Jihočeský kraj - oficiální server server provozovaný krajským úřadem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy‘‘í úroveň - výběr sekce

Pomocná navigace

Prevence závažných havárií

Navigace - třetí úroveň - výběr části rubriky

Přehled právních předpisů, dokumentů, ročního plánu kontrol objektů zařazených do skupiny A a do skupiny B:

1) Zákon

Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií) (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 93)

Novely:
zákony č. 183/2017 (účinnost od 01.07.2017) Sb. a č. 225/2017 Sb. (účinnost od 01.01.2018)


2) Ostatní právní předpisy

a)

 • Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
 • Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 93)

b)

 • Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
 • Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
 • Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole (Sbírka zákonů, Ročník 2015, částka 94)

c)

 • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů při skladování zemního plynu v podzemních zásobnících: postup při zpracování a struktura vnitřního havarijního plánu pro provozy podzemních zásobníků plynu
 • Metodický postup harmonizace a optimalizace bezpečnostních přístupů pro objekty průmyslové výroby a nakládání s výbušninami (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVI - únor 2016 - ČÁSTKA 2)

d)

 • Metodický pokyn pro postup při stanovení limitů akutní toxicity pro posouzení rizik závažné havárie podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Metodický pokyn k identifikaci a vyhodnocení domino efektů podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Metodický pokyn pro stanovení zranitelnosti životního prostředí a hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí
 • Metodický pokyn pro zařazení objektu podle zákona č. 224/2015 Sb. - Posouzení objektu s vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a plnění obecných povinností právnických nebo podnikajících fyzických osob, včetně způsobu zařazení objektu do skupiny A nebo B a zpracování návrhu zařazení podle zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií
 • Metodický pokyn pro zpracování písemných podkladů pro stanovení zóny havarijního plánování a pro vypracování vnějšího havarijního plánu podle zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií (Věstník MŽP, ROČNÍK XXVI - červen 2016 - ČÁSTKA 5)

e)

 • Právní úprava prevence závažných havárií
 • Analýza a hodnocení rizik v posouzení rizik podle nového zákona o prevenci závažných havárií
 • Metodika přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
 • Doplňky k Metodice přístupu k identifikaci zdrojů rizik, analýze rizik a hodnocení rizik průmyslových havárií pro posouzení rizik v rámci prevence závažných havárií
 • Systém řízení bezpečnosti podle nového zákona o prevenci závažných havárií
 • Výklad obsahového zaměření jednotlivých položek popisu systému řízení PZH
 • Havarijní a územní plánování z pohledu prevence závažných havárií
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Podpora prevence závažných havárií
 • Vzdělávací materiály pro oblast prevence závažných havárií (Samostatné monotématické číslo elektronické publikace „Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti" (JOSRA): PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ - 06.04.2016)

f)

 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro identifikaci a hodnocení kombinovaných rizik přírodního původu a závažných havárií
 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro monitoring procesu přirozené atenuace ropných látek ve vertikálním profilu
 • Metodický pokyn odboru environmentálních rizik a ekologických škod pro hodnocení dopadů havárií s účastí nebezpečné látky na životní prostředí (Věstník MŽP, ROČNÍK XXII - srpen 2012 - ČÁSTKA 8)

 


3) Poznámky k předpisům

 

4) Soubory ke stažení

Protokol o nezařazení (182.19 KB) Protokol o nezařazení

Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B (454.36 KB) Návrh na zařazení objektu do skupiny A nebo skupiny B

 

5) Roční plán kontrol na rok 2019

Plán kontrol pro rok 2019 ke stažení (184.33 KB) Plán kontrol pro rok 2019 ke stažení

 

6) Přehled objektů zařazených do skupiny A nebo skupiny B ke dni 13.06.2018

Objekty skupiny A a skupiny B ke dni 13.06.2018 (7000.48 KB) Objekty skupiny A a skupiny B ke dni 13.06.2018

 

7) Informace o nebezpečí závažné havárie, včetně možného domino efektu, o preventivních bezpečnostních opatřeních a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie (stav ke dni 13.06.2018)

Informace o nebezpečí závažné havárie (450.03 KB) Informace o nebezpečí závažné havárie

 

8) Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování

Podle vyhlášky č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře, krajský úřad na základě provozovatelem (TOMEGAS s. r. o.) předložených podkladů stanovil zónu havarijního plánování a hasičský záchranný sbor kraje na jejím základě zpracoval Vnější havarijní plán (dále jen „VněHP“), pro který krajský úřad zajistil veřejné projednání. Vzhledem k tomu, že při veřejném projednání nebylo vzneseno žádných připomínek, požádal krajský úřad hasičský záchranný sbor kraje o předložení VněHP do Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Milevsko k projednání a posouzení a následnému schválení starostou - předmětná bezpečnostní rada je svolána na druhou polovinu měsíce června.
Po schválení krajský úřad vypracuje a poskytne novou informaci veřejnosti v zóně havarijního plánování o nebezpečí závažné havárie, o preventivních bezpečnostních opatřeních, o opatřeních na zmírnění dopadů a o žádoucím chování obyvatel v případě vzniku závažné havárie.

Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování - srpen 2011 (579.93 KB) Informace veřejnosti v zóně havarijního plánování - srpen 2011

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihočeský kraj        Mapa webu        Prohlášení o přístupnosti stránek               Kontaktujte webmastera        Úvodní stránka       
Zákazky na profilu zadavatele Jihočeský kraj
neveřejný portál kraje
youtube kanál
profil kraje na facebooku