Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v přenesené působnosti (výkon státní správy)

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

 • přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi a Magistrátem Města České Budějovice ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • vyřizuje stížnosti a přezkoumává vyřízení stížností v rozsahu své působnosti
 • u autoškol rozhoduje podle zák. č. 247/2000 Sb. o udělení profesního osvědčení a jeho odnětí, provádí zkoušky učitelů výuky a výcviku
 • uděluje akreditace provozovatelům školícího střediska ke zdokonalení odborné způsobilosti řidičů pro účely profesní způsobilosti řidičů podle zák. č. 247/2000 Sb.
 • rozhoduje o udělení nebo odnětí osvědčení a oprávnění k provozování stanic technické kontroly podle zák. č. 56/2001 Sb.
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou výjimečného užití silnice samojízdnými pracovními stroji a přípojnými vozidly traktorů, které nemají schválenu technickou způsobilost podle zvláštního právního předpisu, pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod Jihočeského kraje
 • povoluje výjimky ze zákazu jízdy po silnicích I. třídy podle § 43, odst. 5, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích pokud přeprava nepřesahuje území kraje
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích

Oddělení silniční dopravy

 • vydává stanovisko potřebné pro vydání nebo změnu koncesní listiny
 • rozhoduje o udělení povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, která není živností podle živnostenského zákona
 • vydává potvrzení o prokázání splnění podmínky finanční způsobilosti
 • organizuje a provádí zkoušky ke splnění podmínky odborné způsobilosti k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu a vydává osvědčení odborné způsobilosti pro provozování dopravy
 • rozhoduje o udělení, neudělení a odejmutí licence k provozování linkové osobní dopravy
 • schvaluje jízdní řády nebo jejich změny ve veřejné linkové osobní dopravě
 • vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě podle zák. č. 111/94 Sb., o silniční dopravě
 • poskytuje informace a doklady o státním odborném dozoru Ministerstvu dopravy
 • ukládá pokuty dopravcům za porušení zák. č. 111/94 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

Oddělení silničního hospodářství

 • přezkoumává rozhodnutí vydaná pověřenými obcemi a Magistrátem Města České Budějovice ve správním řízení, pokud není zákonem tato působnost svěřena zvláštnímu orgánu nebo zákon nestanoví jinak
 • rozhoduje o opravných prostředcích proti rozhodnutím obecního úřadu obce s rozšířenou působností a proti rozhodnutí obcí
 • vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje ministerstvo dopravy
 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorií silnic II. a III. třídy a o změnách těchto kategorií
 • rozhoduje o zrušení silnic II. a III. třídy po udělení souhlasu Ministerstvem obrany a Ministerstvem dopravy
 • organizuje kontroly na úseku silničního hospodářství na pověřených obcích, vyhodnocuje jejich výsledky a předkládá Ministerstvu dopravy České republiky, popřípadě vládě návrhy na potřebná opatření
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy formou přepravy, zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou zvláštním předpisem pokud trasa přepravy nepřesahuje územní obvod Jihočeského kraje
 • uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic II. a III. třídy
 • stanovuje místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I.třídy podle § 77, odst. 1, písm. a), zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku