Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

11. Opravné prostředky

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

I. Opravné prostředky proti rozhodnutím povinného subjektu, pokud rozhodoval v prvním stupni - odvolání

1. Místo podání:
Krajský úřad Jihočeského kraje - funkčně příslušný odbor uvedený v rozhodnutí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

2. Lhůta:
a) dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
b) dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o zamítnutí žádosti o informace, popř. části žádosti

3. Způsob:
písemně

4. Požadavky:
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu („Z podání musí být patrno, kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede v podání jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle § 19 odst. 3 správního řádu. V podání souvisejícím s její podnikatelskou činností uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo jiné zákonem upravené evidenci jako místo podnikání, popřípadě jinou adresu pro doručování. Právnická osoba uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž je určeno a podpis osoby, která je činí.") a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Pozn.: Poučení o odvolání je náležitostí každého rozhodnutí vydávaného správním orgánem na prvním stupni.

II. Mimořádné opravné prostředky proti rozhodnutím povinného subjektu, pokud rozhodoval jako odvolací orgán

A. Přezkumné řízení - lze podat pouze podnět, který není návrhem na zahájení řízení

1. Místo podání
Krajský úřad Jihočeského kraje - funkčně příslušný odbor uvedený v rozhodnutí
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

2. Lhůta:
tak, aby příslušný správní orgán, který je povinen vydat usnesení o zahájení přezkumného řízení do 2 měsíců ode dne, kdy se o důvodu zahájení přezkumného řízení dozvěděl, mohl vydat toto usnesení nejpozději do 1 roku od právní moci rozhodnutí ve věci

3. Způsob:
písemně

4. Požadavky
Podnět lze podat v případě, že lze důvodně pochybovat o tom, že rozhodnutí je v souladu s právními předpisy.

B. Obnova řízení

1. Místo:
u kteréhokoli orgánu, který ve věci rozhodoval - tj. buď u orgánu, který rozhodoval v prvním stupni nebo u Krajského úřadu Jihočeského kraje

2. Lhůty:
do 3 měsíců ode dne, kdy se účastník řízení o důvodu obnovy dozvěděl, nejpozději však do 3 let od právní moci rozhodnutí

3. Způsob:
písemně

4. Požadavky
žádost lze podat jen pokud:
a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo
b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno,
a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování

Pro podání odvolání, podnětu pro zahájení přezkumného řízení nebo obnovy řízení nejsou stanoveny formuláře.

Ekvivalentem písemného podání je elektronické podání prostřednictvím e-podatelny, podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku