Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Integrovaný operační program

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu (IOP) je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor řízení operačních programů.
Integrovaný operační program je určen pro řešení problémů národního i regionálního charakteru. Cílem IOP je např. podpora modernizace a zefektivnění činností a procesů v oblasti veřejné správy, veřejných služeb a územního rozvoje - rozvoj informačních technologií, digitalizace vybraných datových zdrojů, eGovernment, zlepšování infrastruktury v oblasti sociálních služeb, veřejného zdraví, služeb zaměstnanosti a služeb v oblasti bezpečnosti, prevence a řízení rizik, zavádění standardů ve službách cestovního ruchu, podpora prezentace ČR jako destinace cestovního ruchu, regenerace bytových domů v problémových lokalitách, rozvoj systémů tvorby územních politik apod.
IOP je v rámci České republiky určen pro všechny regiony soudržnosti NUTS II, tj. včetně území hl. města Prahy (jen vybrané prioritní osy).
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 1,58 mld. EUR. Z celkové částky je pro cíl Konvergence (celé území ČR mimo území hl. města Prahy) vyčleněno 1,55 mld. EUR, pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost (pouze území hl. města Prahy) pak 29,4 mil.EUR.
Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na sedm prioritních os:

1A. Modernizace veřejné správy - Cíl Konvergence
1B. Modernizace veřejné správy - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence
3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl Konvergence
4A. Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Konvergence
4B. Národní podpora cestovního ruchu - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
5. Národní podpora územního rozvoje - Cíl Konvergence
6. Technická pomoc - Cíl Konvergence
7. Technická pomoc - Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost
Pozn. Technická pomoc je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu.


Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • obce, kraje, státní organizace a podniky, příspěvkové organizace a organizační složky obcí, krajů a státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby, podnikatelé, společenství vlastníků jednotek, veřejné výzkumné instituce a další

Kde získáte podrobnější informace:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Strukturální fondy

Kontakty: www.strukturalni-fondy.cz/iop/kontakty-38

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku