Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

 

Oddělení rozpočtu a financování

 

Na úseku správy daní a poplatků

 • podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozhoduje na základě předaných podnětů od poskytovatelských odborů KÚ o uložení odvodů do rozpočtu Jihočeského kraje vůči osobám, které se dopustily porušení rozpočtové kázně tím, že neoprávněně použily nebo zadržely prostředky patřící či svěřené kraji, a to včetně vyměřování penále, zajišťuje jejich vymáhání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád v platném znění až do doby návrhu soudní exekuce, které řeší OLVV
 • poskytuje metodickou pomoc odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech zjištění porušení rozpočtové kázně u příjemců dotací poskytnutých z rozpočtu Jihočeského kraje
 • poskytuje metodickou pomoc zřizovatelským odborům Krajského úřadu Jihočeského kraje v případech odvodů do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zákona č. 250/2000 Sb. v platném znění - přípravě materiálu pro radu kraje
 • přijímá žádosti ve věci uplatnění opravných prostředků v případech porušení rozpočtové kázně, rozhoduje o nich, případně je postupuje k rozhodnutí vyššího orgánu nebo zpracovává materiály pro rozhodnutí samosprávy
 • připravuje podklady pro rozhodování orgánů kraje o prominutí nebo částečném prominutí povinnosti odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně na základě přijaté písemné žádosti toho, kdo porušil rozpočtovou kázeň
 • spolupracuje s kontrolními orgány ve věci vedených řízení za porušení rozpočtové kázně proti kraji a dle pokynu ředitele KÚ navrhuje a zpracovává podání opravných prostředků

Na úseku rozpočtu a financování vlastních (samosprávných) prostředků kraje

 

 • je gestorem sestavování návrhu ročního rozpočtu s rozsáhlou vnitřní strukturou příjmových a výdajových položek s náročnými podmínkami pro jeho sestavování od vydávání metodiky pro oddělení a odbory pro přípravu návrhů rozpočtu kraje z hlediska zdrojů příjmů a zaměření výdajů a vyjádření vztahů ke zřizovaným PO, obcím a ostatním příjemcům přes sumarizaci jednotlivých částí do ucelených návrhů pro balancování rozpočtu až po schvalovací řízení a rozpis
 • je gestorem sestavování návrhu střednědobého rozpočtového výhledu kraje obdobně jako u návrhů ročních rozpočtů, k tomu zpracovává makroekonomické analýzy hospodářského vývoje, každoročně sestavuje návrhy aktualizace a zajišťuje návaznost na roční rozpočtový proces
 • zabezpečuje rozpis ukazatelů rozpočtu vlastních prostředků kraje pro obce
 • zabezpečuje metodiku rozpisu ukazatelů rozpočtu kraje pro zřizované PO, založené právnické osoby a ostatní příjemce dotací a návratných finančních výpomocí (NFV) v gesci OEKO; zabezpečuje a usměrňuje hospodaření podle rozpočtu a zajišťuje kontrolu jeho čerpání v rámci zajišťování realizace systému financování veřejné správy prostřednictvím řízení peněžních toků
 • stanovuje metodické postupy v oblasti rozpočtového hospodaření a financování pro ostatní organizační útvary kraje
 • zajišťuje zpracovávání finančních a rozpočtových analýz pro rozhodování orgánů kraje
 • jako správce rozpočtu zajišťuje přezkoumávání a vyhodnocení operací v rámci vnitřního kontrolního systému se zaměřením na dodržování právních předpisů (rozpočtových pravidel, rozpočtové skladby a systému vnitřní finanční kontroly)
 • je gestorem předkládání návrhů úprav rozpočtu formou rozpočtových opatření pro orgány kraje, provádí jejich kontrolu, sumarizaci a předkládá je pro rozhodování samosprávy a zajišťuje jejich provádění
 • zpracovává analýzy rozpočtového určení daní (RUD) pro kraj a je správcem daňových příjmů kraje a rozpočtové rezervy
 • podílí se na stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování dotací a NFV kraje, na koordinaci činností souvisejících s podáváním žádostí o podpory a dotace a provádí analytickou činnost, podílí se na zpracování a předkládání závěrečného vypořádání těchto dotací a podpor
 • na úseku poskytování dotací a NFV prostřednictvím OEKO zajišťuje systém poskytování v souladu s vnitřními předpisy kraje, včetně zajištění souladu s pravidly veřejné podpory, a zajištění veřejnosprávní kontroly užití prostředků příjemci
 • zajišťuje koordinaci a metodické usměrňování procesu financování programu rozvoje kraje
 • posuzuje a analyzuje možnosti kraje v kofinancování projektů ze strukturálních fondů a z programů EU, předfinancování vlastních projektů, komunikuje s bankou při zakládání a spravování speciálních účtů pro zajištění financování těchto projektů
 • metodicky řídí a koordinuje rozpočtový proces u zprostředkujících subjektů a konečných příjemců prostředků fondů EU
 • připravuje programy kraje pro spolupráci ČR s EU z hlediska financování
 • vypracovává hodnocení vývoje finančního hospodaření rozpočtu kraje, řídí proces vypracování podkladů finančního vypořádání dotací a NFV poskytnutých z krajských prostředků a zajišťuje jejich sumarizaci pro závěrečný účet kraje (ZÚK) a je gestorem sestavení ZÚK pro jeho schvalování v orgánech kraje
 • pro jednání orgánů kraje připravuje materiály v oblasti rozpočtu a ekonomiky a zajišťuje plnění jejich usnesení

 

Oddělení účetnictví

 

 • zaměstnanec na pozici metodik účetnictví je oprávněn organizovat, řídit a kontrolovat práci zaměstnanců zařazených v rámci tohoto oddělení na pozicích účetní, mzdový účetní, daňový specialista a metodik DPH, metodik PAP
 • vede účetnictví o rozpočtovém hospodaření kraje:
  • zajišťuje tuzemský zúčtovací a platební styk s bankou
  • zajišťuje devizový zúčtovací a platební styk s bankou, včetně nákupu valut
  • účtuje a vede evidenci podmíněných pohledávek, pohledávek, záloh na transfery, vystavuje faktury za běžné příjmy na základě smluv apod.
  • účtuje a vede evidenci podmíněných závazků, závazků, tzn. centrální evidenci přijatých faktur a dále smluv, ze kterých vyplývá finanční plnění
  • účtuje o daňových příjmech
  • účtuje o pořízení majetku
  • účtuje o pokladních operacích
  • účtuje o ceninách
  • účtuje o zásobách
  • účtuje o úvěrech a kontokorentu
  • účtuje o termínových vkladech
  • účtuje o zhodnocování dočasně volných prostředků rozpočtu
  • účtuje o příjmu dotací ze státního rozpočtu a státních fondů v rámci samostatné působnosti
  • zajišťuje výplatu dotací, příspěvků, návratných finančních výpomocí a záštit z prostředků Jihočeského kraje obcím, dobrovolným svazkům obcím, příspěvkovým organizacím, krajům a dalším fyzickým a právnickým osobám
  • vede komplexní agendu peněžních fondů zřízených Jihočeským krajem a provádí analýzu hospodaření těchto fondů
  • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při tuzemských pracovních cestách
  • účtuje o depozitním účtu (složené jistoty a kauce)

 

 

 • vede kompletně agendu DPH a daně z obratu v zahraničí:
  • kompletně zabezpečuje agendu DPH, včetně daňového přiznání DPH a metodiky pro Jihočeský kraj
  • zajišťuje koordinaci vztahů Jihočeského kraje s finančními úřady EU v ekonomické oblasti (např. SRN, Rakousko) k realizaci daňových přiznání k dani z obratu, zabezpečuje odevzdání těchto daňových přiznání na příslušné finanční úřady EU, včetně předání podkladů ORF k proplacení daně z obratu

 

 

 • vede kompletně agendu spojenou s Pomocným analytickým přehledem (dále jen PAP) a zajišťuje přípravu na konsolidaci:
  • kompletně zabezpečuje odborné a metodické činnosti v oblasti PAP pro potřeby účetní jednotky Jihočeský kraj
  • stanovuje metodiku PAP Jihočeského kraje, postupy statistického účtování, uspořádání položek statistických pohybů, IČ partnera aktiv a pasiv, IČ partnera transakce a jejich obsahové vymezení, stanovuje kontroly a postup pro zajištění předání včasných a správných dat do CSÚIS v souladu s ustanoveními technické vyhlášky
  • návazně na administraci PAP zajišťuje přípravu na proces konsolidace

 

 

 • vede kompletní mzdovou agendu:
  • připravuje podklady pro výplatu mezd a odměn a souvisejících výdajů zaměstnanců krajského úřadu a zastupitelů Jihočeského kraje
  • zpracovává výkazy související se mzdovou agendou, včetně vedení mzdových a evidenčních listů
  • zabezpečuje zúčtování mezd a souvisejících výdajů
  • provádí roční zúčtování na základě žádosti zaměstnance
  • vystavuje potvrzení o výši platu na základě žádosti zaměstnance
  • zabezpečuje vyúčtování cestovních náhrad při zahraničních pracovních cestách

 

 

 • zajišťuje agendy spojené s koncem roku:
  • provádí dokladovou inventuru
  • na základě rozhodnutí k provedení inventarizace se účastní fyzických inventur
  • připravuje podklady pro daňové přiznání Jihočeského kraje k dani z příjmů právnických osob
  • sestavuje účetní závěrku kraje a výkazy o jeho hospodaření, vyhotovuje účetní výkazy, včetně přílohy k účetní závěrce
  • provádí rozbor výsledku hospodaření pro závěrečný účet Jihočeského kraje
  • připravuje podklady pro finanční vypořádání finančních prostředků poskytnutých Jihočeským krajem ve spolupráci s oddělením rozpočtu a financování
  • zabezpečuje administraci ke schválení účetní závěrky Jihočeského kraje

 

 

 • ostatní agendy prováděné v průběhu roku:
  • analyzuje podmíněné pohledávky, pohledávky, podmíněné závazky a závazky
  • analyzuje finanční situaci Jihočeského kraje a průběžně sleduje stav finančních prostředků na bankovních účtech kraje
  • stanovuje metodické postupy účtování pro všechny organizační jednotky krajského úřadu, včetně aktualizace příslušných vnitřních předpisů a číselníků
  • koordinuje a usměrňuje hospodaření s majetkem kraje
  • pro jednání rady a zastupitelstva kraje připravuje materiály v oblasti hospodaření kraje a zajišťuje plnění jejich usnesení
  • zabezpečuje předání dat do centrálního systému účetních informací státu

 

 

Oddělení výkaznictví

 

 • pro potřeby vybraných účetních jednotek (obcí, DSO a příspěvkových organizací) zajišťuje metodickou pomoc formou aktuálních sdělení na webových stránkách „Metodická podpora v oblasti účetnictví státu", metodických pokynů, informačních listů a individuální metodické pomoci s cílem zajištění souladu základních principů účtování v rámci realizace účetnictví státu
 • v účetnictví obcí, dobrovolných svazků obcí provádí kontrolu účetnictví a rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením na správnost zaúčtování přijatých dotací poskytnutých resorty, státními fondy, krajem apod.
 • zajišťuje a provádí analýzy a hodnocení rozpočtového určení výnosů daní, dotací a popřípadě zadluženosti za vybrané obce a dobrovolné svazky obcí
 • v účetnictví příspěvkových organizací provádí kontrolu účetnictví krajských příspěvkových organizací podle stanovených postupů a platných právních předpisů se zaměřením účetnictví krajských příspěvkových organizací v oblasti sociální, zdravotní a kultury
 • provádí odbornou poradní a metodickou činnost na úseku účetnictví pro krajské i obecní příspěvkové organizace, obce a dobrovolné svazky obcí
 • ve spolupráci se zřizovatelskými odbory komplexně zabezpečuje proces sjednocení metodiky v oblasti účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem v oblasti sociální, zdravotní a kultury pro následné rozborové činnosti jejich hospodařen

 

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku