Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Odbor řízení strukturálních fondů EU. Zprostředkujícími subjekty jsou přímo řízené organizace MŠMT a Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.
Operační program Výzkum a vývoj pro inovace je zaměřený na posilování výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, a to především prostřednictvím vysokých škol, výzkumných institucí a jejich spolupráce se soukromým sektorem.
Cílem programu je podporovat budování nových a obnovu stávajících výzkumných a vývojových laboratoří, ústavů či institucí a jejich vybavení moderní přístrojovou technikou. Podpora je směřována také na výstavbu, rekonstrukci a rozšíření kapacit využitelných pro terciární vzdělávání (např. rozšíření nabídky studijních programů na vysokých školách, budování vysokoškolských kampusů apod.)
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 2,07 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na čtyři prioritní osy:

  1. Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje
  2. Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve výzkumu a vývoji
  3. Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání
  4. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • státní a soukromé vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy, neziskové instituce, jimi vytvořené právnické osoby, Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Strukturální fondy

Kontaktní email: opvyzkum@msmt.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku