Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Jihočeský vědeckotechnický park České Budějovice

Soubor ke stažení (3.01 KB)
Soubor ke stažení (7.69 KB)

Jihočeský vědeckotechnický park


Jihočeský vědeckotechnický park (JVTP) je infrastrukturní prostředí pro vědecké týmy s aplikačně zaměřenými výsledky, pro začínající podnikatele s vazbou na Jihočeskou univerzitu (JU) a na další výzkumné organizace v regionu, pro fungující technologické inovativní firmy a pro další firmy poskytující podpůrné a servisní služby především pro zasídlené firmy. Toto prostředí plní funkci podnikatelského centra, které disponuje vybavenými kancelářskými prostory, laboratořemi, poloprovozními halami a také přednáškovým sálem a zasedacími místnostmi o různé velikosti. JVTP je lokalizován přímo v akademickém kampusu JU a je orientován na aktivity podporující vznik a růst firem, průmyslový výzkum a vývoj, a na komercionalizaci výsledků výzkumu.
Vedle fyzické infrastruktury JVTP představuje také služby pro zasídlené malé a střední inovativní podniky a pro firmy z regionu. Podporuje zakládání nových technologicky zaměřených firem, pomáhá při vyhledávání a získávání finančních zdrojů pro zajímavé projekty, zapojuje malé a střední podniky do národních i evropských programů.
JVTP začal vznikat projektem „I. etapa koncipování VTP České Budějovice", jehož investorem a příjemcem dotace ve výši cca 30 mil. Kč byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Výstavba první etapy budovy JVTP, která je ve vlastnictví Jihočeské univerzity, byla dokončena v roce 2008. Projekt byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci programu PROSPERITA, který byl součástí Operačního programu Průmysl a podnikání 2004 - 2006. Dále poskytly prostředky Jihočeský kraj (5 mil. Kč) a statutární město České Budějovice (5 mil. Kč).

Realizací první etapy výstavby JVTP vznikly prostory o celkové ploše 600m2 pronajímané plochy (kanceláře, laboratoře, poloprovozní prostor, technické zázemí) a bylo pořízeno základní technologické vybavení. Tyto prostory jsou koncipovány především pro biotechnologické procesy, které jsou blízké zaměření Jihočeské univerzity a Biologického centra AV ČR, v.v.i. Správcem první etapy JVTP se stala Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (JAIP).
Od počátku přípravy projektu Jihočeského vědeckotechnického parku bylo jasné, že vybudovaná plocha 600 m2 je nedostačující a proto již v roce 2011 začala příprava druhé etapy výstavby JVTP s názvem Rozvoj JVTP Etapa IIA. Uvedený projekt realizovala v letech 2012 - 2015 společnost Jihočeský vědeckotechnický park, a.s., kterou založil a jediným akcionářem se stal Jihočeský kraj. Projekt byl spolufinancován z Operačního programu podnikání a inovace - program Prosperita IV (neveřejná výzva). Dotace činila 75 % způsobilých výdajů, zbylé výdaje kofinancoval Jihočeský kraj, který také celý projekt předfinacoval. Celkové investiční náklady převýšily 130 mil Kč.

JVTP kampus (63.50 KB)

Zdroj: archiv JAIP o.p.s.

Byla vybudována infrastruktura nabízející inovativním firmám vybavené kanceláře, laboratoře, ale také tzv. hygienické smyčky, technologické haly o rozloze 160 a 190 m2, zasedací místnosti a přednáškový sál pro cca 70 osob za zvýhodněné ceny. Celková užitná plocha činí cca 3000 m2. Správcem a vlastníkem druhé etapy JVTP je akciová společnost Jihočeský vědeckotechnický park. Prostřednictvím pronájmu těchto prostor za zvýhodněné ceny plní JVTP, a.s. jednu z podmínek poskytnutí dotace, a to předávat hodnotu dotace zasídleným firmám. Jihočeský kraj prostřednictvím své akciové společnosti vstoupil do tohoto projektu s vědomím, že chce podporovat rozvoj inovačního potenciálu ve svém regionu a bude tedy i finančně podporovat provoz JVTP.
Kromě velmi moderních, vybavených prostor je celý projekt jedinečný díky jeho rozšíření v roce 2015 o tzv. Chytrý energetický bod (CHEB), který tvoří fotovoltaická elektrárna v kombinaci s vanad-redoxovou úložnou baterií. Záměrem tohoto rozšíření bylo jednak vytvoření ještě příznivějších podmínek pro zasídlené firmy spočívající v úspoře nákladů na elektrickou energii, ale v neposlední řadě také úmysl uvedenou, jedinečnou technologii dále rozvíjet v rámci navazujících vědeckovýzkumných projektů ve spolupráci s dalšími subjekty. CHEB systém představuje nový přístup k využívání obnovitelných zdrojů energie, v daném případě střešní a fasádní fotovoltaické panely v kombinaci s úložnou vanad - redoxovou baterií. Tento systém, díky autonomní schopnosti ukládat veškerou elektrickou energii vyprodukovanou obnovitelnými zdroji a poskytovat ji ke spotřebě podle požadavku odběratele, překonává největší problém solárních a větrných zdrojů, tj. nesoulad a nepravidelnost ve výrobě a ve spotřebě této energie.

Snahou Jihočeského vědeckotechnického parku je podporovat v co největší míře vznikající inovační impulzy v regionu. Proto ve spolupráci s Jihočeským krajem realizuje projekt s názvem Jihočeské podnikatelské vouchery (JPV), ve kterém spolufinancuje prostřednictvím dotací do maximální výše 150 tisíc Kč výzkumné služby poskytované vysokými školami či výzkumnými organizacemi malým a středním podnikům regionu. Každý poskytnutý podnikatelský voucher znamená konkrétní podporu transferu technologií, navázání nebo prohloubení kontaktu mezi podnikatelským a vědeckovýzkumným subjektem. Celková alokace finančních prostředků určená na JPV činí 2 mil. Kč ročně.
Cílem JVTP, a.s. je spoluvytvářet nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýšit konkurenceschopnost místních firem a přispět tak ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst.

JVTP (85.55 KB)
Loga OPPI, MPO a EU  (21.75 KB)
Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku