Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Prokázání finanční způsobilosti dopravců

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Povinnost prokázat finanční způsobilost se vztahuje na dopravce provozující silniční dopravu velkými vozidly (vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče).

Prokazování finanční způsobilosti je potřebné pro řádné zahájení a správy podniku tak, aby podnikatel v dopravě v průběhu ročního účetního období byl vždy schopen dostát svým finančním závazkům.

 • podnikatel v dopravě prokazuje trvání FZ všemi způsoby uvedenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie (Nařízení č. 1071/2009) na každý kalendářní rok.
 • žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může FZ prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.


Způsoby prokazování FZ:

 • roční účetní uzávěrka ověřená auditorem nebo jinou řádně oprávněnou osobou např. daňovým poradcem (k tomu osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky) nebo účetní (k tomu výpis ze živnostenského rejstříku a čestné prohlášení o tom, že ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky).
 • bankovní záruka nebo
 • pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání
  Pokud je dopravce účetní jednotkou, tj. vede účetnictví, předloží:
 • A/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou auditorem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu auditora do seznamu auditorů podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech;
 • B/ roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. daňovým poradcem, k tomu prostou kopii osvědčení o zápisu nebo o registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb.;
 • C/  roční účetní závěrku (tj. rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) ověřenou „jinou řádně oprávněnou osobou“, tj. účetní/m, k tomu prostou kopii výpisu z živnostenského rejstříku dokládající předmět podnikání účetního poradce (činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence);
 • D/ pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená  jeho podnikatelskou činností třetím osobám (např. pojištění finanční způsobilosti – smlouvu o ručení, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací; (v případě smlouvy s automatickou prolongací je potřeba doložit každý rok doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy).
 • E/ bankovní záruku, uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací;

 

Splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ je možné nahradit ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, jíž bude opatřena účetní závěrka. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede:

 • a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá,
 • b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje,
 • c) místo a datum ověření,
 • d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

 

Pokud není dopravce účetní jednotkou, tj. vede daňovou evidenci, předloží:

 1. přiznání k dani z příjmu fyzických osob, respektive jeho Přílohu č. 1; jež bude ověřena „jinou řádně oprávněnou osobou“;
 2. pojistnou smlouvu – jakékoliv pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě, pokud kryje rizika způsobená jeho podnikatelskou činností třetím osobám (např. pojištění finanční způsobilosti – smlouvu o ručení, pojištění odpovědnosti podnikatele v silniční dopravě za škodu, úrazové pojištění přepravovaných osob u osobní dopravy, apod.), uzavřenou na kalendářní nebo hospodářský rok nebo s automatickou prolongací; (v případě smlouvy s automatickou prolongací je potřeba doložit každý rok doklad o zaplacení, z něhož bude zřejmé číslo pojistné smlouvy).
 3. bankovní záruku, sjednanou na dobu kalendářního roku, nebo hospodářského roku nebo s automatickou prolongací.

 

Pro splnění požadavku „ověření jinou oprávněnou osobou“ bude kopie daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob opatřena ověřovací doložkou příslušného správce daně ve smyslu ustanovení § 67 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. V ověřovací doložce o shodě se spisem správce daně uvede:

 • a) zda opis, kopie nebo stejnopis souhlasí doslovně s listinou, z níž byl pořízen, a zda tato listina je prvopisem, opisem, kopií nebo stejnopisem a z kolika listů nebo archů se skládá,
 • b) počet listů nebo archů, které ověřená listina obsahuje,
 • c) místo a datum ověření,
 • d) podpis úřední osoby a otisk úředního razítka se státním znakem.

Výpočet finanční způsobilosti

Účetní závěrka – pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet vlastního kapitálu a rezerv.
Daňová evidence - pro výpočet finanční způsobilosti je rozhodující součet řádků 1 – 6 tabulky D.

Termíny prokázání FZ:

• podnikatel prokazuje nejpozději do 31. 7. kalendářního roku nebo
• podnikatel může také v odůvodněných případech požádat dopravní úřad před uplynutím této lhůty o prodloužení termínu prokázání FZ do 31. 8. kalendářního roku.

V případě, že dopravce v zákonem stanoveném termínu FZ neprokáže, dopravní úřad podá živnostenskému úřadu návrh na změnu nebo zrušení koncese.
Dopravce prokazuje, že disponuje kapitálem a rezervami v níže uvedených částkách, dle počtu vozidel, jimiž provozuje dopravu pro cizí potřebu a která má nahlášená na dopravním úřadu.

Finanční způsobilost na první vozidlo činí 9.000 EUR, na každé další vozidlo 5.000 EUR.

Na rok 2019 je stanovena částka na 1 vozidlo ve výši 231 885 Kč a na každé další 128 825 Kč.

PODKLADY FZ _2019 (91.50 KB) PODKLADY FZ _2019

FZ - dodatek 2019 (78.50 KB) FZ - dodatek 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (162.96 KB) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku