webových informačních služeb s ustanoveními příslušných legislativních norem, vnitřních norem kraje a krajského úřadu včetně jejich přístupnosti (distribuce) pro všechny skupiny uživatelů včetně handicapovaných
 • příprava grafického a funkčního řešení subsystémů pro zveřejňování informací na doménách 3. řádu, zpracování projektů interních aplikací pro jednotlivé odbory KÚ k on-line zveřejňování informací na webových stránkách
 • koordinace jednotné grafické úpravy a jednotné hierarchické struktury stránek www.kraj-jihocesky.cz
 • aktualizace a rozšiřování informačního obsahu webových stránek na základě podkladů, dodaných jednotlivými útvary

 

Oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce

 • připravuje a konzultuje s hejtmankou i vedením kraje operativně strategii zapojení kraje do aktivit přeshraniční spolupráce, informuje vedení kraje o relevantním dění a událostech zejména v nejbližších partnerských regionech kraje a pečuje o pozitivní image kraje u zahraničních partnerů
 • organizuje a zajišťuje vnější a zahraniční pracovní cesty hejtmanky, členů rady a zastupitelstva kraje, ředitele a příp. dalších zaměstnanců krajského úřadu
 • zajišťuje přijímání zahraničních návštěv hejtmanky, vedením kraje a připravuje pro to nezbytné podklady
 • asistuje v potřebném rozsahu při organizačním zajišťování akcí jiných útvarů JK s mezinárodní dimenzí
 • zajišťuje překladatelské a tlumočnické služby pro operativní potřebu
 • zajišťuje veškerou agendu spolupráce s partnerskými regiony kraje v zahraničí a vede k tomu potřebnou evidenci
 • vede a navazuje spolupráci se zahraničními subjekty působícími v ČR, které jsou pro zahraniční spolupráci kraje významné (zahraniční velvyslanectví v ČR, instituce jako Alliance Française, Goethe institut, Britské centrum a další).
 • administruje individuální dotace
 • spolupracuje podle potřeby s institucemi a sdruženími se sídlem v partnerských regionech v zahraničí, se kterými se kraj podílí na organizaci společných akcí, nebo na podpoře společných záměrů (např. hospodářské komory v DR, HR, DB, Euroregion Mülviertel, Euroregion Bayerischer Wald, Euroregion Silva Nortica, Evropský region Dunaj -Vltava, atd.
 • vede agendu zapojení kraje do mezinárodních organizací
 • zajišťuje veškerou činnost související s provozem informačního stánku EU ve vestibulu KÚ JK; samostatně i ve spolupráci s partnery zajišťuje pro odbornou i nejširší veřejnost akce, semináře a setkání orientovaná na informování o EU a agendách s funkcí EU souvisejících
 • připravuje koncepci rozvoje vnějších a zahraničních styků kraje, vede o tom korespondenci

 

 

Oddělení marketingu a cestovního ruchu

Marketing:

 • zajišťuje zpracování marketingové koncepce kraje, její aktualizaci a implementaci
 • sestavuje návrh částí rozpočtu kraje v oblasti marketingu, PR a propagace, spravuje ve své kapitole přidělené prostředky
 • průzkum přání, potřeb, požadavků a očekávání občanů, podnikatelů, zaměstnavatelů a dalších cílových skupin ve vztahu k činnostem zajišťovaných krajem ke zlepšování kvality poskytovaných produktů
 • správa manuálu logotypu JK, rozhodování o užívání znaku kraje a logotypu
 • vytváření a implementace corporate identity a design JK a KÚ
 • stanovení jednotné grafické podoby všech tiskových materiálů kraje, merkantilní a internetových stránek JK, reklamních předmětů a darů
 • vytváření ročního plánu marketingových opatření JK
 • správa a aktualizace image brožur JK
 • pořizování propagačních předmětů Jihočeského kraje a propagační předměty pro oblast cestovního ruchu a tištěné propagační materiály
 • metodické vedení a koordinace agendy marketingu zřizovaných a zakládaných organizací
 • provádění mediálních marketingových kampaní dle pokynů hejtmanky nebo schválených ročních plánů marketingových opatření JK
 • produkce veškerých reklamních předmětů s výjimkou tištěných reklamních brožur zhotovených v rámci ročních plánů marketingových opatření odbory OKPC a OREG k jejich vydání a grafické podobě však uděluje souhlas před jejich vydáním
 • produkce (včetně organizace a zajištění) marketingových a image akcí kraje na základě ročního plánu nebo pokynů hejtmanky
 • tvorba marketingových produktů a produkce v rámci eventmarketingu
 • spolupráce s podnikateli při tvorbě produktů pod značkou Jihočeská kvalita, Chutná hezky. Jihočesky! a dalších
 • provádění analýzy a monitoringu negativních vlivů - kampaní poškozujících opatření JK v oblasti marketingu a PR - navrhuje samosprávě opatření k eliminaci jejich vlivů


Cestovní ruch:

 • provádí analýzy rozvoje odvětví cestovního ruchu v kraji
 • zpracovává koncepci rozvoje cestovního ruchu na území kraje a spolupracuje na tvorbě celostátní koncepce cestovního ruchu, koordinuje její územní dopady a vymezuje hlavní územní problémy a priority, dozoruje a provádí implementaci strategie na podporu CR
 • zabezpečuje úkoly související s funkcí zřizovatele příspěvkové organizace v oblasti cestovního ruchu (JCCR) - metodické vedení Jihočeské centrály cestovního ruchu
 • tvorba produktové nabídky v oblasti cestovního ruchu dle aktuálních trendů a poptávky
 • tvorba či spolupráce na projektech zaměřených na cestovní ruch JK
 • distribuce propagačních materiálů pro infocentra
 • pro rozhodování orgánů kraje koordinuje vytváření krajských zdrojů pro financování rozvoje cestovního ruchu v kraji
 • administruje individuální dotace na podporu cestovního ruchu v JK
 • vykonává poradenskou činnost pro orgány obcí v oblasti cestovního ruchu a pro subjekty působící v oblasti cestovního ruchu
 • spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Českou centrálou cestovního ruchu - agentura CzechTourism, s podnikatelskou a neziskovou sférou, s rozvojovými agenturami a s orgány památkové péče a ochrany přírody v oblasti propagace a rozvoje cestovního ruchu v kraji
 • připravuje a realizuje prezentaci kraje na tuzemských a zahraničních veletrzích cestovního ruchu
 • příprava návrhu ročního plánu marketingové podpory cestovního ruchu pro hejtmanku JK a pro jednání v RK (seznam akcí a opatření)
 • zadávání zakázek na podporu cestovního ruchu a sledování jejich plnění
 • pomoc při vývoji označení „Jihočeská kvalita" (koordinace za JčK spolupráci s HK atd.), Chutná hezky. Jihočesky! a dalších
 • vydávání tištěných propagační materiálů
 • koordinace za JK činností při certifikaci výrobků a služeb pod značkou Jihočeská kvalita
 • sledování úrovně webu pro cestovní ruch
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku