Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Řídícím orgánem Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Odbor řízení pomoci z ESF. Na pozici zprostředkujících subjektů jsou pro jednotlivé části operačního programu věcně příslušné úseky Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva vnitra a Ministerstva průmyslu a obchodu.
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost je zaměřen zejména na snižování nezaměstnanosti obyvatelstva a na zkvalitnění a rozvoj lidských zdrojů např. formou profesního vzdělávání zaměstnanců nebo tvorbou podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance. Prostřednictvím vzdělávacích a poradenských programů a kurzů napomáhá začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti nebo dlouhodobě nezaměstnaným do pracovního procesu.
Cílem programu je také zvyšování výkonnosti, kvality a transparentnosti veřejné správy a veřejných služeb.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 1,84 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na šest prioritních os:

  1. Adaptabilita
  2. Aktivní politiky trhu práce
  3. Sociální integrace a rovné příležitosti
  4. Veřejná správa a veřejné služby
  5. Mezinárodní spolupráce
  6. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • poskytovatelé sociálních služeb, vzdělávací a poradenské organizace, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé (podnikatelské i nepodnikatelské subjekty), podniky procházející změnami - jejichž zaměstnanci jsou ohroženi nezaměstnaností, orgány státní správy, kraje, obce, svazky obcí a jejich asociace, orgány služeb zaměstnanosti a další

Kde získáte podrobnější informace:
Evropský sociální fond
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Strukturální fondy

Kontaktní email: esf@mpsv.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku