Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Náplň činnosti odboru v samostatné působnosti kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Oddělení pro územní samosprávu a státní správu v dopravě

 • zajišťuje výkon zřizovacích funkcí u příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
 • zajišťuje výkon zakladatelských funkcí u společnosti Jihočeské letiště České Budějovice a.s.
 • zajišťuje vymezení úseků silnic na nichž se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
 • zajišťuje výkon vlastnických práv a proces majetkoprávního vypořádání vztahů k nemovitostem ve vlastnictví kraje, které spravuje Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, které nejsou zřizovací listinou svěřeny do přímé kompetence organizace
 • zpracovává a aktualizuje plán investiční výstavby krajské silniční sítě
 • zpracovává a aktualizuje plán opatření v oblasti BESIP na krajské silniční síti
 • zpracovává, zajišťuje a aktualizuje ostatní koncepční materiály kraje v oblasti dopravy a silničního hospodářství
 • zajišťuje přípravu a realizaci akcí v rámci dílčích programů vytvořených za účelem plnění zákonných povinností uložených právními předpisy vlastníkům silnic II. a III. tříd
 • zajišťuje proces zadávání veřejných a jiných zakázek v souladu s příslušným zákonem a vnitřními předpisy kraje v souvislosti se strategickou přípravou v oblasti dopravy a zajišťováním podkladů pro výkon vlastnických práv a pro proces majetkoprávního vypořádání vztahů k nemovitostem
 • zajišťuje administraci podpor poskytnutých z prostředků kraje
 • zajišťuje předběžnou, průběžnou a následnou kontrolu u poskytnutých finančních podpor
 • zajišťuje funkci koordinátora v oblasti BESIP v krajské působnosti
 • vyřizuje petice a stížnosti v rozsahu své působnosti
 • uplatňuje stanoviska k územně plánovací dokumentaci z pozice vlastníka komunikací II. a III. třídy
 • odpovídá za přípravu návrhů pro rozhodování rady kraje o odvodech do rozpočtu ukládaných zřizovaným příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 6, 8, 9 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

Oddělení silniční dopravy

 • zajišťuje výkon zakladatelských funkcí u společnosti JIKORD s.r.o.
 • zajišťuje činnosti související s výkonem závazku veřejné služby společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování uzavírání závazků veřejné služby podle zák. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě a zák. č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování uzavírání závazků veřejné služby podle zák. č. 266/1994 Sb., o dráhách společností JIKORD s.r.o.
 • spolupracuje při zajišťování přípravy Plánu dopravní obslužnosti území Jihočeského kraje společností JIKORD s.r.o.
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku