Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Operační program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Čtěte aktuální informace v rubrice Aktuální informace - OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko


K hlavním cílům programu patří zlepšení dopravní dostupnosti česko-rakouského příhraničí, ochrana životního prostředí, podpora rozvoje infrastruktury a služeb cestovního ruchu, vzdělávání a sociální integrace, posílení spolupráce hospodářských subjektů a transferu technologií či podpora přeshraniční spolupráce územních samospráv. Pro českou stranu (tzn. kraje Jihočeský, Jihomoravský a Vysočina) činí celková alokace z fondů EU 69,12 mil. EUR na období 2007 - 2013.

Finanční prostředky jsou alokovány na tři prioritní osy:

1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer know-how
Oblasti podpory:

 • Infrastruktura a služby spojené s podnikáním a inovacemi
 • Cestovní ruch, kultura a ekonomika volného času
 • Rozvoj lidských zdrojů, trh práce, vzdělávání a kvalifikace
 • Prevence zdravotních a sociálních rizik, sociální integrace

2. Regionální dostupnost a udržitelný rozvoj
Oblasti podpory

 • Doprava a regionální dostupnost
 • Životní prostředí a prevence rizik
 • Udržitelné sítě a struktury institucionální spolupráce (včetně Dispozičního fondu)

3. Technická pomoc (není určena žadatelům, slouží implementačnímu orgánu k zajištění jeho chodu)
Základním předpokladem každého projektu je jeho pozitivní přeshraniční dopad a zapojení rakouského partnera. Všechny projekty musí dále naplnit nejméně 2 z následujících 4 kritérií:

 • společná příprava
 • společná realizace
 • společný personál
 • společné financování

Oproti programu INTERREG IIIA je v současné době uplatňován v rámci přeshraniční spolupráce tzv. „Lead partner princip" (tzn. projekt podává a odpovědnost za realizaci nese vždy jen jeden partner za obě strany). Maximální výše dotace činí 85 % z Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % z prostředků státního rozpočtu.

Příjem projektových žádostí probíhá průběžně. Termín odevzdání žádosti tak, aby byl projekt projednán na nejbližším zasedání česko-rakouského Monitorovacího výboru, který projekty schvaluje, je vždy zveřejněn na webových stánkách Programu Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007-2013 a na webových stránkách Jihočeského kraje. Zasedání Monitorovacího výboru se konají zpravidla 2 krát ročně.

Projektové žádosti se předkládají na Krajském úřadu Jihočeského kraje, oddělení evropské integrace, které je administruje až do fáze schválení projektu a poskytuje konzultace. Kontaktní osobou je Mgr. Vanda Pánková, tel.: 386720162, e-mail: pankova@kraj-jihocesky.cz a Mgr. Radka Šilhavecká, tel. 386720215, e-mail: silhavecka@kraj-jihocesky.cz.
Kontrolu realizace projektu, finanční kontrolu atd. provádí Centrum pro regionální rozvoj, Pobočka pro NUTS II Jihozápad, Karlova 108, 397 01 Písek (kontaktní osoba - Ing. Naděžda Burešová, e-mail: buresova@crr.cz).

Kdo může být žadatelem:
Mezi oprávněné žadatele patří veřejnoprávní instituce, organizace ovládané veřejnoprávními právnickými osobami a neziskové organizace.

Kde získáte podrobnější informace:
Národním orgánem OP Přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Internetové stránky:
Evropská územní spolupráce (EÚS) Rakousko - Česká republika 2007 - 2013
Strukturální fondy

Dispoziční fond
Dispoziční fond je určen pro malé projekty přeshraniční spolupráce do max. 20 000 EUR příspěvku z Evropského fondu regionálního rozvoje a bude otevřen v průběhu roku 2008. U projektů v rámci Dispozičního fondu není uplatňován princip „Lead partnera". Projekty lze předkládat ve všech oblastech podpory. Administraci projektů a správu Dispozičního fondu zajišťuje Jihočeská Silva Nortica.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku