Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Pro dopravce - návod na postup při vyřizování žádostí

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Jak získat živnostenské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy nákladní nebo osobní (koncesi)

 

V případě, že chce budoucí dopravce provozovat dopravu malými vozidly, tj. nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 t nebo osobními vozidly pro přepravu nejvýše 9 osob včetně řidiče:

 

1. Požádá o tuto koncesi živnostenský úřad.

2. Nahlásí příslušnému dopravnímu úřadu počet vozidel, se kterými bude provozovat dopravu, jejich SPZ, největší povolenou hmotnost, celkový počet míst osob vč. řidiče, tovární značku a obchodní označení.

3. Vydá-li živnostenský úřad dopravci koncesi před vydáním IČ, je nutné požádat po přidělení IČ na živnostenském úřadu o nový výpis ze živnostenského rejstříku.

4. Poté, co dopravce obdrží koncesi, vybaví její kopií každé provozované vozidlo.

5. V případě osobní dopravy je potřeba nahlásit vozidlo i na příslušném dopravním úřadu obce s rozšířenou působností, kde mu bude zároveň vydán průkaz řidiče.


V případě, že chce budoucí dopravce provozovat dopravu velkými vozidly, tj. nákladními vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 t (tj. např. i dodávka o největší povolení hmotnosti 2800 kg + přívěs o největší povolené hmotnosti 1000 kg = celkem souprava 3800 kg) nebo osobními vozidly pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče:

 

1. Složí zkoušku odborné způsobilosti pro příslušný druh dopravy nebo si zajistí odpovědného zástupce, který je držitelem osvědčení. *

2. Prokáže na příslušném dopravním úřadu finanční způsobilost.

3. Požádá živnostenský úřad o koncesi. Jak přílohu žádosti předloží osvědčení o odborné způsobilosti (bod 1), potvrzení o prokázání finanční způsobilosti (bod 2), usazení v členském státě ES (zpravidla souhlas s umístěním sídla. Živnostenský úřad může požadovat ještě další doklady.

4. Vydá-li živnostenský úřad dopravci koncesi před vydáním IČ, je nutné požádat po přidělení IČ na živnostenském úřadu o nový výpis ze živnostenského rejstříku.

5. Poté, co dopravce obdrží koncesi obsahující IČ, vybaví kopií koncese každé provozované vozidlo.

Upozornění: Doprava velkými vozidly zahrnuje např. i dodávkou o největší povolení hmotnosti 2,8 t s přívěsem o největší povolené hmotnosti 1 t = celkem jízdní souprava 3,8 t).

 


POSTUP PŘI PROKÁZÁNÍ FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI NA ROK 2019

1. Vyplníte tiskopis „Podklady k prokázání finanční způsobilosti".
2. Pokud máte změnu SPZ, uveďte v žádosti nejen novou, ale i předchozí, aby bylo zřejmé, že vozidlo se nezměnilo.
3. Pokud jste zrušili, prodali, dali do depozitu... vozidlo, napište do žádosti SPZ a k ní např. prodáno
4. Pokud jste pořídili nové vozidlo o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny, uveďte jej do žádosti s poznámkou - nové
5. V případě nového vozidla přiložte kopii osvědčení o registraci vozidla (velkého technického průkazu).
6. K vyplněnému tiskopisu „podkladů.." přiložte účetní závěrku, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát. Pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet vlastního kapitálu a rezerv.
7. Částka pro výpočet finanční způsobilosti je pro rok 2019 ve výši 231 885 Kč na první vozidlo, 128 825 Kč na každé další vozidlo.

 

 


JAK ZÍSKAT LICENCI ES (EUROLICENCI) A OPISY

Eurolicence je povolení k mezinárodní přepravě zvířat nebo věcí a osob velkými vozidly do států ES. Vydává se na jméno dopravce a je nepřenosná.
Eurolicence zůstává v sídle dopravce, její ověřené opisy (vydá dopravní úřad k eurolicenci) je potřeba mít ve vozidlech


1. O eurolicenci může požádat dopravce, který má platné živnostenské oprávnění k provozování silniční motorové dopravy nákladní nebo osobní.
2. Dopravní úřad vydá maximálně takový počet opisů eurolicence, který odpovídá počtu vozidel, na něž dopravce prokázal finanční způsobilost.
3. Eurolicence bude vydána na základě žádosti, zaplacení správního poplatku a předložení platného živnostenského oprávnění (výpis ze ŽR vč. IČ).

Podrobný postup:
a) podat vyplněnou žádost
b) uhradit správní poplatek
- hotově: vyzvednout si na odboru dopravy platební příkaz a s tímto dojít do pokladny zaplatit poplatek
- převodem na účet: na základě žádosti bude sděleno bankovní spojení, po převodu poplatku na účet KÚ bude dopravci eurolicence zaslána poštou do vlastních rukou
c) po předložení plné moci k vyzvednutí eurolicence bude tato vydána žadateli.
 
4. Pokud dopravce nemá vozidla nebo je nenahlásil dopravnímu úřadu, není možné, aby mu byla eurolicence vydána. Taktéž nebude vydána žadateli, který ještě nemá pravomocné rozhodnutí o udělení koncese.

5. V případě ztráty, zničení nebo odcizení opisu eurolicence bude na základě žádosti, čestného prohlášení o ztrátě (zničení, odcizení) a zaplacení správního poplatku vydán nový opis.

V případě, že dopravce zaměstnává řidiče ze třetích států, tj. ze států mimo členy ES, je potřeba, aby tito byli držiteli osvědčení řidiče.


 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku