Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení rozpočtu a financování

 

Na úseku správy daní a poplatků

 • provádí dozorčí, rozhodčí a kontrolní činnost při výkonu státní správy na úseku výběru místních poplatků obcemi kraje a při odvolání proti rozhodnutí v oblasti místních poplatků dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • poskytuje metodickou pomoc obcím Jihočeského kraje na úseku místních poplatků a jejich vymáhání v souladu s § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • rozhoduje o odvolání proti vyměření místních poplatků odváděných do rozpočtu obce včetně jejich příslušenství dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhoduje na základě předaných podnětů o uložení odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použily nebo zadržely prostředky přerozdělované krajem v přenesené působnosti, a to včetně vyměřování penále; zajišťuje jejich vymáhání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
 • přijímá žádosti ve věci uplatnění opravných prostředků v případech porušení rozpočtové kázně dle předchozího bodu, rozhoduje o nich, případně je postupuje k rozhodnutí řediteli KÚ
 • rozhoduje o podaných žádostech o povolení mimořádných opravných a dozorčích prostředků podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím obecních úřadů o odvodech za porušení rozpočtové kázně dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • připravuje podklady pro odpis pohledávek a vydávání rozhodnutí o odpisu nedoplatku pro nedobytnost dle ust. § 158 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění
 • rozhoduje o námitkách účastníků v rámci probíhajícího výkonu rozhodnutí podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, nebo podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek na základě podnětů předaných příslušnými odvětvovými odbory podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění a podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek kraje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění na základě podnětů předaných příslušnými odvětvovými odbory podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

 

Na úseku rozpočtu a financování transferů a státních dotací (vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje i k rozpočtům obcí kraje)

 • v procesu sestavování návrhu ročního rozpočtu kraje je gestorem a metodikem pro odbory a oddělení KÚ pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů do příjmů a výdajů rozpočtu kraje
 • v procesu sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje a při každoroční aktualizaci je gestorem obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů v návaznosti na rozpočtový výhled státního rozpočtu pro zapojování potvrzených dotačních vztahů a transferů SR, resortů a státních fondů
 • zabezpečuje rozpis státního rozpočtu (souhrnného dotačního vztahu SR) pro obce kraje a pro KÚ vykonává správu v rámci všeobecné pokladní správy SR (VPS)
 • je gestorem a prostředníkem uplatňování požadavků nároků na SR (MF, resorty a státní fondy) jako podkladů pro sestavování státního rozpočtu
 • zabezpečuje a zprostředkovává metodiku postupů SR, resortů a státních fondů v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary krajského úřadu a pro obce kraje
 • zprostředkovává finanční politiku státu v jednom anebo více oborech činnosti státní správy, provádění rozpisu závazných ukazatelů SR, resortů a státních fondů k zajištění chodu spravovaného území
 • zabezpečuje a usměrňuje hospodaření s prostředky státního rozpočtu, resortů a státních fondů a zajišťuje kontrolu jejich čerpání v rámci krajského úřadu
 • řídí peněžní toky dotačních titulů a transferů státního rozpočtu, resortů a státních fondů
 • zpracovává finanční analýzy dotačních titulů a transferů pro rozhodování orgánů kraje
 • jako správce rozpočtu přezkoumává a vyhodnocuje operace související s dotačními tituly a transfery v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
 • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření z finančního vztahu SR, resortů a státních fondů k rozpočtu kraje a obcím kraje pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládání pro rozhodování samosprávy a zajišťuje jejich provádění
 • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) podle predikcí SR
 • zajišťuje koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o dotace a NFV ze SR, resortů a státních fondů, podílí se na sestavování postupů a zásad výběru žadatelů, včetně vyhodnocování projektů a koordinuje zpracování a předkládání závěrečného vypořádání dotací a NFV
 • podílí se na realizaci systému programového financování z centrálních zdrojů a její uplatňování v praxi
 • zajišťuje hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a koordinuje vypracování podkladů pro finanční vypořádání se SR, resorty a státními fondy za kraj a obce kraje a provádí jejich sumarizaci
 • zajišťuje vyhodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje a obcí kraje ve formě podkladů pro státní závěrečný účet (SZÚ), včetně sumarizace za kraj a obce kraje
 • na základě metodiky MF ČR stanovuje pravidla pro čerpání prostředků Fondu solidarity EU, spolupracuje při administraci žádostí o dotace z Fondu solidarity EU, zpracovává souhrnnou žádost za Jihočeský kraj a komunikuje s MF ČR

 

Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí


Na úseku přezkoumávání hospodaření

 • přejímá a eviduje žádosti obcí a dobrovolných svazků obcí o přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok nebo jejich oznámení o rozhodnutí zadat přezkoumání auditorovi nebo auditorské společnosti
 • zpracovává časové plány přezkoumání hospodaření na období od sestavení plánu do 30. června následujícího roku a předkládá je ve stanoveném termínu ministerstvu financí
 • přejímá a eviduje závazné informace od obcí a dobrovolných svazků obcí o uzavření smlouvy s auditorem (auditorskou společností) na provedení přezkoumání hospodaření
 • v souladu s časovým plánem a ve smyslu ustanovení zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí (dále jen zákon), ve znění pozdějších předpisů, provádí dílčí a jednorázová přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí Jihočeského kraje
 • provádí kontroly plnění opatření, přijatých přezkoumávanými subjekty k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápisu (zprávě) z provedeného přezkoumání
 • z každého provedení přezkoumání hospodaření pořizuje ze zákona příslušný zápis nebo zprávu, kterou prokazatelně předává v jednom vyhotovení přezkoumávanému subjektu
 • přejímá a eviduje stejnopisy zpráv o výsledku přezkoumání hospodaření obcí nebo dobrovolných svazků obcí provedených auditorem (auditorskou společností)
 • v souladu s podmínkami stanovenými zákonem ukládá přezkoumávaným subjektům pořádkové pokuty
 • každoročně po skončení přezkoumání hospodaření za příslušný kalendářní rok zpracovává komplexní analytickou zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obcí a dobrovolných svazků obcí na území Jihočeského kraje
 • v obdobném časovém intervalu připravuje vždy informativní materiál o průběhu a výsledcích přezkoumání hospodaření pro vedení Jihočeského kraje
 • ve smyslu ustanovení § 67 odst. 1 písm. c) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí v oblasti jejich hospodaření, a to přímo na místě při výkonu přezkoumání hospodaření, zpracováním odpovědí na písemné dotazy metodického charakteru a jejich zveřejňováním a na vyžádání účelovými metodickými návštěvami konkrétních územních celků
 • v rámci připomínkových řízení zpracovává stanoviska a vyjádření k novým nebo aktualizovaným předpisům, vztahujícím se k přezkoumání hospodaření nebo v této oblasti zjišťovaným správním deliktům.

 

Na úseku veřejnoprávních kontrol

 • na základě zadání provádí finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v rozsahu stanoveném vnitřními předpisy kraje
 • koordinuje za ekonomický odbor zpracování pololetních plánů kontrol prováděných krajským úřadem v rámci výkonu přenesené působnosti a následně i zpracování příslušných zpráv o jejich plnění.

 

Na úseku vyřizování přestupků

 • eviduje a projednává v prvním stupni v přenesené působnosti spáchané přestupky obcemi a dobrovolnými svazky obcí ve správním obvodu Jihočeského kraje dle ustanovení § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a dle § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb., o  přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů.
 • v souladu s ustanovením citovaného § 22a a § 22b zákona č. 250/2000 Sb. a § 14 a § 15 zákona č. 420/2004 Sb. ukládá dotčeným subjektům za spáchání přestupku správní trest v řízení o přestupku ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 250/2016 Sb., o  odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů.
   

Oddělení účetnictví

 • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
 • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
 • zajišťuje devizový zúčtovací platební styk s bankou
 • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci přenesené působnosti
 • zajišťuje výplatu dotací a příspěvků obcím, dobrovolným svazkům obcí a dalším fyzickým a právnickým osobám z prostředků státního rozpočtu a státních fondů
 • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu a státních fondů ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
 • účtuje o finančním vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy
 • účtuje o limitních dotacích pro kraj a pro příspěvkové organizace zřizované Jihočeským krajem
 • vede účetní agendu související s čerpáním prostředků z fondů EU, kontroluje náležitosti účetních dokladů předložených v rámci žádostí o čerpání prostředků z Fondu solidarity EU

 

Oddělení výkaznictví

Oddělení výkaznictví

 • kontroluje účetnictví a rozpočty obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb., vyhláška č. 5/2014 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) pro CSÚIS
 • kontroluje správnost účetních výkazů předkládaných příspěvkovými organizaci zřízenými územně samosprávnými celky, tj. obcemi i Jihočeským krajem, podle stanovených postupů a platných právních předpisů (vyhláška č. 383/2009 Sb.) pro CSÚIS
 • provádí metodické usměrňování obcí a příspěvkových organizací v oblasti výkaznictví a kontroly
 • u obcí a dobrovolných svazků obcí kontroluje správnost zaúčtování přijatých dotací a půjček ve vazbě na údaje ze systému CSÚIS od jednotlivých kapitol státního rozpočtu a státních fondů a řeší případné rozdíly
 • spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování při kontrole správnosti podkladů předaných obcemi a dobrovolnými svazky obcí pro finanční vypořádání se státním rozpočtem a státními fondy ve smyslu vyhlášky č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
 • poskytuje metodickou pomoc obcím a dobrovolným svazkům obcí na úseku účetnictví a rozpočtu ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích
 • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro příspěvkové organizace zřizované obcemi

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku