Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Dne 1.1.2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Z tohoto zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění - rozhodnutí o registraci (§ 78, odst. 1). Poskytovateli sociálních služeb mohou být územní samosprávní celky a jimi zřizované právnické osoby, další právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřizované organizační složky státu.

O registraci poskytovatele sociálních služeb rozhoduje od 1.1.2007 místně příslušný krajský úřad. Místní příslušnost se řídí místem sídla právnické osoby nebo místem trvalého či hlášeného pobytu fyzické osoby.

Současně je také nově vytvořen Registr poskytovatelů sociálních služeb (viz odkaz níže), který je základním předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb.

Jedna organizace či fyzická osoba může žádat o registraci pro více druhů sociálních služeb.

Plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb, plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v §§ 88 a 89 a kvalita poskytovaných sociálních služeb jsou předmětem inspekce sociálních služeb.

Podmínky registrace jsou upraveny § 79 zákona o sociálních službách, k žádosti o registraci (tiskopisy Žádost o registraci a Údaje o registrované sociální službě, které jsou k dispozici ke stažení na internetových stránkách MPSV - http://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome) dokládá žadatel dle § 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, tyto doklady a přílohy:

 • doklad o bezúhonnosti všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby nebo i právnické osoby (pokud se jedná o žadatele o registraci, který je právnickou osobou), která bude poskytovat sociální služby - § 79, odst. 5, písm. e)

Povinnost doložit výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců se vztahuje na hlášení změn v personálním zajištění sociálních služeb (přijetí nového zaměstnance). Doložení výpisu z evidence Rejstříku trestů se nevyžaduje v případech podání žádosti o registraci sociálních služeb či rozšíření stávající registrace o nový druh sociální služby. Doklad o bezúhonnosti si v tomto případě vyžádává sám správní orgán.

 • doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo poskytovat sociální služby - § 79, odst. 5, písm. f)

Odborná způsobilost se posuzuje dle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5 a § 117 zákona o sociálních službách a dle § 37a a § 40 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

V případech, kdy tito pracovníci nesplňují odbornou způsobilost, je nutné k žádosti doložit na základě jakého přechodného ustanovení (§ 120 odst. 11, 12 a odst. 13 zákona o sociálních službách), mohou práci vykonávat, je také vhodné přiložit jmenný seznam těchto zaměstnanců s informací, kdy a jakým způsobem kvalifikační předpoklady k výkonu své práce splní.

V případě, že pracovníci vykonávají svou pracovní činnost ve více sociálních službách jednoho poskytovatele, dodávají doklady o bezúhonnosti a odborné způsobilosti pouze jednou. Tyto dokumenty jsou přiloženy k prvnímu formuláři Údaje o registrované sociální službě. U ostatních sociálních služeb, kde vykonává tento pracovník svou pracovní činnost, se pouze vkládá odkaz na přílohu prvního formuláře. Tento postup lze uplatnit pouze u služeb v jedné žádosti. Pokud poskytovatel žádá o doplnění své registrace o další službu, musí dodat všechny přílohy v požadované aktuální verzi.

 • rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané orgánem ochrany veřejného zdraví (dříve hygienickou stanicí) - „zařízení sociálních služeb" vymezuje § 34 odst. 1 písm. c) - f) zákona o sociálních službách
 • doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto objekty nebo prostory užívat - § 79, odst. 5, písm. h)
 • je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských dokumentů a dokladů o registraci dle zvláštních právních předpisů, popř. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních právních předpisů - § 79, odst. 5, písm. i)
 • doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky (prostřednictvím potvrzení z finančního úřadu), a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (prostřednictvím potvrzení od všech zdravotních pojišťoven ČR) a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (prostřednictvím potvrzení správy sociálního zabezpečení) - § 79, odst. 5, písm. j)
Název pojišťovnyKód pojišťovny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna205
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví207
Revírní bratrská pokladna213
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky201
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR111
Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA209
Zdravotní pojišťovna MV ČR211

 

 • čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v § 79, odst. 1 písm. g )

V souladu s ustanovením § 80 zákona o sociálních službách je poskytovatel sociálních služeb dále povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb. Tato smlouva, která musí být sjednána po celou dobu poskytování sociálních služeb dle tohoto zákona, může být uzavřena poté, co je poskytovateli vydáno rozhodnutí o registraci. Poskytovatel je pak povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou kopii registrujícímu orgánu.

Pro každou sociální službu žadatel vyplní samostatně formulář Údaje o registrované sociální službě a přiloží přílohy (tyto přílohy předkládá žadatel vedle písemné formy také v elektronické a to ve formátu PDF) obsahující:

 • popis realizace poskytování sociálních služeb, a to včetně popisu materiálního a technického zabezpečení realizace poskytování sociální služby. Doporučuje se, aby popis být stručný a dostatečně popisoval zamýšlený způsob realizace poskytování sociální služby, tj. především kde, komu, co a jak je poskytováno - § 79, odst. 5, písm. d) bod 4.
 • popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb v písemné podobě (§ 79, odst. 5, písm.d), bod 5) obsahuje organizační strukturu poskytovatele s vyznačením jednotlivých pracovních pozic dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění (§ 110, § 116, § 117), jmen pracovníků, kteří tyto pozice zastávají a jejich pracovní úvazek (organizační struktura musí obsahovat všechny pracovníky organizace), v elektronické podobě se neuvádí jména pracovníků. Uvede se jejich pracovní zařazení dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a jejich úvazky.
 • plán finančního zajištění sociálních služeb (§ 79, odst. 5, písm. d) bod 8), popis finanční náročnosti celé sociální služby včetně předpokládaných příjmů pro zajištění rozpočtu soc. služby.

Není stanovena forma ani rozsah výše uvedených příloh. Je vhodné podat stručnou výstižnou informaci, ze které bude patrné, jak poskytování sociální služby probíhá, jakým způsobem jsou naplňovány jednotlivé základní činnosti daného druhu služby, jakým způsobem je služba zajištěna personálně a po materiálně - technické stránce a jakým způsobem je plánováno financování předpokládaných nákladů na tuto službu.
Je nutné, aby každá z příloh zasílaných ve formátu PDF byla samostatným souborem, tj. není možné, aby všechny přílohy byly poslány v jednom PDF dokumentu nebo naopak, aby byly některé údaje rozděleny do více příloh.

V případě, že je sociální služba poskytována na více místech nebo existuje více kontaktních údajů sociální služby, je dalším tiskopisem dokládaným k registraci formulář Údaje o místech poskytování sociálních služeb. Totéž platí i v případě, že má územně samosprávný celek zřízeno více organizačních složek. V tomto případě vyplníte formulář Údaje o organizačních složkách územního samosprávného celku (obé taktéž ke stažení na internetových stránkách MPSV - http://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome).

Poskytovatel je povinen v souladu s ustanovením § 82 odst. 1 zákona o sociálních službách, písemně oznámit registrujícímu orgánu změny týkající se údajů obsažených v žádosti o registraci a v dokladech předkládaných s touto žádostí podle § 79 odst. 5, s výjimkou údaje podle § 79 odst. 5 písm. d) bodu 8. Poskytovatel sociálních služeb je povinen tyto změny oznámit do patnáctého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém změny nastaly, a doložit tyto změny příslušnými doklady. Nesplní-li poskytovatel tuto uvedenou povinnost, dopustí se přestupku dle § 107, odst. 2 písm. l) zákona o sociálních službách, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

O změnách údajů, které jsou náležitostí rozhodnutí o registraci podle § 81 odst. 2 vydává registrující orgán rozhodnutí o změně registrace v souladu s ustanovením § 82, odst. 2 zákona o sociálních službách, a to na základě písemné žádosti poskytovatele sociálních služeb. Žádost o změnu registrace obsahuje údaje, kterých se změny týkají, doložené příslušnými doklady. Poskytování sociální služby v souladu s těmito změnami je možné až po právní moci rozhodnutí o změně registrace. dopustí se přestupku dle § 107, odst. 2 písm. a) zákona o sociálních službách, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

Krajský úřad vede dle § 85, odst. 1 registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen „registr"), do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84 odst. 1. Do registru jsou povinni se na žádost zapsat také poskytovatelé:

 • sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona o sociálních službách, v platném znění
 • speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu
 • dětské domovy

Je-li předmětem žádosti zapsání do registru sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona o sociálních službách, musí žadatel doložit jako přílohu také formulář Údaje o registrované sociální službě. Formulář je k dispozici na: https://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome

Od roku 2010 mají poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, povinnost vykazovat data o poskytovaných sociálních službách v návaznosti na § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách, a to ve lhůtě do 30. června za předchozí kalendářní rok. Nesplní-li poskytovatel tuto uvedenou povinnost, je dle § 107, odst. 2 písm. k) téhož zákona naplněna podstata správního deliktu, za který může být poskytovateli sociálních služeb uložena pokuta do výše 50 000 Kč.

Vykazování dat o sociálních službách probíhá od 1. 1. 2012 pouze prostřednictvím stanoveného elektronického systému.

Aktualizované informace o vykazování dat o poskytovaných sociálních službách: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt

Pro úplnost a aktuálnost je třeba sledovat případné další novely zákona na stránkách MV ČR.

Odkazy:

Odkaz na jiné stránky Registr poskytovatelů sociálních služeb

Aktuální informace k zákonu o sociálních službách a další informace lze nalézt na webových stránkách MPSV v sekci Sociální služby .

Odkaz na jiné stránky Registr adres – ověřování adres v registru UIR-ADR

Kontaktními osobami pro poskytovatele sociálních služeb žádající o registraci jsou:

 

Mgr. ANDERLOVÁ Lucie
- území bývalého okresu České Budějovice
- tel. 386 720 619, e-mail: anderloval@kraj-jihocesky.cz


Mgr. JANŮ Alena
- území bývalých okresů Strakonice, Prachatice a Tábor
- tel.: 386 720 620, e-mail: janu@kraj-jihocesky.cz

 

Bc. ZDEŇKOVÁ Sylva
- území bývalých okresů Jindřichův Hradec, Český Krumlov a Písek
- tel.: 386 720 621, e-mail: zdenkova@kraj-jihocesky.cz

 

Kontaktní adresa:

KRAJSKÝ ÚŘAD Jihočeského kraje, odbor sociálních věcí
Tel.: 386 720 601
Fax: 386 953 007
adresa pro dosílání: U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
pracoviště: B.Němcové 49/3
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku