Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Autoškoly - akreditace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dne 1. 4. 2008 nabyl účinnosti zákon č. 374/2007 Sb., kterým se změnil zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů. Na základě ustanovení § 49 a 50 zákona č. 374/2007 Sb. budou krajské úřady nově udělovat akreditace k provozování školících středisek. Krajský úřad udělí akreditaci žadateli na základě písemné žádosti, pokud žadatel prokáže, že splňuje zákonné požadavky.

Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji (58.00 KB) Seznam provozovatelů akreditovaných školicích středisek v Jihočeském kraji

Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku (31.50 KB) Žádost o udělení akreditace k provozování výuky a výcviku

Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení (75.00 KB) Formulář pro školicí střediska řidičů ke stažení

 

Autoškoly - Zkoušky učitelů výuky a výcviku v autoškolách

Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství, v souladu      s ustanovením § 23 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,     v platném znění, provádí zkoušky budoucích učitelů výuky a výcviku v autoškolách. Zkušebním dnem je pondělí, zkoušky probíhají v zasedací místnosti odboru dopravy a silničního hospodářství č. 2207a (U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, budova G ve dvoře).

 

Na rok 2019 jsou vyhlášeny tyto termíny zkoušek:

 • 4. března 2019
 • 11. března 2019
 • 18. března 2019
 • 25. března 2019
 • 1. dubna 2019
 • 8. dubna 2019
 • 15. dubna 2019
 • 29. dubna 2019
 • 6. května 2019
 • 13. května 2019
 • 20. května 2019
 • 27. května 2019
 • 3. června 2019
 • 10. června 2019
 • 24. června 2019
 • 2. září 2019
 • 9. září 2019
 • 16. září 2019
 • 23. září 2019
 • 30. září 2019
 • 7. října 2019
 • 14. října 2019
 • 21. října 2019
 • 4. listopadu 2019

 

Ke zkoušce žadatele přihlašuje písemně provozovatel autoškoly, který prováděl základní školení žadatele. Krajský úřad - Jihočeský kraj, odbor dopravy a silničního hospodářství po obdržení přihlášky písemně sdělí žadateli prostřednictvím provozovatele autoškoly místo, datum a čas konání zkoušky, popřípadě opakované zkoušky. 

 

K přihlášce se doloží následující dokumenty:

a) platný průkaz totožnosti žadatele

b) doklad o nejvyšším ukončeném vzdělání žadatele 

c) doklad, kterým žadatel prokáže absolvování dopravně psychologického vyšetření 

d) doklady o provedeném základním školení (§ 9 - 11 vyhlášky č. 167/2002 Sb.)

e) platný řidičský průkaz žadatele

f) výpis z evidenční karty řidiče - žadatele ne starší jednoho měsíce v den konání zkoušky

g) profesní osvědčení (pouze, je-li žadatel jeho držitelem) 

h) registrační listinu autoškoly, která žadatele přihlašuje.

Doklady uvedené pod písm. a), b), d) e), g), h) se dokládají v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Doklady uvedené pod písm. c) a f) se dokládají                  v originálech. Pokud nebudou uvedené doklady přiloženy k přihlášce, žadatel je doloží v den konání zkoušky předsedovi zkušební komise. Pokud ani v tomto termínu doklady doloženy nebudou, předseda zkušební komise nepřipustí žadatele ke zkoušce.

 

Zkouška se provádí v následujícím rozsahu:

a) zkouška z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy (písemně zkušebním testem) 

b) zkouška - výklad tématu z předpisů o provozu na pozemních komunikacích (ústně) 

c) zkouška z předpisů souvisejících s předpisy o provozu na pozemních komunikacích a provádění jejich výuky (ústně) 

d) zkouška z ovládání a údržby vozidla a provádění jejich výuky (ústně) 

e) zkouška z teorie řízení a zásad bezpečné jízdy a provádění jejich výuky (ústně) 

f) zkouška z praktické údržby vozidla a provádění její výuky (ústně u vozidla) 

g) zkouška z provádění výcviku v řízení vozidla (prakticky) 

h) zkouška z praktického ovládání vozidla příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

 

Zkušební komise:

Pro provedení zkoušky, popřípadě opakované zkoušky jmenuje ředitel Krajského úřadu Jihočeského kraje pětičlennou komisi, jejímž předsedou je vždy zaměstnanec příslušného odborného útvaru krajského úřadu v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 vyhlášky MDaS ČR č. 167/2002Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění. Pravidelnými členy zkušební komise jsou Jiří Pícha (odborný pracovník odboru dopravy KÚ JČK, 3 roky praxe ve státní správě, zkušební komisař v plném rozsahu, 11 let praxe profesionálního řidiče), Mgr. Luboš Rákosník (odborný pracovník odboru dopravy KÚ JČK, 13 let praxe ve státní správě, 20 let pedagogické praxe), Václav Kovář (krajský koordinátor BESIP, učitel autoškoly od roku 2003, odborný pracovník CSPSD, člen BESIP týmu Jihočeského kraje), Mgr. František Špale (bývalý krajský koordinátor BESIP, učitel autoškoly od roku 1988, předseda AMK Č. Budějovice, člen BESIP týmu Jihočeského kraje). Členem komise je vždy zástupce autoškoly nebo organizační složky státu, která prováděla základní školení žadatele o získání profesního osvědčení.

 

Kontaktní osoby: 

Jiří Pícha (tel. 386720545) a Mgr. Luboš Rákosník (tel. 386720133).

Přihlášky ke zkoušce jsou k vyzvednutí u kontaktních osob.

Podrobnosti k provádění zkoušek jsou uvedeny v příloze „Usměrnění činnosti".
  

 

 

Příloha - Usměrnění činnosti (151.01 KB) Příloha - Usměrnění činnosti

Okruhy ke zkouškám k získání profesního osvědčení výuky a výcviku v autoškole (603.84 KB) Okruhy ke zkouškám k získání profesního osvědčení výuky a výcviku v autoškole

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku