Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Registr dobrovolných svazků obcí

Agendu dobrovolných svazků obcí vede Odbor legislativy a vnitřních věcí, oddělení správní.


DOBROVOLNÉ SVAZKY OBCÍ


Dobrovolný svazek obcí upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 49 až § 53)

Obce mají právo být členy dobrovolného svazku obcí (dále jen „svazek obcí") za účelem ochrany a prosazování svých společných zájmů.
Obce mohou vytvářet svazky obcí, jakož i vstupovat do svazků obcí již vytvořených. Členy svazku obcí mohou být jen obce.
Svazek obcí je právnickou osobou, která vede účetnictví podle zákona o účetnictví.


NÁZEV DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ

Dle ustanovení § 132 odst. 1 a 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ) "Jménem právnické osoby je její název. Název musí odlišit právnickou osobu od jiné osoby a obsahovat označení její právní formy. Název nesmí být klamavý"

Dále dle ustanovení § 3042 NOZ "Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívá-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat".


REGISTR SVAZKŮ OBCÍ

Svazek obcí nabývá právní osobnosti zápisem do registru svazků obcí vedeného u krajského úřadu příslušného podle sídla svazku obcí. Do registru svazků obcí se zapisuje den vzniku svazku obcí, den jeho zrušení s uvedením právního důvodu, den jeho zániku, název a sídlo svazku obcí, identifikační číslo osoby svazku obcí poskytnuté správcem základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, předmět činnosti svazku obcí, orgány, kterými svazek obcí jedná, a jméno, příjmení a adresa bydliště osob vykonávajících jejich působnost spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán svazek obcí zastupuje, a údaje o dni vzniku nebo zániku jejich funkce; registr svazků obcí je veřejný registr, přičemž jeho součástí je sbírka listin, v níž jsou uloženy smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami a změny těchto dokumentů. Krajský úřad vede registr svazků obcí v přenesené působnosti.

Vzhledem k tomu, že zákon o obcích, občanský zákoník, a ani jiný obecně platný právní předpis neukládá dobrovolným svazkům obcí povinnost oznamovat jakoukoliv změnu údajů, nemusí tento registr obsahovat aktuální údaje!

NÁVRH NA ZÁPIS DO REGISTRU SVAZKŮ OBCÍ

K návrhu na zápis do registru svazků obcí se přikládá smlouva o vytvoření svazku obcí spolu se stanovami; součástí této smlouvy nebo stanov je také určení, kdo jsou první členové statutárního orgánu. Návrh podává osoba zmocněná obcemi, které jsou členy svazku obcí.

 

 PŘEDMĚTEM ČINNOSTI SVAZKU OBCÍ MOHOU BÝT ZEJMÉNA:

a. úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, cestovního ruchu a péče o zvířata,
b. zabezpečování čistoty obce, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění, zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod,
c. zavádění, rozšiřování a zdokonalování sítí technického vybavení a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území,
d. úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související se zabezpečováním přestavby vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí,
e. provoz lomů, pískoven a zařízení sloužících k těžbě a úpravě nerostných surovin,
f. správa majetku obcí, zejména místních komunikací, lesů, domovního a bytového fondu, sportovních, kulturních zařízení a dalších zařízení spravovaných obcemi.

 

VE STANOVÁCH MUSÍ BÝT UVEDENO:
a. název a sídlo členů svazku obcí,
b. název a sídlo svazku obcí a předmět jeho činnosti,
c. orgány svazku obcí, způsob jejich ustavování, jejich působnost a způsob jejich rozhodování včetně určení nejméně tříčlenného orgánu svazku obcí, který schvaluje účetní závěrku svazku obcí sestavenou k rozvahovému dni podle zákona o účetnictví,
d. majetek členů svazku obcí, který vkládají do svazku obcí,
e. zdroje příjmů svazku obcí,
f. práva a povinnosti členů svazku obcí,
g. způsob rozdělení zisku a podíl členů na úhradě ztráty svazku obcí,
h. podmínky přistoupení ke svazku obcí a vystoupení z něj, včetně vypořádání majetkového podílu,
i. obsah a rozsah kontroly svazku obcí obcemi, které svazek obcí vytvořily.


OBČANÉ OBCÍ SDRUŽENÝCH VE SVAZKU OBCÍ

kteří dosáhli věku 18 let, jsou oprávněni:
a. účastnit se zasedání orgánu svazku obcí a nahlížet do zápisů o jeho jednání,
b. podávat orgánu svazku obcí písemné návrhy,
c. vyjadřovat se k návrhu rozpočtu svazku obcí a k závěrečnému účtu svazku obcí za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně, nebo ústně na zasedání orgánu svazku obcí.

Svazek obcí požádá o přezkoumání hospodaření svazku za uplynulý kalendářní rok příslušný krajský úřad, anebo zadá přezkoumání auditorovi. Náklady na přezkoumání hospodaření svazku auditorem uhradí svazek obcí ze svých rozpočtových prostředků.

 

Kontakty
Bc. Lucie Škodová
odborná referentka
tel.: 386 720 230
e-mail: skodova@kraj-jihocesky.cz

Podrubrika 1 Blanský les - podhůří

Podrubrika 2 Budějovicko - sever

Podrubrika 3 Blata

Podrubrika 4 Bukovská voda

Podrubrika 5 Svazek měst a obcí regionu Pomalší

Podrubrika 6 Sdružení měst a obcí Vltava

Podrubrika 7 Svazek obcí Lišovsko

Podrubrika 8 Svazek Ločenice - Sv. Jan nad Malší - v likvidaci

Podrubrika 9 Svazek obcí šumavského Podlesí

Podrubrika 10 Svazek měst a obcí okresu Strakonice

Podrubrika 11 Svazek obcí Dolního Pootaví

Podrubrika 12 Svazek obcí Peklov

Podrubrika 13 Svazek obcí Niva - v likvidaci

Podrubrika 15 Svazek obcí Blatenska

Podrubrika 16 Svazek obcí středního Pootaví

Podrubrika 17 Svazek obcí Strakonicka

Podrubrika 18 Svazek obcí Milevska

Podrubrika 19 Dobrovolný svazek obcí severního Písecka

Podrubrika 20 Dobrovolný svazek obcí Blanicko – Otavského regionu

Podrubrika 21 Dobrovolný svazek obcí mezi Vltavou a Otavou

Podrubrika 22 Svazek obcí – TDO Lužnice - v likvidaci

Podrubrika 23 Mikroregion venkov

Podrubrika 24 Pod horou

Podrubrika 26 Dobrovolný svazek obcí Prachaticko

Podrubrika 27 Svazek obcí regionu Třeboňsko

Podrubrika 28 Vodovod Landštejn

Podrubrika 29 Vodovod Hamr

Podrubrika 30 Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek

Podrubrika 31 Sdružení pohraničních obcí a měst okresu Jindřichův Hradec

Podrubrika 32 Vodovod Řečice

Podrubrika 33 Svazek obcí Chlum u Třeboně, Staňkov a Hamr

Podrubrika 36 Mikroregion Řečicko – svazek obcí Řečicka

Podrubrika 38 Mikroregion Jindřichohradecko

Podrubrika 39 Podkletí

Podrubrika 44 Netolicko

Podrubrika 45 Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

Podrubrika 46 Věnec

Podrubrika 47 Svazek obcí Vitorazsko

Podrubrika 48 Veselsko

Podrubrika 50 Mikroregion Vlachovo Březí

Podrubrika 51 Lužnice

Podrubrika 52 Soběslavsko

Podrubrika 53 Dobrovolný svazek obcí Zlatý vrch

Podrubrika 54 Svazek obcí regionu Písecko

Podrubrika 55 Svazek obcí mikroregionu Táborsko

Podrubrika 56 Mikroregion Dačicko

Podrubrika 58 Společenství obcí Čertovo břemeno

Podrubrika 59 Svazek obcí Blažejov a Hospříz

Podrubrika 60 Mikroregion Jindřichohradecko – západ

Podrubrika 61 Svazek obcí Poluška - v likvidaci

Podrubrika 62 Svazek obcí Naše voda

Podrubrika 64 Soběslavská pahorkatina

Podrubrika 65 Dobrovolný svazek obcí Adamov – Hůry

Podrubrika 66 Svazek obcí Dehtář

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku