Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Pravomoci Rady Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Rada je výkonným orgánem kraje v oblasti samostatné působnosti. Při výkonu své působnosti odpovídá rada zastupitelstvu. Rada může rozhodovat ve věcech přenesené působnosti, jen stanoví-li tak zákon.

Radu tvoří hejtman, jeho náměstci a další členové rady, kteří jsou voleni z členů zastupitelstva.

Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Radě je vyhrazeno:

 1. zabezpečovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu svěřeném zastupitelstvem,
 2. stanovit počet zaměstnanců kraje zařazených do krajského úřadu, do zvláštních orgánů kraje a do organizačních složek a objem prostředků na platy těchto zaměstnanců,
 3. na návrh ředitele krajského úřadu (dále jen "ředitel") jmenovat a odvolávat vedoucí odborů krajského úřadu v souladu se zvláštním zákonem; jmenování nebo odvolání vedoucích odborů bez návrhu ředitele je neplatné,
 4. zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,
 5. ukládat krajskému úřadu úkoly v oblasti samostatné působnosti a kontrolovat jejich plnění,
 6. přezkoumávat opatření přijatá krajským úřadem v samostatné působnosti,
 7. vyřizovat návrhy, připomínky a podněty obcí a právnických osob z územního obvodu kraje,
 8. stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností,
 9. vykonávat zakladatelské a zřizovatelské funkce ve vztahu k právnickým osobám, organizačním složkám, které byly zřízeny nebo založeny krajem nebo které byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, včetně jmenování a odvolávání jejich ředitelů a stanovení jejich platu a odměn; k tomu pravidelně jedenkrát ročně projednávat zprávu o jejich činnosti, o plnění jejich úkolů, pro které byly založeny nebo zřízeny, a přijímat příslušná opatření k nápravě,
 10. rozhodovat ve věcech kraje jako jediného společníka obchodní společnosti,
 11. vydávat nařízení kraje,
 12. projednávat a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zastupitelstva nebo komisemi rady,
 13. plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem,
 14. schvalovat účetní závěrku krajem zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni.


Rada rozhoduje o těchto právních jednáních kraje:

 1. o poskytování dotací a návratných finančních výpomocí do 200 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám v kalendářním roce a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, nejedná-li se o účelové dotace z prostředků státního rozpočtu,
 2. o vzdání se práva a prominutí dluhu nepřevyšující 200 000 Kč,
 3. o zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě nepřevyšující 200 000 Kč,
 4. o uzavírání dohod o splátkách s lhůtou splatnosti nepřevyšující 18 měsíců,
 5. o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz,
 6. o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech.


Rada zabezpečuje rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo pokud si je zastupitelstvo nevyhradilo.

Rada může svěřit hejtmanovi, popřípadě krajskému úřadu rozhodování podle odstavce 2 písm. e). Dále může svěřit hejtmanovi nebo krajskému úřadu zcela nebo zčásti rozhodování podle odstavce 3.

Schůze rady jsou neveřejné, o jejich průběhu se pořizuje zápis, který je uložen u krajského úřadu k nahlédnutí členům zastupitelstva. Pravomoc rady vymezuje zákon 129/2000 Sb., o krajích.

Rada Jihočeského kraje má 11 členů.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku