Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Doprava

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (OP D) je Ministerstvo dopravy ČR, Odbor fondů EU. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI).
Operační program Doprava je zaměřen na zkvalitnění dopravní infrastruktury a zlepšení dopravní dostupnosti. Cílem programu je modernizace železniční a silniční sítě v úsecích patřící do tzv. Transevropské dopravní sítě (TEN-T) i mimo tuto síť. Finanční prostředky jsou určeny např. na modernizaci a prodlužování železničních koridorů, výstavbu nových úseků dálniční a silniční sítě nebo rekonstrukci stávající sítě (TEN-T, rychlostní komunikace, silnice I. třídy). Dotace jsou také určeny na zlepšení dopravní situace v Praze nebo na rozvoj multimodální nákladní dopravy či vnitrozemské vodní plavby.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 5,77 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na sedm prioritních os:

  1. Modernizace železniční sítě TEN-T
  2. Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T
  3. Modernizace železniční sítě mimo síť TENT
  4. Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T
  5. Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze
  6. Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní dopravy
  7. Technická pomoc OP Doprava (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • vlastníci a správci dotčené infrastruktury, vlastníci drážních vozidel a provozovatelé drážní dopravy, vlastníci překládacích mechanismů u multimodální dopravy a další

Kde získáte podrobnější informace:
Operační program Doprava
Ministerstvo dopravy ČR
Strukturální fondy

Kontaktní email: opd.info@mdcr.cz, info@opd.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku