Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace k zákonu o střetu zájmů

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Plnění povinností stanovených zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, na Jihočeském kraji

Veřejnými funkcionáři, na které vztahuje zákon o střetu zájmů jsou členové zastupitelstva Jihočeského kraje uvolnění pro výkon funkce (hejtman, náměstci hejtmana a členové Rady Jihočeského kraje uvolnění pro výkon funkce) a členové Rady Jihočeského kraje neuvolnění pro výkon této funkce. Za veřejné funkcionáře jsou podle zákona o střetu zájmů dále považováni zaměstnanci Jihočeského kraje zařazení do krajského úřadu do funkcí vedoucích úředníků, ve kterých jsou oprávněni vystupovat jako příkazci finančních operaci s prostředky Jihočeského kraje, podílet se na přípravě a realizaci veřejných zakázek zadávaných Jihočeským krajem nebo rozhodovat ve správním řízení. Do této skupiny veřejných funkcionářů patří ředitel krajského úřadu, všichni vedoucí odborů krajského úřadu a vedoucí oddělení, pokud se na ně vztahují výše uvedené podmínky.

Oznámení jsou podávána tzv. evidenčnímu orgánu. Evidenčním orgánem pro veřejné funkcionáře Jihočeského kraje a Krajského úřadu Jihočeského kraje je ředitel krajského úřadu. Povinností evidenčního orgánu je vést registr podaných oznámení, tj. soubor dokladů podaných veřejnými funkcionáři podle zákona o střetu zájmů. Evidenční orgán je dále povinen umožnit každému základě písemné žádosti, jejíž náležitosti jsou stanoveny zákonem o střetu zájmů, aby do registru bezplatně nahlédl a pořizoval si z něj opisy a výpisy. Opisy a výpisy však evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Oznámení jsou v registru uchovávána po dobu 5 let ode dne skončení výkonu funkce veřejného funkcionáře. Zákon nestanovuje evidenčnímu orgánu povinnost vést registr (také) v elektronické podobě. Zmiňuje pouze možnost nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě, centrální adresa však dosud nebyla gesčním Ministerstvem spravedlnosti vytvořena.

Podrobnosti a tiskopisy jsou v sekci Informace v rubrice Informace k zákonu o střetu zájmů.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku