Jihoesk kraj - oficiln server server provozovan krajskm adem

Textov� verze str�nek

Navigace - nejvy rove - vbr sekce

obrzkov pedl
Aktuality
obrzkov pedl
Foto aktualita (309.40 KB) 31.05.2019

Krajský úad Jihoeského kraje upozoruje všechny návštvníky našich webových stránek www.kraj-jihocesky.cz, e v období od pátku 31. 5. 2019 do nedle 2. 6. 2019 dojde k jejich pravidelné údrb. Je pravdpodobné, e ve zmiovaném období mohou být stránky he dostupné. Za pípadné potíe se omlouváme a dkujeme za pochopení.

Foto aktualita (153.93 KB) 31.05.2019

Krovcová kalamita dosáhla mezinárodních rozmr a je nutné ji ešit. To je výsledek spoleného setkání jihoeské hejtmanky Ivany Stráské s elnými pedstaviteli Horního a Dolního Rakouska, Horní Falce, Bavorska i Kraje Vysoina a s editeli tamních lesních hospodáství. Setkání se uskutenilo ve stedu 29. kvtna ve Vimperku. Hejtmanka seznámila všechny partnery se souasným stavem krovcové kalamity na území eské republiky, Jihoeského kraje, a...

Foto aktualita (119.38 KB) 31.05.2019

Hospodásky slabé oblasti (HSO) na jihu ech podpoí letos kraj ástkou ve výši tém 7,5 milionu korun. „Jedná se o dotaní program, jeho cílem je vyváený územní rozvoj regionu,“ uvedl námstek hejtmanky Pavel Hroch po té, co podporu schválilo krajské zastupitelstvo 23. kvtna.

O dotaci se ucházelo 18 obcí, které poadovaly celkem 11,3 milionu korun. Hodnotící komise doporuila ástku 7,5 milionu, která byla k tomuto úelu vyhrazena, rozdlit mezi 13...

Foto aktualita (141.39 KB) 30.05.2019

Znáte ve svém okolí enu, která svj volný aj vnuje druhým, a pitom zvládá své aktivity skloubit s prací nebo i s péí o rodinu? Nejedná se pitom o známé osobnosti, ale pedevším o obyejné eny, o jejich nezištných aktivitách nemá veejnost vtšinou ani tušení. Ji desátý roník má ped sebou nezisková celostátní sout ena regionu. Cílem projektu, který se koná pod záštitou místopedsedkyn...

Foto aktualita (140.95 KB) 28.05.2019

Dne 28. kvtna 2019 probhlo vyhlášení a pedávání Ceny hejtmanky Jihoeského kraje za spoleenskou odpovdnost za rok 2018.  Do ocenní se mohly pihlásit firmy, neziskové organizace i obce realizující v roce 2018 dobrovolné a nadstavbové aktivity s pozitivním dopadem na spolenost v ekonomické, sociální a environmentální oblasti.

Pod pojmem spoleenská odpovdnost lze chápat nap. stanovení základních hodnot v organizaci, jejich dodrování a šíení; snaha...

Creative Commons       Copyright (C) 2017 Jihoesk kraj        Mapa webu        Prohlen o pstupnosti strnek               Kontaktujte webmastera        vodn strnka       
Zkazky na profilu zadavatele Jihoesk kraj
neveejn portl kraje
youtube kanl
profil kraje na facebooku