Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Krizové řízení Jihočeského kraje

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Organizační schéma ke stažení (226.69 KB) Organizační schéma ke stažení

Oddělení krizového řízení

je v organizační struktuře Krajského úřadu Jihočeského kraje zařazeno v odboru Kancelář hejtmana a je vyčleněno k zajištění připravenosti na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Vedoucí oddělení krizového řízení: Ing. Marta Spálenková
Oddělení krizového řízení plní veškeré úkoly a povinnosti úřadu spadající do působnosti oddělení a vyplývající z aktuálních znění zákonů č.133/1985/ Sb., č. 18/1997 Sb.,
č. 110/1998 Sb., č. 222/1999 Sb., č. 239/2000 Sb., č. 240/2000 Sb., č. 241/2000 Sb.,
č. 585/2004 Sb., č. 412/2005 Sb.

Náplň činnosti oddělení v samostatné působnosti:

 • zajišťuje ochranu utajovaných informací a ochranu zvláštních skutečností, vedení, ukládání a skartaci těchto písemností, kontroluje dodržování zásad pro práci s nimi,
 • plní úkoly spojené s výkonem funkce bezpečnostního ředitele při ochraně utajovaných informací,
 • zajišťuje a organizuje činnost spojenou s ostrahou budov KÚ a vykonává dohled nad režimem vstupu a pohybu osob v objektech,
 • zajišťuje, administruje a kontroluje poskytování a čerpání dotací Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a dalším dobrovolným sdružením a organizacím s humanitárním zaměřením na činnost a akce,
 • vede administraci grantových programů, příspěvků a finančních darů - stanovuje pravidla programů, provádí kontrolu dodržování směrnice č. SM/107/ZK.

Náplň činnosti oddělení v přenesené působnosti:

 • podílí se na zajišťování bezpečnosti České republiky,
 • připravuje koncepci a zajišťuje připravenost kraje na řešení vojenských i nevojenských ohrožení a krizových situací (dále jen krizových situací), včetně provádění metodické a kontrolní činnosti v této oblasti,
 • zajišťuje koordinaci činností při řešení krizových situací, podílí se na koordinaci záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádné události vzniklé na území kraje,
 • zajišťuje úkoly spojené s mobilizací ozbrojených sil, brannou povinnost občanů včetně zabezpečení potřeb států NATO,
 • organizuje součinnost v oblasti krizového řízení mezi obecními úřady a dalšími správními úřady kraje a poskytuje jim metodickou pomoc,
 • zpracovává potřebnou dokumentaci pro přípravu a řešení vojenských i nevojenských krizových situací,
 • vykonává činnosti pro zajištění vládního utajovaného spojení,
 • posuzuje možná rizika vzniku krizové situace na území kraje, zpracovává podklady do krizového plánu kraje,
 • zpracovává a aktualizuje Plán nezbytných dodávek,
 • podílí se na přípravě a realizaci regulačních opatření,
 • navrhuje finanční zabezpečení přípravy a řešení krizových a mimořádných situací včetně náhrad za omezení vlastnického práva, poskytnutí věcných prostředků a vykonání pracovní povinnosti a pracovní výpomoci,
 • zajišťuje činnost bezpečnostní rady kraje a její součinnost s Bezpečnostní radou státu a bezpečnostními radami obcí, plní funkci sekretariátu bezpečnostní rady kraje,
 • organizuje činnosti krizové štábu kraje a pracoviště krizového řízení kraje,
 • zvyšuje odbornou připravenost účastí na seminářích, kurzech a dalších aktivitách spojených s činností oddělení,
 • zajišťuje podle pokynů hejtmana a ředitele úřadu další výkon činností a působností daných zákony o zajišťování obrany, o rozsahu branné povinnosti, o krizovém řízení, o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, o hasičském záchranném sboru, o integrovaném záchranném systému a souvisejícími vyhláškami a prováděcími předpisy.

 

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku