Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Partneři (11.40 KB)

Název projektu: Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0007
Termín realizace projektu: 28. 8. 2013 - 30. 6. 2015

Cílem projektu „Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji" je systematická investiční a metodická podpora při zajišťování vzdělávání v technických oborech, a to konkrétně na 15 středních odborných školách a středních odborných učilištích kraje.

Specifickým cílem je:

 • zkvalitnění výukového zázemí zejména technických oborů, rozšíření přístrojové a technologické základny pořízením nového vybavení učeben a dílen a nových ICT technologií a SW určených pro technickou práci a laboratorní cvičení,
 • seznámení s nejmodernějšími pracovními postupy užívanými v praxi,
 • efektivní využívání modernizovaných výukových prostor v práci s žáky,
 • využití nových metod a forem práce v technickém vzdělávání,
 • zintenzívnění spolupráce s místními a regionálními podniky formou zapojení odborníků z praxe do přímé výuky,
 • zvýšení jazykové vybavenosti žáků v technických oborech,
 • podnícení zájmu žáků středních i základních škol o technické obory a popularizace technického vzdělávání, a to zapojením samotných žáků do realizace aktivit projektu a zvýšením podílu praktických činností žáků ve výuce technických předmětů.

Hlavním výstupem projektu bude využití modernizovaných výukových prostor pro výuku a volnočasové aktivity zaměřené na žáky středních i základních škol.

Aktivity projektu jsou tedy zaměřené zejména na zkvalitnění výukového zázemí středních škol, rozvoj různých forem vzdělávání - včetně volnočasových aktivit - určených pro žáky základních a středních škol a dále na podporu spolupráce se zaměstnavateli a vysokými školami jako nositeli technického know-how.

Dlouhodobým záměrem projektu je nastartování pozitivních změn v technickém vzdělávání, které povedou ke zvýšení zájmu žáků o studium v technických oborech a k jeho zkvalitnění.

Projekt, zahrnující podporu výuky technických oborů, včetně zapojení základních škol do tohoto procesu, je součástí strategických koncepcí Jihočeského kraje (Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Jihočeského kraje, Strategie rozvoje školství Jihočeského kraje v horizontu do roku 2020).

Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci celkem 15 partnerských středních škol, navštěvující technické (resp. přírodovědné) obory a žáci 96 základních škol, které budou přímo zapojeny do vybraných klíčových aktivit.

Maximální výše finančního příspěvku na uvedený projekt byla stanovena na 137 348 023,70 Kč.

Projekt administruje Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Jihočeského kraje - od 08/2013 se o projekt staraly projektová a finanční manažerka, vzhledem k velkému rozsahu práce přibyla od 02/2014 další projektová manažerka. Kontakty jsou uvedené v části Odbor školství, mládeže a tělovýchovy-administrace projektu IPo-OP VK.

 

AKTIVITY PROJEKTU

Výběrová řízení - především investice související s naplánovanými aktivitami (např. výukové stroje pro žáky); dále zakázky na služby - např. zajištění exkurzí

Volnočasové a vzdělávací aktivity - vlastně hlavní náplň projektu

 • Technické kroužky pro žáky SŠ
 • Technické kroužky pro žáky ZŠ
  (na některých školách jsou některé kroužky společné pro žáky ZŠ i SŠ)
 • Sdílení učeben pro žáky ZŠ
 • Projektové dny středních škol pro žáky základních škol - velmi oblíbená aktivita
 • Exkurze žáků SŠ i ZŠ ve firmách a v interaktivních expozicích
 • Spolupráce s vysokými školami (jako příprava na studium, přednášky vysokoškolských pedagogů, návštěvy SŠ na technicky zaměřených fakultách)
 • Spolupráce s odborníky z praxe
 • Školení pedagogů (na nově pořízeném zařízení, v metodách CLIL,...)
 • Jazykové vyučování metodou CLIL

Ostatní aktivity

 • Zajištění Metodických setkávání zaměřených na technické a přírodovědné vzdělávání - 16 + 1 závěrečné
 • Evaluační zprávy jednotlivých škol (15 x)
 • Evaluační zpráva projektu včetně příručky dobré praxe

 

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace byly partnerům poskytnuty 2 zálohy. První platba ve výši 10 % schválených způsobilých výdajů projektu, tj. 13 734 802,- Kč byla v celé výši neinvestiční. Druhá platba ve výši 20 % schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu, tj. 27 469 604,- byla rozdělena na investiční výdaje ve výši Kč 14 918 859,- Kč a neinvestiční výdaje Kč 12 550 745,- Kč.

Na základě schválené Žádosti o podstatnou změnu projektu - navýšení 2. zálohy byla poskytnuta třetí zálohová platba ve výši 13 734 802,- Kč, kde investiční část činila 10 735 866,- Kč a neinvestiční 2 998 936,- Kč.
Všechny zálohové platby byly rozděleny partnerům projektu na základě jejich finančních plánů.

VÝSLEDKY A VÝSTUPY PROJEKTU

Monitorovací indikátory stanovené dle žádosti:
Název indikátoru: Počet nově vytvořených/inovovaných produktů
Plánovaná hodnota: 21 kusů
Popis: 1 x příručka dobré praxe Jihočeského kraje, 15 x evaluační zpráva partnera projektu, 5 souborů metodických materiálů CLIL
Celkem dosaženo počtu 22 kusů. Jedná se o 15 evaluačních zpráv všech partnerů, 1 Souhrnnou evaluační zprávu včetně příkladů dobré praxe příjemce Jihočeský kraj a 6 nově vytvořených či inovovaných produktů v rámci metodické podpory výuky formou CLIL.

Název indikátoru: Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání
Plánovaná hodnota: 262 osob
Popis: jedná se o celkový počet pedagogických pracovníků středních škol jako partnerů projektu a základních škol zapojených do projektu, kteří se budou účastnit alespoň jedné vzdělávací aktivity projektu
Celkem dosaženo počtu 711 osob.

Název indikátoru: Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - dětí, žáků
Plánovaná hodnota: 3 690 osob
Popis: jedná se o celkový počet žáků středních škol jako partnerů projektu a základních škol zapojených do projektu, kteří se budou účastnit alespoň jedné klíčové aktivity projektu
Celkem dosaženo počtu 13 175 osob.

Název indikátoru: Počet podpořených osob - poskytovatelé služeb
Plánovaná hodnota: 204 osob
Popis: jedná se o celkový počet pracovníků středních škol jako partnerů projektu, příp. zapojených základních škol zaměstnaných v projektu na pozicích odborných pracovníků, kteří budou poskytovat odborné služby cílové skupině zejm. žáků
Celkem dosaženo počtu 351 osob.

Všechny stanovené indikátory byly naplněny do ukončení projektu, tedy do 30. 6. 2015.

Počty žáků a podpořených pedagogů se podařilo naplnit ještě před ukončením projektu, stejně tak se podařilo dodržet projektové záměry jednotlivých partnerů (počty odučených hodin, realizovaných přednášek apod.).

MONITORING PROJEKTU

Pravidelně byly podávány monitorovací zprávy (MZ) se žádostí o platbu, 1. MZ podána po uplynutí tří měsíců, další MZ vždy po uplynutí 4měsíčního monitorovacího období (MO). MZ byly podávány vždy do 30. dne měsíce, který následuje po ukončení MO. Závěrečná MZ se závěrečnou žádostí o platbu musela být podána do dvou měsíců od ukončení projektu, tedy nejpozději do 31. 8. 2015.
1. MO 08/2013 - 10/2013 MZ č. 1
2. MO 11/2013 - 02/2014 MZ č. 2
3. MO 03/2014 - 06/2014 MZ č. 3
4. MO 07/2014 - 10/2014 MZ č. 4
5. MO 11/2014 - 02/2015 MZ č. 5
6. MO 03/2015 - 06/2015 MZ č. 6 = závěrečná

- 1. MZ podána 30. 11. 2013 se žádostí o platbu; schválena 14. 3. 2014 ve výši 1.056.549,30 Kč (sledované období: 08 - 10/2013)
- 2. MZ podána 28. 3. 2014 se žádostí o platbu; schválena 30. 6. 2014 ve výši 7.562.966,90 Kč (sledované období: 11/2013 - 02/2014)
- 3. MZ podána 30. 7. 2014 se žádostí o platbu; schválena 31. 10. 2014 ve výši 26.568.781,81 Kč (sledované období: 03/2014 - 06/2014).
- 4. MZ podána 28. 11. 2014 se žádostí o platbu; schválena 27. 2. 2015 ve výši 32.291.882,80 Kč (sledované období: 07/2014 - 10/2014 ).
- 5. MZ podána 27. 3. 2015 se žádostí o platbu, schválena 30. 6. 2015 ve výši 22.294.275,32 Kč (sledované období: 11/2014 - 02/2015).
- 6. MZ podána 28. 8. 2015 se žádostí o platbu, schválena 7. 12. 2015 ve výši 21.824.806,70 Kč (sledované období: 03/2015 - 06/2015)
Z celkového rozpočtu projektu 137 348 023,70 Kč bylo vyčerpáno 111.599.262,83 mil. Kč, což je 81,25 %.

METODICKÁ SETKÁNÍ

Od října 2014 pořádal Jihočeský kraj prostřednictvím vybrané firmy EVERESTA, s.r.o., metodická setkání pro pedagogické pracovníky středních i základních škol Jihočeského kraje. Do konce května se na různých místech Jihočeského kraje uskutečnilo celkem 16 workshopů, kterých se zúčastnilo celkem 257 učitelů. Celou aktivitu uzavřel 9. června závěrečný workshop, Účastníci setkání získávali poznatky o tom, jak zkvalitnit vyučování pomocí moderních metod, vyměňovali si zkušenosti pomocí burzy nápadů nebo diskutovali s odborníky z praxe.

SEZNAM ZAPOJENÝCH STŘEDNÍCH ŠKOL - PARTNERŮ

 

Odkaz na jiné stránky Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3

Odkaz na jiné stránky Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

Odkaz na jiné stránky Střední škola, České Velenice, Revoluční 220

Odkaz na jiné stránky Střední škola technická a obchodní, Dačice, Strojírenská 304

Odkaz na jiné stránky Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou, Zvolenovská 537

Odkaz na jiné stránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478

Odkaz na jiné stránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Milevsko, Čs. armády 777

Odkaz na jiné stránky Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, Komenského 86

Odkaz na jiné stránky Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421

Odkaz na jiné stránky Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, Strakonice, Zvolenská 934

Odkaz na jiné stránky Střední škola spojů a informatiky, Tábor, Bydlinského 2474

Odkaz na jiné stránky Střední průmyslová škola strojní a stavební, Tábor, Komenského 1670

Odkaz na jiné stránky Střední škola, Trhové Sviny, Školní 709

Odkaz na jiné stránky Střední odborná škola strojní a elektrotechnická, Velešín, U Hřiště 527

Odkaz na jiné stránky Střední škola a základní škola , Vimperk, Nerudova 267

 

NEJVĚTŠÍ PŘÍNOSY PROJEKTU

 

Pořízení moderního technického vybavení

Jedním z největších přínosů projektu bylo získání moderního technického vybavení na současné špičkové technické úrovni, které umožňuje představit žákům nové technologie, které dnes využívá většina firem. Žáci se naučí s technologiemi pracovat, což přispěje k růstu jejich kompetencí, umožní je připravit pro potřeby reálné praxe a napomůže při hledání budoucího zaměstnání. Moderní vybavení seznamuje žáky s nejnovějšími trendy v technických oborech, výuka se tak stává přitažlivější pro žáky i pedagogy, kteří mohou snadněji zapojovat žáky do tvůrčího procesu. Pořízené výukové pomůcky dělají výuku zajímavější a názornější.

Společné aktivity SŠ a ZŠ

Školy jako jeden z hlavních přínosů projektu oceňují navázání spolupráce se základními školami. Žáci ZŠ se mohli seznámit s vybavením a celkovým prostředím středních škol, s jejich obory a prostory pro odborný výcvik či možnostmi uplatnění absolventů v praxi. Setkávali se i s bývalými absolventy svých ZŠ - současnými žáky SŠ - a z těchto setkání si mohli udělat konkrétní představu nejen o atmosféře ve škole, ale např. o motivaci a zájmu žáků SŠ o konkrétní technický obor.
V programech vzájemného učení žáci SŠ pomáhali žákům ZŠ s plněním obtížnějších úkolů. Žáci SŠ se úkolu vést a pomáhat mladším zhostili velmi dobře. Rádi předváděli, co všechno již zvládnou.

Zapojení odborníků z praxe

Díky zapojení odborníků z praxe do výuky došlo ke vhodnému doplnění teoretické výuky, žákům byla často nabídnuta nejen přednáška, ale také prohlídka konkrétní firmy. Navázání spolupráce s regionálními podniky přineslo žákům možnost poznat podnikatelské prostředí firem, nejmodernější výrobní postupy a metody, a získat tak příklady dobré praxe. Školy předpokládají, že navázané kontakty s firmami budou využívat i do budoucna.

 

NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY PROJEKTU

 

Koordinace a skloubení všech aktivit projektu

Projekt byl z hlediska realizace velmi náročný: skloubení velkého množství projektových aktivit s běžným chodem středních, ale dokonce i některých základních, škol vyžadovalo nemalé úsilí časové i organizační, někdy na úkor ostatních činností běžného harmonogramu školního roku. Klidnější realizaci v tomto směru vůbec nepomohla neústupnost MŠMT v trvání na podmínce téměř striktního dodržení projektových záměrů partnerů.

Nadměrná administrativní zátěž

Jelikož byli do projektu zapojeni nejen zaměstnanci středních škol jako partnerů projektu, ale i pedagogové základních škol, odborníci z firem či vysokoškolští pedagogové, byl proces vykazování aktivit (pracovní výkazy, záznamové archy) v mnohých případech složitý a zdlouhavý, opět nadměrně zatěžující běžný chod škol. Tato bolest projektů obecně, kdy dokladování aktivit mnohdy zabere více času než aktivita samotná, konkrétně u našeho projektu ukázala, o jak neefektivní práci v případě větších projektů jde. Projektoví a finanční manažeři MŠMT navíc v průběhu projektu měnili požadavky na podobu materiálů a zároveň stupňovali množství, které má být dodáno spolu s monitorovacími zprávami, což opět realizaci projektu neusnadnilo.

Získání žáků pro volnočasové (vzdělávací) aktivity

Jako problém se jevila nedostatečná motivace žáků ZŠ pro účast na volnočasových aktivitách - žáci obecně nemají zájem o volnočasové a vzdělávací aktivity, je velmi složité je pro něco zaujmout, takže někdy bylo získání žáků opravdu obrovským úspěchem.
Větší problémy měly školy v menších městech, kde mnoho žáků SŠ i ZŠ dojíždí z okolních obcí. Volnočasové aktivity mohou být organizovány prakticky jen po vyučování, tedy v odpoledních hodinách. Mnoho zájemců se tak nemohlo zúčastnit např. z důvodu nedostatečného dopravního spojení. Rovněž byl problém najít vhodný termín vyhovující všem zájemcům současně.

Realizace výběrových řízení

Výběrová řízení jsou v projektech vždy zásadním problémem, což se plně potvrdilo i tentokrát. Ve složitém prostředí zákonů, podmínek dotačního programu a dalších pravidel je úspěšná realizace výběrových řízení činností nadmíru náročnou. Dodržení přesně stanoveného postupu pro různé druhy zakázek spolu se zpracováním technické specifikace poptávaného vybavení se tak pro mnoho partnerů stalo jednou z nejvíce problematických částí realizace projektu. Připočteme-li hrozbu finančních sankcí za porušení pravidel, a to i za drobné chyby, je administrace více než 100 zakázek v rámci projektu malým zázrakem.

 

ZÁVĚR


Přes zmíněné problémy je ale možné konstatovat, že díky projektu se podařilo všem partnerům zvýšit prestiž a také přitažlivost pro možné uchazeče. Některé ze škol dokonce zaznamenaly větší počet přihlášek ke studiu. Také proto by velmi rády v podobně zaměřeném projektu nebo přímo v konkrétních úspěšných aktivitách pokračovaly.

Souhrnná evaluační zpráva projektu (6781.96 KB) Souhrnná evaluační zpráva projektu

IPo 44.0007 - UDRŽITELNOST 2015-2016 (197.37 KB) IPo 44.0007 - UDRŽITELNOST 2015-2016

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku