Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program Přeshraniční spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Čtěte aktuální informace v rubrice Aktuální informace - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko


Mezi hlavní cíle programu patří podpora přeshraniční hospodářské, kulturní a komunální spolupráce, rozvoj a podpora cestovního ruchu, vzdělání a sociální integrace, ochrana životního prostředí a zlepšení dopravní dostupnosti pohraničí. Pro českou stranu (tzn. kraje Jihočeský, Plzeňský a Karlovarský) činí celková alokace z fondů EU 55,04 mil. EUR na období 2007 - 2013.

Finanční prostředky jsou alokovány na dvě prioritní osy:

1. Hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě
Oblasti podpory:

 • Hospodářská spolupráce a rozvoj ekonomického prostoru
 • Cestovní ruch, volný čas a rekreace
 • Profesní vzdělávání a trh práce
 • Výchova a všeobecné vzdělávání, věda, výzkum, kultura, zdravotnictví a sociální péče, civilní ochrana a ochrana před katastrofami
 • Sítě včetně Dispozičního fondu
 • Technická pomoc (není určena žadatelům, slouží implementačnímu orgánu k zajištění jeho chodu)

2. Rozvoj území a životního prostředí
Oblasti podpory:

 • Životní prostředí a ochrana přírody
 • Územní plánování a rozvoj venkovského prostoru
 • Doprava
 • Výstavba a zlepšení přeshraničních komunikačních a informačních systémů a technologií

Základním předpokladem každého projektu je jeho pozitivní přeshraniční dopad a zapojení bavorského partnera. Všechny projekty musí dále naplnit nejméně 2 z následujících 4 kritérií:

 • společná příprava
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování

Oproti programu INTERREG IIIA je v současné době uplatňován v rámci přeshraniční spolupráce tzv. „Lead partner princip" (tzn. projekt podává a odpovědnost za realizaci nese vždy jen jeden partner za obě strany). Maximální výše dotace činí 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % z prostředků státního rozpočtu.

OP Přeshraniční spolupráce ČR - Bavorsko byl vyhlášen 24. ledna 2008. Příjem projektových žádostí probíhá průběžně. Termín odevzdání žádosti tak, aby byl projekt projednán na nejbližším zasedání česko-bavorského Monitorovacího výboru, který projekty schvaluje, je vždy zveřejněn na webových stránkách Strukturálních fondů a na webových stránkách Jihočeského kraje. Zasedání Monitorovacího výboru se konají zpravidla 2 krát ročně.

Projektové žádosti se předkládají na Krajském úřadu Jihočeského kraje, oddělení evropské integrace, které je administruje až do fáze schválení projektu a poskytuje konzultace. Kontaktní osobou je Mgr. Vanda Pánková, tel.: 386720162, e-mail: pankova@kraj-jihocesky.cz, a Mgr. Radka Šilhavecká, tel.: 386720215, e-mail: silhavecka@kraj-jihocesky.cz.
Kontrolu realizace projektu, finanční kontrolu atd. provádí Centrum pro regionální rozvoj, Pobočka pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek (kontaktní osoba - Ing. Naděžda Burešová, e-mail: buresova@crr.cz).

Kdo může být žadatelem:
Mezi oprávněné žadatele patří veřejnoprávní instituce, organizace ovládané veřejnoprávními právnickými osobami a neziskové organizace.

Kde získáte podrobnější informace:
Národním orgánem OP Přeshraniční spolupráce ČR - Svobodný stát Bavorsko je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Internetové stránky:
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Strukturální fondy
Příručka pro žadatele a projektová žádost

Dispoziční fond
Dispoziční fond je určen pro malé projekty přeshraniční spolupráce do max. 25 000 EUR způsobilých výdajů a bude otevřen v průběhu roku 2008. U projektů v rámci Dispozičního fondu není uplatňován princip „Lead partnera". Projekty lze předkládat ve všech oblastech podpory. Správu Dispozičního fondu zajišťuje Euroregion Šumava.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku