Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Životní prostředí

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Řídícím orgánem Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP) je Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor fondů EU. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond životního prostředí (SFŽP), Úsek řízení projektů.
Operační program Životní prostředí je zaměřen na zlepšování kvality životního prostředí, a tím i zdraví obyvatelstva. Cílem programu je zlepšit stav přírody a krajiny, přispět ke zlepšení stavu ovzduší, vody, půdy, řešit problematiku odpadů a odstraňování starých ekologických zátěží, omezovat průmyslová znečištění, efektivněji využívat obnovitelné zdroje energie nebo podporovat vybudování infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu.
Celková alokace z fondů EU pro tento program na programovací období 2007 - 2013 činí 4,92 mld. EUR. Míra spolufinancování z fondů EU je stanovena maximálně na 85 % z celkových veřejných výdajů.


Finanční prostředky jsou alokovány na osm prioritních os:

  1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
  2. Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí
  3. Udržitelné využívání zdrojů energie
  4. Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží
  5. Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
  6. Zlepšování stavu přírody a krajiny
  7. Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu
  8. Technická pomoc (tato podpora je zaměřena pouze na financování aktivit spojených s řízením programu)

Příklady subjektů, které mohou být žadateli:

  • územní samosprávné celky, správci povodí, vodních toků a nádrží, provozovatelé systému předpovědní povodňové služby, nestátní neziskové organizace, podnikatelské subjekty, bytová družstva, veřejné výzkumné instituce, nadace a nadační fondy, občanská sdružení a církve, Ministerstvo životního prostředí ČR, Státní fond životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny a další

Kde získáte podrobnější informace:
Operační program Životní prostředí ČR
Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí
Strukturální fondy

Bezplatná infolinka k OPŽP (7:30 - 16:00): 800 260 500

Kontaktní email: info@env.cz, dotazy@sfzp.cz.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku