Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Eurolicence

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

VYDÁVÁNÍ LICENCE SPOLEČENSTVÍ - „EUROLICENCE"

V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. č. 1072/2009 a novelou zákona č. 111/1994 Sb. upozorňujeme na následující změny:

Eurolicenci jsou povinni mít dopravci, kteří provozují mezinárodní nákladní dopravu velkými vozidly.

Eurolicence je vydávána na dobu 10 let. Současně dopravní úřad vydá opis eurolicence pro každé velké vozidlo, pro které dopravce prokázal finanční způsobilost a které nahlásil dopravnímu úřadu.

Prokáže-li dopravce finanční způsobilost pro menší počet velkých vozidel než je počet již vydaných opisů eurolicence, odevzdá nadbytečné opisy eurolicence dopravnímu úřadu do 30. září kalendářního roku, ve kterém trvání FZ prokazoval. Neprokáže-li FZ, odevzdá v této lhůtě dopravnímu úřadu eurolicenci a všechny její opisy.

Pokud dopravce přestal provozovat dopravu velkým vozidlem, pro které mu byl vydán opis eurolicence, odevzdá nadbytečný opis eurolicence dopravnímu úřadu do 60 dnů ode dne, kdy s tímto vozidlem přestal provozovat dopravu.

Za vydání eurolicence je od 1. června 2012 stanoven dle zákona o správních poplatcích č. 634/2004 Sb. správní poplatek ve výši 1000 Kč, za vydání opisu eurolicence 200 Kč.

Eurolicence vydané před platností nařízení zůstávají v platnosti po dobu, která je na nich uvedena.

Formulář žádosti je také možno vyzvednout si na odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu - Jihočeského kraje České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, v kancelářích č. 212 a 213, budova G.

Žádost o vydání Povolení Společenství (Eurolicence) dle § 33b, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění 

Eurolicence - žádost ke stažení (75.50 KB) Eurolicence - žádost ke stažení

Žádost o vydání opisů Povolení Společenství (Eurolicence) dle § 33b, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění 

Eurolicence - žádost o opis ke stažení (73.50 KB) Eurolicence - žádost o opis ke stažení

Žádost o vydání Osvědčení řidiče pro silniční přepravu zboží pro cizí potřeby podle licence Společenství dle § 33d zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění

Žádost o osvědčení řidiče ke stažení (74.00 KB) Žádost o osvědčení řidiče ke stažení

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku